نام کتاب : City Logistics 1: New Opportunities and Challenges

نام کتاب : City Logistics 2: Modeling and Planning Initiatives

نام کتاب : City Logistics 3: Towards Sustainable and Liveable Cities

نویسنده : Eiichi Taniguchi, Russell G. Thompson

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۸

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۴۰۰, ۴۳۲, ۴۰۲

انتشارات : Wiley

 

Description About Book City Logistics 1: New Opportunities and Challenges From Amazon


This volume of three books presents recent advances in modelling, planning and evaluating city logistics for sustainable and liveable cities based on the application of ICT (Information and Communication Technology) and ITS (Intelligent Transport Systems). It highlights modelling the behaviour of stakeholders who are involved in city logistics as well as planning and managing policy measures of city logistics including cooperative freight transport systems in public-private partnerships. Case studies of implementing and evaluating city logistics measures in terms of economic, social and environmental benefits from major cities around the world are also given.

درباره کتاب City Logistics 1: New Opportunities and Challenges – ترجمه شده از گوگل


این حجم از سه کتاب نشان دهنده پیشرفت های اخیر در مدل سازی، برنامه ریزی و ارزیابی تدارکات شهرستان ها برای شهرهای پاکسازی شده و قابل استفاده بر اساس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ITS (سیستم های حمل و نقل هوشمند) است. این موضوع مدل سازی رفتار ذینفعانی است که در تدارکات شهر دخالت دارند و همچنین برنامه ریزی و مدیریت اقدامات سیاست گذاری تدارکات شهرها از جمله سیستم های حمل و نقل حمل و نقل تعاونی در مشارکت دولتی و خصوصی را برجسته می کند. مطالعات موردی در مورد اجرای و ارزیابی اقدامات تدارکات شهر از لحاظ مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از شهرهای بزرگ در سراسر جهان نیز داده شده است.

Description About Book City Logistics 2: Modeling and Planning Initiatives From Amazon


This volume of three books presents recent advances in modelling, planning and evaluating city logistics for sustainable and liveable cities based on the application of ICT (Information and Communication Technology) and ITS (Intelligent Transport Systems). It highlights modelling the behaviour of stakeholders who are involved in city logistics as well as planning and managing policy measures of city logistics including cooperative freight transport systems in public-private partnerships. Case studies of implementing and evaluating city logistics measures in terms of economic, social and environmental benefits from major cities around the world are also given.

درباره کتاب City Logistics 2: Modeling and Planning Initiatives – ترجمه شده از گوگل


این حجم از سه کتاب نشان دهنده پیشرفت های اخیر در مدل سازی، برنامه ریزی و ارزیابی تدارکات شهرستان ها برای شهرهای پاکسازی شده و قابل استفاده بر اساس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ITS (سیستم های حمل و نقل هوشمند) است. این موضوع مدل سازی رفتار ذینفعانی است که در تدارکات شهر دخالت دارند و همچنین برنامه ریزی و مدیریت اقدامات سیاست گذاری تدارکات شهرها از جمله سیستم های حمل و نقل حمل و نقل تعاونی در مشارکت دولتی و خصوصی را برجسته می کند. مطالعات موردی در مورد اجرای و ارزیابی اقدامات تدارکات شهر از لحاظ مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از شهرهای بزرگ در سراسر جهان نیز داده شده است.

Description About Book City Logistics 3: Towards Sustainable and Liveable Cities From Amazon


This volume of three books presents recent advances in modelling, planning and evaluating city logistics for sustainable and liveable cities based on the application of ICT (Information and Communication Technology) and ITS (Intelligent Transport Systems). It highlights modelling the behaviour of stakeholders who are involved in city logistics as well as planning and managing policy measures of city logistics including cooperative freight transport systems in public-private partnerships. Case studies of implementing and evaluating city logistics measures in terms of economic, social and environmental benefits from major cities around the world are also given.

درباره کتاب City Logistics 3: Towards Sustainable and Liveable Cities – ترجمه شده از گوگل


این حجم از سه کتاب نشان دهنده پیشرفت های اخیر در مدل سازی، برنامه ریزی و ارزیابی تدارکات شهرستان ها برای شهرهای پاکسازی شده و قابل استفاده بر اساس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ITS (سیستم های حمل و نقل هوشمند) است. این موضوع مدل سازی رفتار ذینفعانی است که در تدارکات شهر دخالت دارند و همچنین برنامه ریزی و مدیریت اقدامات سیاست گذاری تدارکات شهرها از جمله سیستم های حمل و نقل حمل و نقل تعاونی در مشارکت دولتی و خصوصی را برجسته می کند. مطالعات موردی در مورد اجرای و ارزیابی اقدامات تدارکات شهر از لحاظ مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از شهرهای بزرگ در سراسر جهان نیز داده شده است.
  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.