نام کتاب :  The Nature Of Order – سرشت نظم

نویسنده : Christopher Alexander – کریستوفر الکساندر

سال انتشار : ۲۰۰۲

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۳۵۰ – ۷۵۰

انتشارات : Center of Enviromental Structure

 

Description About Book The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 1 – The Phenomenon of Life From Amazon


What is happening when a place in the world has life? And what is happening when it does not? In Book 1 of this four-volume work, Alexander describes a scientific view of the world in which all space-matter has perceptible degrees of life, and sets this understanding of living structure as an intellectual basis for a new architecture.

He identifies fifteen geometric properties which tend to accompany the presence of life in nature, and also in the buildings and cities we make. These properties are seen over and over in nature, and in cities and streets of the past, but have all but disappeared in the deadly developments and buildings of the last one hundred years.

The book shows that living structure depends on features which make a close connection with the human self, and that only living structure has the capacity to support human well-being.

The other three volumes of The Nature of Order continue this thesis with three complementary views giving a masterful prescription for the processes which allow us to generate living structure in the world. They show us what such a world must gradually come to look like, and describe the modified cosmology in which “life” as an essential quality, together with our inner connection to the world around us-towns, streets, buildings, and artifacts-are central to a proper understanding of the scientific nature of the universe.

 

Description About Book The Process of Creating Life: Nature of Order, Book 2: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe From Amazon


What is happening when a place in the world has life? And what is happening when it does not? In Book 1 of this four-volume work, Alexander describes a scientific view of the world in which all space-matter has perceptible degrees of life, and sets this understanding of living structure as an intellectual basis for a new architecture.

He identifies fifteen geometric properties which tend to accompany the presence of life in nature, and also in the buildings and cities we make. These properties are seen over and over in nature, and in cities and streets of the past, but have all but disappeared in the deadly developments and buildings of the last one hundred years.

The book shows that living structure depends on features which make a close connection with the human self, and that only living structure has the capacity to support human well-being.

The other three volumes of The Nature of Order continue this thesis with three complementary views giving a masterful prescription for the processes which allow us to generate living structure in the world. They show us what such a world must gradually come to look like, and describe the modified cosmology in which “life” as an essential quality, together with our inner connection to the world around us-towns, streets, buildings, and artifacts-are central to a proper understanding of the scientific nature of the universe.

 

Description About The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 3 – A Vision of a Living World From Amazon


In Book 3 of this four-volume work, Alexander presents hundreds of his own buildings and those of other contemporaries who have used methods consistent with the theory of living process.

Nearly seven hundred pages of projects, built and planned in many countries over a thirty-year period, illustrate the impact of living process on the world. The book provides the reader with an intuitive feel for the kind of world, its style and geometry, which is needed to generate living structure in the world and its communities, together with its ecological and natural character.

The projects include public buildings, neighborhoods, housing built by people for themselves, public urban space, rooms, gardens, ornament, colors, details of construction and construction innovation. The many buildings shown, and the methods needed to design and build these buildings, define living structure in a practical way that can be understood and copied.

 

Description About Book The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 4 – The Luminous Ground From Amazon


The foundations of modern scientific thought, four centuries old, are firmly rooted in a conception that the universe is a machinelike entity, a play of baubles, -machines, trinkets. Quantum mechanics and biology have begun to change this way of thinking, but even to this day, our real daily experience of ourselves as we actually are, has no clear place in science. No wonder that a machinelike world-view has supported the deadly architecture of the last century.

Alexander breaks away completely from the one-sided mechanical model; he shows us conclusively that the emergence of every act from a larger wholeness must change our understanding completely, and leads inevitably to the fact that a spiritual, emotional, and personal basis must underlie every act of building.

In the middle of the book comes the linchpin of the work; an 86-page chapter on color, which lavishly illustrates and dramatically conveys the way that consciousness and spirit make their appearance in the world.

Throughout this fourth and final book, is a new cosmology uniting matter and consciousness: self inextricably joined to the substrate of matter, present in all matter, and providing wholeness with its underpinnings.

The book provides a path for those contemporary scientists who are beginning to see consciousness as the underpinning of matter, and thus as a proper object of scientific study. It will change, forever, our conception of what buildings are.

 

درباره کتاب سرشت نظم جلد اول – ترجمه شده از گوگل


چه اتفاقی می افتد وقتی که یک مکان در جهان زندگی دارد؟ و چه زمانی اتفاق می افتد؟ در جلد اول کتاب سرشت نظم ، الکساندر توصیف یک دید علمی از جهان است که در آن همه فضای ماده، درجه قابل قبولی از زندگی است و این درک ساختار زندگی را به عنوان پایه فکری برای یک معماری جدید تعیین می کند.
در جلد اول سرشت نظم او ویژگی های پانزده ویژگی هندسی را مشخص می کند که تمایل به حضور زندگی در طبیعت و همچنین در ساختمان ها و شهرهایی که ما می سازیم است. این خواص بیش از حد در طبیعت و در شهرهای و خیابان های گذشته دیده می شود، اما همه آنها در نواحی مرگبار و ساختمان های صد سال گذشته ناپدید شده اند. این کتاب نشان می دهد که ساختار زندگی به ویژگی هایی بستگی دارد که ارتباط نزدیکی با خود انسان دارند و تنها ساختار زندگی می تواند توانایی حمایت از رفاه انسان را داشته باشد.
سه جلد دیگر کتاب سرشت نظم ادامه این پایان نامه را با سه دیدگاه مکمل ارائه می دهد که تجربیات استادانه ای برای فرایندهایی که به ما اجازه می دهد ساختار زندگی در جهان را تولید کنیم. آنها به ما نشان می دهند چطور یک جهان به تدریج به دنبالش می آید و کیهان شناسی اصلاح شده را توصیف می کند که در آن “زندگی” به عنوان یک کیفیت اساسی، همراه با ارتباط داخلی ما با جهان اطراف ما، شهرها، خیابان ها، ساختمان ها و مصنوعات مرکز درک درستی از طبیعت علمی جهان است.

درباره کتاب سرشت نظم جلد دوم – ترجمه شده از گوگل


فرایندهای طبیعت می تواند تعداد اندکی از چهره های انسان را ایجاد کند، هر کدام منحصر به فرد هستند، هر یک زیبا هستند. همین امر برای پرستارها، جریان ها و ستاره ها درست است. اما آثار هنری، به ویژه شهرهای و ساختمان های قرن بیست و یکم، تنها گاهی اوقات واقعا خوب بوده اند، اغلب میانه روی و در ۵۰ سال گذشته اغلب کشنده هستند. دلیل تفاوت چیست؟
در جلد دوم کتاب سرشت نظم ، الکساندر توضیح می دهد که نوع فرآیند که قادر به ساخت ساختار زندگی است، توضیح داده شده است. ظهور ساختار زندگی در سیستم های طبیعی با بازتاب ساختمان ها و برنامه های شهر در جامعه سنتی مقابله می شود و سپس با فرآیندهای ساخت و ساز در حال حاضر سازگار است.
این مقایسه نشان می دهد مشکلات عمیق و تکان دهنده ای است که امروزه برنامه ریزی و ساخت ساختمان را فرا می گیرد. تغییرات فراگیر برای ایجاد یک جهان که در آن فرآیند زندگی – و در نتیجه ساختار زندگی – ممکن است؛ اینها تغییراتی هستند که در نهایت تنها با تحول جامعه به دست می آید.

درباره کتاب سرشت نظم جلد سوم – ترجمه شده از گوگل


در جلد سوم کتاب سرشت نظم ، الکساندر صدها ساختمان خود و دیگر معاصران را ارائه می دهد که از روش های سازگار با تئوری روند زندگی استفاده کرده اند. نزدیک به هفتصد صفحه از پروژه های ساخته شده و برنامه ریزی شده در بسیاری از کشورها طی یک سی ساله، تاثیر روند زندگی را در جهان نشان می دهد. این کتاب خواننده را با احساس بصری برای نوع جهان، سبک و هندسه آن، که برای ساخت ساختار زندگی در جهان و جوامع آن، همراه با شخصیت اکولوژیکی و طبیعی آن، ضروری است.
این پروژه ها شامل ساختمان های عمومی، محله های مسکونی، مسکن ساخته شده توسط مردم برای خود، فضای عمومی شهری، اتاق ها، باغ ها، زیور آلات، رنگ ها، جزئیات ساخت و ساز و نوآوری ساخت و ساز. ساختمان های بسیاری نشان داده شده و روش های مورد نیاز برای طراحی و ساخت این ساختمان ها، ساختار زندگی را به شیوه ای عملی که می تواند درک و کپی شود، تعریف می کند.

درباره کتاب سرشت نظم جلد چهارم – ترجمه شده از گوگل


در جلد چهارم کتاب سرشت نظم می خوانیم: پایه های اندیشه علمی مدرن، چهار قرن پیش، به طور دقیق ریشه در یک مفهوم دارند که جهان یک موجودیت ماشینی است، بازی ایده آل، ماشین آلات، نازک. مکانیک کوانتومی و زیست شناسی این شیوه تفکر را تغییر داده اند، اما حتی تا امروز، تجربه واقعی خودمان از خودمان همانطور که در واقع هستیم، در مکان علمی مشخص نیست. جای تعجب ندارد که یک دیدگاه ماشینکاری از معماری مرگبار قرن گذشته حمایت کرده است.
الکساندر کاملا از مدل مکانیکی یک طرفه برداشته می شود؛ او به طور قطعی به ما نشان می دهد که ظهور هر عمل از یکپارچگی بزرگتر باید کاملا درک ما را تغییر دهد و ناگزیر به این واقعیت پی می برد که مبنای معنوی، عاطفی و شخصی باید هر عمل ساختمانی را پایه ریزی کند. در وسط این کتاب می آید پایه ای از کار؛ یک فصل ۸۶ صفحه ای در مورد رنگ، که به شدت نشان می دهد و به طرز چشمگیری نشان می دهد که آگاهی و روح ظاهر خود را در جهان است. در طول این کتاب چهارم و نهایی، کیهان شناسی جدیدی که ماده و آگاهی را متحد می کند، خود را به صورت جدایی ناپذیر به مواد زیر بستگی دارد و در همه ابعاد وجود دارد و پایه و اساس آن را کامل می سازد. این کتاب مسیری را برای دانشمندان معاصر فراهم می کند که شروع به دیدن آگاهی به عنوان پایه ای از ماده و در نتیجه به عنوان یک جسم مناسب مطالعه علمی. برای همیشه، درک ما از آنچه که ساختمان ها است تغییر خواهد کرد.
 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.