دانلود کتاب Netter’s Atlas Of Anatomy For Speech, Swallowing, And Hearing, 2015

نام کتاب: Netter’s Atlas Of Anatomy For Speech, Swallowing, And Hearing

نویسنده: Mcfarland و David H

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۲۳۲۳۹۸۳۷, ۰۳۲۳۲۳۹۸۳۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۸

حجم کتاب: ۲۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Elsevier

Description About Book Netter’s Atlas Of Anatomy For Speech, Swallowing, And Hearing From Amazon


Bronchi (figures 1-8 and 1-9 [p. 40])Lungs (figure 1-11); Pleura (figure 1-14); Selected pulmonary disorders affecting lung function; €%Respiratory muscles; Principal muscles of inspiration; Diaphragm (figures 1-15 [p. 50] and 1-16 [p. 51]); External intercostal muscles (figures 1-17, 1-18 [p. 54], and 1-19 [p. 55]); Interchondral (parasternal) portion of internal intercostal muscles (figures 1-20 and 1-21 [p. 59]; Accessory muscles of inspiration (figure 1-21; see also figures 1-17 [p. 53], 1-18 [p. 54], 1-19 [p. 55], and 1-20 [p. 57]); (figures 1-21 and 1-23 [p. 61]).;Front cover; Evolve; Front matter; Netter’s atlas of anatomy for speech, swallowing, and hearing; Copyright; Preface; €%Audience; €%Concept and importance to the profession; €%Organization; €%Distinctive features; €%Ancillaries; €%Instructor resources; €%Student resources; Acknowledgments; Reviewers; Table of contents; Introduction; €%Anatomy; Systemic anatomy; Regional anatomy; Developmental anatomy; Functional anatomy; Clinical anatomy; €%Nomenclature; Anatomical position (see figure 1 [p. 5]); €%Planes and sections; Sagittal; Frontal or coronal; Transverse or horizontal; €%Anatomical terms.;Specialized connective tissuesCartilage (see figure 3 [p. 8]); Osseous tissue; Blood; Muscular tissue; Nervous tissue; €%Terms relative to bones; Depressions; Elevations; I Respiratory system; 1 Respiratory system; €%Overview; €%Skeletal support for respiration; Vertebral column (figure 1-1); Rib cage (ribs, cartilages, sternum) (figure 1-3); Pectoral, scapular, or shoulder girdle (see figure 1-3); Pelvic girdle or bony pelvis (figure 1-4); €%Respiratory tract; Nasal cavities (figure 1-5); Oral cavity; Pharynx (figure 1-6 [p. 36]); Larynx (figure 1-7 [p. 37]); Trachea (figure 1-8).;Rectus abdominis muscle (figures 1-21 and 1-22 [p. 60] see also figure 1-18 [p. 54]); External oblique muscle (figures 1-24 and 1-25 [p. 64]; see also figures 1-18 [p. 54], 1-21 [p. 59] and 1-22 [p. 60]); Internal oblique muscle (figure 1-25 [p. 64]; see also figures 1-18 [p. 54], 1-21 [p. 59], and 1-22 [p. 60]); Transversus abdominis muscle (see figures 1-20 [p. 57], 1-21 [p. 59], and 1-22 [p. 60]); €%Respiratory volumes and capacities; Volumes (figure 1-30); Capacities; Other functional measures; II Laryngeal-phonatory system; 2 Laryngeal-phonatory system; €%verview.;Superior and inferior (figure 2)Anterior and posterior (figure 3 [p. 8]); Medial, lateral, and median (figure 4 [p. 9]); Proximal and distal; External, internal, and intermediate; Parietal and visceral (figure 5); Prone and supine; Ipsilateral, contralateral, and bilateral; €%Views and aspects; €%Anatomical movement; Flexion and extension; Abduction and adduction; Elevation and depression; Protrusion and retrusion; Supination and pronation; €%Vocabulary specific to anatomy; €%Primary tissues; Epithelial tissue (epithelium, epithelia); Connective tissue; Connective tissue proper.

درباره کتاب Netter’s Atlas Of Anatomy For Speech, Swallowing, And Hearing ترجمه شده از گوگل


برونشی (شکل ۱-۸ و ۱-۹ [ص ۴۰]) ریه (شکل ۱-۱۱) ؛ پلورا (شکل ۱-۱۴) ؛ اختلالات ریوی منتخب بر عملکرد ریه. € muscles عضلات تنفسی ؛ عضلات اصلی الهام بخش ؛ دیافراگم (شکل ۱-۱۵ [ص ۵۰] و ۱-۱۶ [ص ۵۱]) ؛ عضلات بین دنده ای خارجی (شکل ۱-۱۷ ، ۱-۱۸ [ص ۵۴] و ۱-۱۹ [ص ۵۵]) ؛ عضله بین استخوانی داخلی (قسمت فوقانی) عضلات بین دنده ای (شکل ۱-۲۰ و ۱-۲۱ [ص ۵۹] ؛ عضلات جانبی الهام بخش) (شکل ۱-۲۱ ؛ همچنین به شکل های ۱-۱۷ مراجعه کنید [صفحه ۵۳] ، ۱-۱۸ [ ص ۵۴] ، ۱-۱۹ [ص ۵۵] و ۱-۲۰ [ص ۵۷]) ؛ (شکلهای ۱-۲۱ و ۱-۲۳ [ص ۶۱]). جلد جلویی ؛ تکامل ؛ ماده جلو ؛ اطلس کالبدشکافی Netter برای گفتار ، بلع و شنیدن ؛ حق چاپ ؛ مقدمه ؛ یورو٪ مخاطب ؛ یورو٪ مفهوم و اهمیت برای حرفه منابع ؛ تقدیرنامه ها ؛ بازرسان ؛ فهرست مطالب ؛ مقدمه ؛ €٪ آناتومی ؛ آناتومی سیستمیک ؛ آناتومی منطقه ای ؛ آناتومی رشد ؛ آناتومی عملکردی ؛ آناتومی بالینی ؛ نام €٪ نامگذاری ؛ موقعیت تشریحی (نگاه کنید به شکل ۱ [p. 5]) ؛ €٪ هواپیماها و بخشها ؛ ساژیتال ؛ پیشانی یا تاجی ؛ عرضی یا افقی ؛ €٪ اصطلاحات آناتومیک ؛ بافتهای همبند تخصصی غضروف (شکل ۳ را ببینید) بو nes؛ افسردگی ها ارتفاعات؛ سیستم تنفسی ۱ سیستم تنفسی ؛ € Over نمای کلی € support پشتیبانی اسکلتی برای تنفس ؛ ستون مهره (شکل ۱-۱) ؛ قفس دنده ای (دنده ها ، غضروف ها ، جناغ) (شکل ۱-۳) ؛ کمربند سینه ای ، کتف یا شانه (شکل ۱-۳ را ببینید). کمربند لگن یا لگن استخوانی (شکل ۱-۴) ؛ € tract دستگاه تنفسی؛ حفره های بینی (شکل ۱-۵) ؛ حفره دهان؛ حلق (شکل ۱-۶ [ص ۳۶]) ؛ حنجره (شکل ۱-۷ [ص ۳۷]) ؛ تراشه (شکل ۱-۸). ؛ عضله رکتوس abdominis (شکلهای ۱-۲۱ و ۱-۲۲ [صفحه ۶۰] همچنین به شکل ۱-۱۸ مراجعه کنید [صفحه ۵۴]). عضله مورب خارجی (شکلهای ۱-۲۴ و ۱-۲۵ [صفحه ۶۴] ؛ همچنین به شکلهای ۱-۱۸ [صفحه ۵۴] ، ۱-۲۱ [صفحه ۵۹] و ۱-۲۲ [صفحه ۶۰] مراجعه کنید). عضله مورب داخلی (شکل ۱-۲۵ [p. 64] ؛ و همچنین به شکلهای ۱-۱۸ [p 54] ، ۱-۲۱ [p. 59] و ۱-۲۲ [p. 60] مراجعه کنید). عضله Transversus abdominis (به شکلهای ۱-۲۰ [p. 57] ، ۱-۲۱ [p. 59] و ۱-۲۲ [p. 60] مراجعه کنید). € vol حجم و ظرفیت های تنفسی ؛ جلد (شکل ۱-۳۰) ؛ ظرفیت ها سایر اقدامات عملکردی II سیستم حسی حنجره ؛ ۲ سیستم حنجره ای – واجی ؛ €٪ نظر. ؛ برتر و فرومایه (شکل ۲) قدامی و خلفی (شکل ۳ [صفحه ۸]) ؛ داخلی ، جانبی و میانی (شکل ۴ [ص ۹]) ؛ پروگزیمال و دیستال خارجی ، داخلی و میانی ؛ جداری و احشایی (شکل ۵) ؛ مستعد و خوابیده یک طرفه ، مقابل و دو طرفه ؛ € Views دیدگاه ها و جنبه ها؛ €٪ حرکت آناتومیک ؛ انعطاف پذیری و کشش آدم ربایی و آدم ربایی ارتفاع و افسردگی برآمدگی و پس زدن Supination و pronation ؛ €٪ واژگان خاص آناتومی ؛ €٪ بافتهای اولیه؛ بافت اپیتلیال (اپیتلیوم ، اپیتلیا) ؛ بافت همبند بافت همبند مناسب است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله