دانلود کتاب Manual Of Lifestyle Medicine, 2021

نام کتاب: Manual Of Lifestyle Medicine نویسنده: James M. Rippe ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۵۲۹۷۸, ۲۰۲۰۰۵۲۹۷۹, ۹۷۸۰۳۶۷۴۸۱۳۱۵, ۹۷۸۰۳۶۷۴۸۹۶۴۹, ۹۷۸۱۰۰۳۰۴۳۷۰۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۷ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press, Taylor & Francis Group Description About Book Manual Of Lifestyle Medicine From…

دانلود کتاب Research Methods For Public Health, 2020

نام کتاب: Research Methods For Public Health نویسنده: Amy A. Eyler ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۸۲۶۱۸۲۰۵۴, ۹۷۸۰۸۲۶۱۸۲۰۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Publishing Company Description About Book Research Methods For Public Health From Amazon Research Methods for…

دانلود کتاب Genetics, Health Care And Public Policy – An Introduction To Public Health Genetics, 2007

نام کتاب: Genetics, Health Care And Public Policy – An Introduction To Public Health Genetics نویسنده: Alison Stewart و Philippa Brice و Hilary Burton و Paul Pharoah و Simon Sanderson و Ron Zimmern ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۵۲۱۵۲۹۰۷۷, ۹۷۸۰۵۲۱۵۲۹۰۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۲ حجم کتاب:…

دانلود کتاب Public Health Microbiology – Methods And Protocols, 2004

نام کتاب: Public Health Microbiology – Methods And Protocols نویسنده: Rustam I. Aminov و Joanne C. Chee-Sanford و Natalie Garrigues و Asma Mehboob و John F. T. Spencer و Alicia L. Ragout De Spencer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۱۱۷۲, ۱۵۸۸۲۹۱۱۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۰ حجم…

دانلود کتاب Concepts In Dental Public Health, 2nd ed, 2010

نام کتاب: Concepts In Dental Public Health نویسنده: Jill Mason Mph Rdh ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۱۵۸۲۵۵۸۴۱۸, ۹۷۸۱۵۸۲۵۵۸۴۱۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۸ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Lww Description About Book Concepts In Dental Public Health From Amazon انتشارات’s Note: Products purchased…

دانلود کتاب Essential Dental Public Health, 2nd ed, 2013

نام کتاب: Essential Dental Public Health نویسنده: Blanaid Daly و Paul Batchelor و Elizabeth Treasure و Richard Watt ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۹۹۶۷۹۳۷۹, ۰۱۹۹۶۷۹۳۷۱, ۹۷۸۰۱۹۱۵۰۷۳۲۸, ۰۱۹۱۵۰۷۳۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press; Oup Oxford Description About…

دانلود کتاب Dental Public Health – A Primer, 2016

نام کتاب: Dental Public Health – A Primer نویسنده: Patel Meera و Patel Nakul ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۳۱۳۸۸, ۱۱۳۸۰۳۱۳۸۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۱ حجم کتاب: ۲۰۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Dental Public Health – A Primer From Amazon…

دانلود کتاب Food Safety Risks From Wildlife – Challenges In Agriculture, Conservation, And Public Health, 2016

نام کتاب: Food Safety Risks From Wildlife – Challenges In Agriculture, Conservation, And Public Health نویسنده: Michele Jay-Russell و Michael P. Doyle ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۲۴۴۴۰۲, ۹۷۸۳۳۱۹۲۴۴۴۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۴ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About…

دانلود کتاب Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health – Volume 13, 2019

نام کتاب: Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health – Volume 13 نویسنده: Gianfranco Donelli ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۴۶۸۸, ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۴۶۹۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۷ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Advances In Microbiology, Infectious Diseases…

دانلود کتاب Abc Of Occupational And Environmental Medicine, 2nd ed, 2003

نام کتاب: Abc Of Occupational And Environmental Medicine نویسنده: David Snashall و Dipti Patel ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۲۷۹۱۶۱۱۲, ۰۷۲۷۹۱۶۱۱۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۳ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bmj Books Description About Book Abc Of Occupational And Environmental Medicine From Amazon…