دانلود کتاب Ise Statics And Mechanics Of Materials, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Ise Statics And Mechanics Of Materials نویسنده: Ferdinand P. Beer و E. Russell Johnston Jr. و John T. Dewolf و David Mazurek ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۹۸۳, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۹۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۶۴ حجم کتاب: ۴۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 23th ed, 2008

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: R. S. Khurmi ویرایش: ۲۳ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۸۹۹۱۰۷۴۴۶, ۹۹۱۱۳۱۰۸۸۸, ۸۱۲۱۹۲۸۲۲۲, ۹۸۱۰۱۹۹۷۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۶۱ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: S Chand Description About Book Strength Of Materials From Amazon No Description. درباره کتاب Strength Of…

دانلود کتاب Engineering Mechanics, Statics, 4th ed, 2017

نام کتاب: Engineering Mechanics, Statics نویسنده: Andrew Pytel و Jaan Kiusalaass ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۵۹۳۷۳۳۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۲ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Description About Book Engineering Mechanics, Statics From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Mechanics, Statics ترجمه…

دانلود کتاب Engineering Mechanics – Statics, Instructor’s Solutions Manual, 4th ed, 2017

نام کتاب: Engineering Mechanics – Statics, Instructor’s Solutions Manual نویسنده: Andrew Pytel و Jaan Kiusalaass ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۰۵۸۸۵۰۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۵ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Description About Book Engineering Mechanics – Statics, Instructor’s Solutions Manual From Amazon…

دانلود کتاب Mechanics Of Engineering Materials, 1987

نام کتاب: Mechanics Of Engineering Materials نویسنده: P.P. Benham و R.J. Crawford ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۰۵۸۲۲۸۶۴۰۹, ۹۷۸۰۵۸۲۲۸۶۴۰۵, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۹۸۷, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۰۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Longman Scientific & Technical Description About Book Mechanics Of Engineering Materials From Amazon…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 2012

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: U C Jindal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۵۹۰۹۷, ۸۱۳۱۷۵۹۰۹۱, ۹۷۸۱۲۹۹۴۴۵۱۵۴, ۱۲۹۹۴۴۵۱۵۲, ۹۷۸۸۱۳۱۷۶۸۵۴۹, ۸۱۳۱۷۶۸۵۴۶, ۹۷۸۸۱۳۱۷۹۸۸۹۸, ۸۱۳۱۷۹۸۸۹۵, ۹۷۸۹۳۳۲۵۰۳۵۱۹, ۹۳۳۲۵۰۳۵۱۶, ۹۷۸۹۳۳۲۵۱۴۸۲۹, ۹۳۳۲۵۱۴۸۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۰ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education India Description About Book Strength Of…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 4th ed, 2020

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: D. K. Singh ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۵۹۶۶۶۴, ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۶۶۶۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۵ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Strength Of Materials From Amazon This fourth edition focuses on the basics and advanced…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 4th ed, 2013

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: S.S. Bhavikatti ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۲۵۹۷۱۵۷۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۷ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Vikas Description About Book Strength Of Materials From Amazon A comprehensive coverage, student-friendly approach and the all-steps-explained style. This has…

دانلود کتاب Classical Mechanics, 2005

نام کتاب: Classical Mechanics نویسنده: J.C. Upadhyay ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۸۶۱۰۴۶۰۰۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Himalaya Publishing House Description About Book Classical Mechanics From Amazon No Description. درباره کتاب Classical Mechanics ترجمه شده از گوگل بدون…

دانلود کتاب Mechanics Of Materials – An Integrated Learning System – Instructors Solution Manual, 3rd ed, 2012

نام کتاب: Mechanics Of Materials – An Integrated Learning System – Instructors Solution Manual نویسنده: Timothy A. Philpot ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۵۷۰۹۹۵, ۹۷۸۱۱۱۸۵۷۰۹۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۱۲ حجم کتاب: ۴۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Mechanics Of Materials – An…