دانلود کتاب Fluid Dynamics, 11th ed, 2013

نام کتاب: Fluid Dynamics نویسنده: M.D. Raisinghania ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۱۹۰۸۶۹۶, ۸۱۲۱۹۰۸۶۹۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۶۳ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: S. Chand & Company Pvt. Ltd. Description About Book Fluid Dynamics From Amazon ‘;’;Fluid Dynamics” is one of the most…

دانلود کتاب Computational Fluid Dynamics In Ventilation Design, 2007

نام کتاب: Computational Fluid Dynamics In Ventilation Design نویسنده: Nielsen Peter V ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۲۹۶۰۰۴۶۸۹۲, ۲۹۶۰۰۴۶۸۹۷, ۹۷۸۱۵۲۳۱۱۵۸۲۲, ۱۵۲۳۱۱۵۸۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۳ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rehva Description About Book Computational Fluid Dynamics In Ventilation Design From Amazon No…

دانلود کتاب Computational Fluid Dynamics And Heat Transfer, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Computational Fluid Dynamics And Heat Transfer نویسنده: Pradip Majumdar ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۴۹۸۷۰۳۷۴۷, ۹۷۸۱۴۹۸۷۰۳۷۴۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۴ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Computational Fluid Dynamics And Heat Transfer From Amazon This book provides…

دانلود کتاب Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics, 2006

نام کتاب: Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics نویسنده: P. Balachandran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۰۳۲۸۵۷۴, ۹۷۸۸۱۲۰۳۲۸۵۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۶ حجم کتاب: ۱۵۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Phi Description About Book Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics From Amazon Brand New درباره کتاب Fundamentals Of…

دانلود کتاب Non-Ideal Compressible Fluid Dynamics For Propulsion And Power, 2020

نام کتاب: Non-Ideal Compressible Fluid Dynamics For Propulsion And Power نویسنده: Francesca Di Mare و Andrea Spinelli و Matteo Pini ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۹۶۲۵۸, ۹۷۸۳۰۳۰۴۹۶۲۶۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۹ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Non-Ideal…

دانلود کتاب Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics, 2018

نام کتاب: Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics نویسنده: Masahiro Kondo و Seiichi Koshizuka و Takuya Matsunaga و Kazuya Et Al. Shibata ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۲۷۷۹۷, ۰۱۲۸۱۲۷۷۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۳ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن…

دانلود کتاب Computational Methods For Fluid Dynamics, 4th ed, 2020

نام کتاب: Computational Methods For Fluid Dynamics نویسنده: J.H Ferziger ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۶۹۱۲, ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۶۹۳۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۶ انتشارات: Springer Description About Book Computational Methods For Fluid Dynamics From Amazon This book is a guide to numerical methods for solving fluid dynamics problems….

دانلود کتاب A First Course In Computational Fluid Dynamics, 2018

نام کتاب: A First Course In Computational Fluid Dynamics نویسنده: H. Aref و S Balachandar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۷۱۷۸۵۱۹, ۹۷۸۱۳۱۶۸۲۳۷۳۶, ۱۱۰۷۱۷۸۵۱۷, ۹۷۸۱۳۱۶۶۳۰۹۶۹, ۱۳۱۶۶۳۰۹۶X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۵ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book A First Course In Computational Fluid Dynamics From Amazon Fluid…

دانلود کتاب Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics, 2020

نام کتاب: Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics نویسنده: E.J Hinch ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۸۴۷۹۵۴۷, ۹۷۸۱۱۰۸۸۵۵۲۹۷, ۹۷۸۱۱۰۸۷۸۹۹۹۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۳ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics From Amazon…

دانلود کتاب Theoretical Fluid Dynamics, 2019

نام کتاب: Theoretical Fluid Dynamics نویسنده: A Feldmeier ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۱۰۲۱۹, ۹۷۸۳۰۳۰۳۱۰۲۲۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۹ انتشارات: Springer Description About Book Theoretical Fluid Dynamics From Amazon This textbook gives an introduction to fluid dynamics based on flows for which analytical solutions exist, like…