دانلود کتاب Non-Ideal Compressible Fluid Dynamics For Propulsion And Power, 2020

نام کتاب: Non-Ideal Compressible Fluid Dynamics For Propulsion And Power نویسنده: Francesca Di Mare و Andrea Spinelli و Matteo Pini ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۹۶۲۵۸, ۹۷۸۳۰۳۰۴۹۶۲۶۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۹ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Non-Ideal…

دانلود کتاب Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics, 2018

نام کتاب: Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics نویسنده: Masahiro Kondo و Seiichi Koshizuka و Takuya Matsunaga و Kazuya Et Al. Shibata ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۲۷۷۹۷, ۰۱۲۸۱۲۷۷۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۳ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن…

دانلود کتاب Computational Methods For Fluid Dynamics, 4th ed, 2020

نام کتاب: Computational Methods For Fluid Dynamics نویسنده: J.H Ferziger ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۶۹۱۲, ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۶۹۳۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۶ انتشارات: Springer Description About Book Computational Methods For Fluid Dynamics From Amazon This book is a guide to numerical methods for solving fluid dynamics problems….

دانلود کتاب A First Course In Computational Fluid Dynamics, 2018

نام کتاب: A First Course In Computational Fluid Dynamics نویسنده: H. Aref و S Balachandar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۷۱۷۸۵۱۹, ۹۷۸۱۳۱۶۸۲۳۷۳۶, ۱۱۰۷۱۷۸۵۱۷, ۹۷۸۱۳۱۶۶۳۰۹۶۹, ۱۳۱۶۶۳۰۹۶X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۵ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book A First Course In Computational Fluid Dynamics From Amazon Fluid…

دانلود کتاب Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics, 2020

نام کتاب: Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics نویسنده: E.J Hinch ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۸۴۷۹۵۴۷, ۹۷۸۱۱۰۸۸۵۵۲۹۷, ۹۷۸۱۱۰۸۷۸۹۹۹۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۳ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Think Before You Compute. A Prelude To Computational Fluid Dynamics From Amazon…

دانلود کتاب Theoretical Fluid Dynamics, 2019

نام کتاب: Theoretical Fluid Dynamics نویسنده: A Feldmeier ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۱۰۲۱۹, ۹۷۸۳۰۳۰۳۱۰۲۲۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۹ انتشارات: Springer Description About Book Theoretical Fluid Dynamics From Amazon This textbook gives an introduction to fluid dynamics based on flows for which analytical solutions exist, like…

دانلود کتاب Theoretical Fluid Dynamics, 2nd ed, 1998

نام کتاب: Theoretical Fluid Dynamics نویسنده: Bhimsen K. Shivamoggi ویرایش: ۲ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۱۰۵۶۵۹۱, ۹۷۸۱۱۱۸۰۳۲۵۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۸ انتشارات: CRC Press Description About Book Theoretical Fluid Dynamics From Amazon “Although there are many texts and monographs on fluid dynamics, I do not know of…

دانلود کتاب Computational Fluid Dynamics For Incompressible Flow, 2020

نام کتاب: Computational Fluid Dynamics For Incompressible Flow نویسنده: D. G Roychowdhury ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۸۰۹۱۷۱, ۰۳۶۷۸۰۹۱۷۶, ۹۷۸۱۰۰۰۰۹۶۳۱۶, ۱۰۰۰۰۹۶۳۱۹, ۹۷۸۱۰۰۰۰۹۶۳۴۷, ۱۰۰۰۰۹۶۳۴۳, ۹۷۸۱۰۰۰۰۹۶۳۷۸, ۱۰۰۰۰۹۶۳۷۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۷ انتشارات: CRC Press Description About Book Computational Fluid Dynamics For Incompressible Flow From Amazon ۱٫ Overview of…

دانلود کتاب Compressible Fluid Dynamics And Shock Waves, 2020

نام کتاب: Compressible Fluid Dynamics And Shock Waves نویسنده: Sasoh A ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۰۵۰۳۴, ۹۷۸۹۸۱۱۵۰۵۰۴۱, ۱۰۱۱۰۲۱۰۲۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۸ انتشارات: Springer Description About Book Compressible Fluid Dynamics And Shock Waves From Amazon No Description. درباره کتاب Compressible Fluid Dynamics And Shock Waves…

دانلود کتاب Fluid Dynamics – Part 3 Boundary Layers, 2018

نام کتاب: Fluid Dynamics – Part 3 Boundary Layers نویسنده: Anatoly I. Ruban ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۰۱۹۹۶۸۱۷۵۹, ۹۷۸۰۱۹۹۶۸۱۷۵۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۲ انتشارات: Oxford University Press, Usa Description About Book Fluid Dynamics – Part 3 Boundary Layers From Amazon This is the third volume…