دانلود کتاب A Concise Manual Of Pathogenic Microbiology, 2012

نام کتاب: A Concise Manual Of Pathogenic Microbiology

نویسنده: Saroj K. Mishra و Dipti Agrawal

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۳۰۱۱۹۷, ۹۷۸۱۱۱۸۳۰۱۲۳۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۲

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book A Concise Manual Of Pathogenic Microbiology From Amazon


A quick, concise reference to pathogenic microorganisms and the diseases they cause, this book is divided into specific groups of pathogenic microorganisms including bacteria, protozoa, fungi, viruses, and prions. It lists important pathogenic taxa in each group, covering their natural habitats, the diseases they cause, microbiological highlights, laboratory diagnosis, and measures of prevention and control, including availability of vaccines and effective therapeutic agents. All healthcare professionals and public health workers will benefit from having this reliable source of information at their fingertips.Content:
Chapter 1 Introduction (pages 1–۷):
Chapter 2 Host?Microbe Interactions (pages 9–۱۵):
Chapter 3 Antibiotics and Other Chemotherapeutic Agents (pages 17–۲۴):
Chapter 4 Antiseptics and Disinfectants (pages 25–۳۰):
Chapter 5 Gram?Positive Cocci (pages 31–۴۰):
Chapter 6 Gram?Positive Bacilli (pages 41–۵۱):
Chapter 7 Gram?Positive Bacteria with Rudimentary Filaments (pages 53–۵۹):
Chapter 8 Gram?Negative Cocci (pages 61–۶۸):
Chapter 9 Gram?Negative Bacilli (pages 69–۸۲):
Chapter 10 Miscellaneous Gram?Negative Bacteria (pages 83–۹۷):
Chapter 11 Spirochetes and Bacteria without a Cell Wall (pages 99–۱۰۵):
Chapter 12 Actinomycetes (pages 107–۱۱۲):
Chapter 13 Introduction to Pathogenic Fungi and Superficial Mycoses (pages 113–۱۲۳):
Chapter 14 Subcutaneous and Systemic Mycoses (pages 125–۱۴۴):
Chapter 15 Unicellular Parasites (pages 145–۱۵۳):
Chapter 16 Multicellular Parasites (pages 155–۱۶۳):
Chapter 17 Viruses and Prions (pages 165–۱۷۹):

درباره کتاب A Concise Manual Of Pathogenic Microbiology ترجمه شده از گوگل


با اشاره سریع و مختصر به میکروارگانیسم های بیماریزا و بیماری هایی که آنها ایجاد می کنند ، این کتاب به گروه های خاصی از میکروارگانیسم های بیماریزا از جمله باکتری ها ، پروتوزوها ، قارچ ها ، ویروس ها و پریون ها تقسیم می شود. این فهرست گونه های مهم بیماری زا را در هر گروه ، شامل زیستگاه های طبیعی آنها ، بیماری هایی که ایجاد می کنند ، نکات برجسته میکروبی ، تشخیص آزمایشگاهی و اقدامات پیشگیری و کنترل ، از جمله در دسترس بودن واکسن ها و عوامل درمانی موثر ، ذکر می کند. همه متخصصان مراقبت های بهداشتی و کارکنان بهداشت عمومی از داشتن این منبع اطلاعاتی قابل اعتماد در نوک انگشتان خود بهره مند خواهند شد.
فصل ۱ مقدمه (صفحات ۱-۷):
فصل ۲ میزبان؟ تعاملات میکروب (صفحات ۹-۱۵):
فصل ۳ آنتی بیوتیک ها و سایر عوامل شیمی درمانی (صفحات ۱۷–۲۴):
فصل ۴ ضد عفونی کننده ها و ضد عفونی کننده ها (صفحات ۲۵-۳۰):
فصل ۵ گرم؟ کوکی های مثبت (صفحات ۳۱–۴۰):
فصل ۶ گرم؟ باکتری های مثبت (صفحات ۴۱-۵۱):
فصل ۷ گرم؟ باکتری های مثبت با رشته های اولیه (صفحات ۵۳-۵۹):
فصل ۸ گرم؟ کوکی های منفی (صفحات ۶۱-۶۸):
فصل ۹ گرم؟ باسیل های منفی (صفحات ۶۹-۸۲):
فصل ۱۰ گرم متفرقه؟ باکتریهای منفی (صفحات ۸۳–۹۷):
فصل ۱۱ Spirochetes و باکتری های بدون دیواره سلول (صفحات ۹۹-۱۰۵):
فصل ۱۲ Actinomycetes (صفحات ۱۰۷–۱۱۲):
فصل ۱۳ مقدمه ای بر قارچ های بیماری زا و قارچ های سطحی (صفحات ۱۱۳–۱۲۳):
فصل ۱۴ میکوز زیرپوستی و سیستمیک (صفحات ۱۲۵–۱۴۴):
فصل ۱۵ انگلهای تک سلولی (صفحات ۱۴۵-۱۵۳):
فصل ۱۶ انگلهای چند سلولی (صفحات ۱۵۵–۱۶۳):
فصل ۱۷ ویروس ها و پریون ها (صفحات ۱۶۵–۱۷۹):

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله