دانلود کتاب Fundamentals Of Orthopedics, 2016

نام کتاب: Fundamentals Of Orthopedics

نویسنده: Deepak Chaudhary

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۶۹

حجم کتاب: ۶۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Jaypee Brothers Med. Publ.

Description About Book Fundamentals Of Orthopedics From Amazon


An up-to-date and all-in-one package to tackle theory and practical exams, as well as current entrance exam pattern MCQs.
Elaborative on context of subject material but To-The-Point in description of topics.
Borderline topics in orthopaedics like Spine, Metabolic bone diseases, Arthritis, Skeletal dysplasias, Brachial plexus palsies, Thoracic outket syndrome and Soft tissue sarcomas covered in simplified and complete manner.
Over 900 well labelled images and illustrations depicting all clinical and radiological signs in orthopaedics and the instruments and implants in use.
High yield points given at the end of every topic specially targeting current pattern of MCQs.
Excellent synopsis of all topics at the end of subject.
A smartly prepared Practice Session (over 600 MCQs) covering all possible types of MCQs asked till date in various competitive exams with answer references fro the text.
Picture Quiz based on current trend for practicing image based questions
۱٫ General Orthopedics 1
Orthopedics—History and Evolution 1
Orthopedic Terminology 2
Anatomy and Composition of Bone and Bone Growth 6
Fracture Types and Classifications 10
Biology of Fracture Healing 13
Fracture Considerations in Children and Physeal Injuries 18
Splints and Tractions 21
General Principles of Fracture Fixation 26
Stress Fractures, Pathological Fractures and Periprosthetic Fractures 34
Imaging in Orthopedics 38
۲٫ Traumatology 41
Management of the Polytrauma Patient 41
Injuries Around the Shoulder Girdle and Fracture Shaft of Humerus 44
Injuries Around the Elbow 58
Injuries of the Forearm, Wrist and Hand 70
Fractures of Pelvis and Acetabulum 87
Biomechanics, Gait Analysis and Clinical Examination of Hip Joint 94
Injuries Around Hip Joint and Fracture Shaft of Femur 100
Ligament and Cartilage Meniscal Injuries of Knee Joint—Clinical Examination and Management 115
Injuries Around the Knee and Leg 128
Injuries of the Ankle and Foot 139
Skull and Facial Injuries 151
۳٫ Spine 153
Behavior of Spine 153
Spinal Injuries 161
Spondylolisthesis 175
PIVD and Canal Stenosis 177
Scoliosis 187
Kyphosis 193
۴٫ Peripheral Nerve Injuries 195
Peripheral Nerve Injury—Anatomy, Classification and Diagnosis 195
Peripheral Nerve Injuries of Upper Limb 199
Peripheral Nerve Injuries of Lower Limb 211
Compression neuropathies (nerve entrapment syndromes) 216
Brachial Plexus Palsy 219
Thoracic Outlet Syndrome 221
۵٫ Bone and Joint Infections 224
Osteomyelitis 224
Septic Arthritis 229
Madura Foot 231
Syphilis and Orthopedics 232
Leprosy and Orthopedics (Hansen’s Disease, 1873) 233
Hand Infections 235
Skeletal Tuberculosis: Introduction 238
Tuberculosis of Spine 239
xviii Fundamentals of Orthopedics
Tuberculosis of Hip 245
Tuberculosis of Knee Joint 248
Tuberculosis of Other Joints 249
Tuberculous Osteomyelitis 249
۶٫ Orthopedic Oncology 250
Introduction to Bone Tumors 250
Tumor Like Conditions 252
Benign Bone Tumors 256
Malignant Bone Tumors 262
Miscellaneous Conditions of Clinical Interest 268
Bone Metastasis 269
Soft Tissue Sarcomas 271
Eosinophilic Granuloma and Langerhan Cell Histiocytosis 273
۷٫ Pediatric Orthopedics 274
Foot Deformities 274
Deformities of Toes 285
Deformities of Leg and Angular Deformities Around Knee 287
Hip Deformities 290
Trunk and Miscellaneous Deformities 302
Deformities of Upper Limb 307
۸٫ Neuromuscular Disorders 309
Cerebral Palsy 309
Poliomyelitis 311
Spina Bifida and Other Related Conditions (Myelodysplasias) 314
۹٫ Genetic and Developmental Disorders in Orthopedics 316
Skeletal Dysplasia 316
Neurofibromatosis (NF) 321
Storage Disorders and Orthopedics 322
Homocystinuria and Orthopedics 323
۱۰٫ Metabolic Bone Diseases 324
Osteoporosis 324
Osteomalacia 328
Rickets 329
Scurvy and Orthopedics 334
Hyperparathyroidism 335
Paget’s Disease (Osteitis Deformans) 337
Fluorosis 338
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) 339
۱۱٫ Arthritis and Related Disorders 340
Inflammatory Arthritis 342
Spondyloarthropathies (RA and SSAs) 342
Crystal Deposition Arthropathies 353
Degenerative Arthritis 357
Miscellaneous Arthritic Affections 359
Chondromalacia Patellae 362
Osteochondrosis 362
Avascular Necrosis of Head of Femur (Chandler’s Disease) 364
۱۲٫ Soft Tissue Disorders 367
Adventitious Bursitis 367
Wrist and Hand Affections 369
Contents xix
Elbow Affections 372
Shoulder Affections 374
Foot 378
Important Tendon Affection and Miscellaneous Conditions 379
۱۳٫ Amputations, Prosthetics and Orthotics 383
Indications and Principles of Amputations 383
Prosthetics and Rehabilitation of an Amputee 386
Orthotics 388
۱۴٫ Recent Advances 390
Tourniquet in Orthopedics 390
Bone Cement 390
Plaster of Paris and Modern Synthetic Cast Materials 392
Principle of Limb Salvage and Megaprosthesis 392
AO/ASIF Latest Concepts in Fracture Fixation 393
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis 393
Arthroscopic Surgery 393
Arthroplasty 396
۱۵٫ Orthopedic Surgeries 399
Common Instruments and Implants Used in Orthopedic Surgeries 399
Orthopedic Implant Materials 406
Important Surgical Approaches 407
۱۶٫ Synopsis of Orthopedics 408
Fracture Eponyms 408
Important Deformities with Pneumonics 409
Important Clinical Signs and Tests 409
Radiology Eponyms 410
Bone Tumor Capsule 412
Spinal Crash Course 414
Ligamentous Injuries of Knee Revisited 416
Surgeries Under One Roof 417
The First-The Last; The Smallest-The Largest; The Most-The Least; The Best-The Worst! 418
۱۷٫ Practice Session 223
Multiple Choice Questions 223
Picture Quiz
Answers Key 244
Index 249

درباره کتاب Fundamentals Of Orthopedics ترجمه شده از گوگل


بسته ای به روز و همه در یک برای مقابله با تئوری و امتحانات عملی و همچنین الگوی کنکور MCQ فعلی.
مفصل در زمینه مطالب موضوعی اما در توصیف مباحث To-The-Point.
موضوعات مرزی در ارتوپدی مانند ستون فقرات ، بیماریهای متابولیک استخوان ، آرتروز ، دیسپلازی اسکلتی ، فلج شبکه بازویی ، سندرم تورات تورک و سارکومهای بافت نرم به روشی ساده و کامل پوشانده شده است.
بیش از ۹۰۰ تصویر و تصویر با برچسب خوب که کلیه علائم بالینی و رادیولوژیک در ارتوپدی و ابزارها و ایمپلنت های مورد استفاده را به تصویر می کشد.
امتیاز بازده بالا در انتهای هر مبحث به ویژه با هدف قرار دادن الگوی فعلی MCQ آورده شده است.
خلاصه ای عالی از همه مباحث در پایان موضوع.
یک جلسه تمرین کاملاً آماده (بیش از ۶۰۰ MCQ) که شامل انواع مختلف MCQ های مختلفی است که تا به امروز در امتحانات مختلف رقابتی با منابع پاسخ متن ارائه شده است.
مسابقه عکس بر اساس روند فعلی برای تمرین سوالات مبتنی بر تصویر
۱٫ ارتوپدی عمومی ۱
ارتوپدی – تاریخچه و تکامل ۱
اصطلاحات ارتوپدی ۲
آناتومی و ترکیب رشد استخوان و استخوان ۶
انواع شکستگی و طبقه بندی ۱۰
زیست شناسی بهبودی شکستگی ۱۳
ملاحظات شکستگی در کودکان و صدمات فیزال ۱۸
آتل و کشش ۲۱
اصول کلی رفع شکستگی ۲۶
شکستگی های استرس ، شکستگی های پاتولوژیک و شکستگی های پروپروستزیک ۳۴
تصویربرداری در ارتوپدی ۳۸
۲٫ آسیب شناسی ۴۱
مدیریت بیمار پلی تروما ۴۱
آسیب دیدگی های اطراف بند شانه و شاخه شکستگی هومروس ۴۴
آسیب های اطراف آرنج ۵۸
آسیب دیدگی بازو ، مچ دست و دست ۷۰
شکستگی لگن و استابولوم ۸۷
بیومکانیک ، آنالیز راه رفتن و معاینه بالینی مفصل ران ۹۴
صدمات در ناحیه مفصل ران و شکستگی شاخه استخوان ران ۱۰۰
صدمات منیسکال رباط و غضروف مفصل زانو – بررسی و مدیریت بالینی ۱۱۵
آسیب های اطراف زانو و پا ۱۲۸
صدمات مچ پا و پا ۱۳۹
۱۵۱
۳٫ ستون فقرات ۱۵۳
۱۵۳
۱۶۱٫ زخم نخاع
۱۷۵
PIVD و کانال تنگی ۱۷۷
۱۸۷
۱۹۳
۴٫ آسیب های عصبی محیطی ۱۹۵
۱۹۵٫ آسیب عصب محیطی – آناتومی ، طبقه بندی و تشخیص ۱۹۵
۱۹۹٫ آسیب های عصبی محیطی اندام فوقانی
۲۱۱٫ جراحات عصب محیطی ، اندام تحتانی
۲۱۶٫ نوروپاتی فشرده سازی (سندرم گیر انداختن عصب)
Brachial Plexus فلج ۲۱۹
۲۲۱٫ سندرم خروجی قفسه سینه
۵٫ عفونت های استخوانی و مفصلی ۲۲۴
استئومیلیت ۲۲۴
۲۲۹٫ آرتروز سپتیک
پا مادورا ۲۳۱
۲۳۲٫ سفلیس و ارتوپدی
جذام و ارتوپدی (بیماری هانسن ، ۱۸۷۳) ۲۳۳
۲۳۵
۲۳۳٫ توبرکلوز اسکلتی: مقدمه
۲۳۹٫ سل ستون فقرات
xviii مبانی ارتوپدی
سل هیپ ۲۴۵
سل مفصل زانو ۲۴۸
۲۴۹
استئومیلیت سل ۲۴۹
۶٫ انکولوژی ارتوپدی ۲۵۰
مقدمه ای بر تومور استخوان ۲۵۰
۲۵۲
تومورهای استخوان خوش خیم ۲۵۶
۲۶۲٫ تومورهای بدخیم استخوان
۲۶۸
متاستاز استخوان ۲۶۹
سارکومای بافت نرم ۲۷۱
گرانولومای ائوزینوفیلیک و هیستسیوسیتوز سلول لانگرهان ۲۷۳
۷٫ ارتوپدی کودکان ۲۷۴
۲۷۴
تغییر شکل انگشتان پا ۲۸۵
تغییر شکل ساق و زاویه تغییر شکل در اطراف زانو ۲۸۷
۲۹۰
۳۰۲٫ دزدگیر و تغییر شکل
تغییر شکل اندام فوقانی ۳۰۷
۸٫ اختلالات عصبی عضلانی ۳۰۹
فلج مغزی ۳۰۹
۳۱۱
۳۱۴٫ اسپینا بیفیدا و سایر شرایط مرتبط (میلودیسپلازی)
۹٫ اختلالات ژنتیکی و رشد در ارتوپدی ۳۱۶
۳۱۶٫ دیسپلازی اسکلتی
نوروفیبروماتوز (NF) 321
اختلالات ذخیره سازی و ارتوپدی ۳۲۲
هموسیستینوریا و ارتوپدی ۳۲۳
۱۰٫ بیماری های متابولیک استخوان ۳۲۴
۳۲۴
استئومالاسیا ۳۲۸
۳۲۹
۳۳۴٫ اسکوربوت و ارتوپدی
۳۳۵٫ پرفیوم تیروئید
۳۳۷٫ بیماری پاژ (Osteitis Deformans)
فلوروز ۳۳۸
۳۳۹٫ تومور
۱۱٫ آرتروز و اختلالات مرتبط با آن ۳۴۰
۳۴۲٫ آرتروز التهابی
۳۴۲٫ اسپوندیلوآرتروپاتی (RA و SSA)
۳۵۳٫ زهرا
۳۵۷٫ آرتروز دژنراتیو
۳۵۹٫ مشروبات التهاب مفصلی
کندرومالاسیا پاتلا ۳۶۲
استئوکندروز ۳۶۲
۳۶۴٫ نکروز آواسکولار سر استخوان ران (بیماری چندلر)
۱۲٫ اختلالات بافت نرم ۳۶۷
بورسیت ۳۶۷
۳۶۹
مطالب xix
۳۷۲
۳۷۴
پای ۳۷۸
۳۷۹٫ گشاد کردن تاندون و شرایط متفرقه
۱۳٫ قطع عضو ، پروتز و ارتزها ۳۸۳
علائم و اصول قطع عضو ۳۸۳
پروتز و توانبخشی یک قطع عضو ۳۸۶
۳۸۸
۱۴٫ پیشرفت های اخیر ۳۹۰
۳۹۰
سیمان استخوان ۳۹۰
۳۹۲٫ گچ پاریس و مواد بازیگران مصنوعی مدرن
۳۹۲
۳۹۳٫ معلومات در مورد شکستگی
۳۹۳٫ استئو سنتز صفحه حداقل تهاجمی
جراحی آرتروسکوپی ۳۹۳
۳۹۵٫ آرتروپلاستی
۱۵٫ جراحی های ارتوپدی ۳۹۹
۳۹۹٫ ابزار و ایمپلنت های رایج مورد استفاده در جراحی های ارتوپدی
۴۰۶٫ مواد کاشت ارتوپدی
رویه های مهم جراحی ۴۰۷
۱۶٫ خلاصه داستان ارتوپدی ۴۰۸
۴۰۸
تغییر شکل مهم با پنومونیک ۴۰۹
۴۰۹٫ آموزش
۴۱۰
کپسول تومور استخوان ۴۱۲
۴۱۴٫ زنجیر
۴۱۶
جراحی های زیر یک سقف ۴۱۷
اولین-آخرین؛ کوچکترین – بزرگترین کمترین ها بهترین – بدترین! ۴۱۸
۱۷٫ جلسه ۲۲۳ را تمرین کنید
۲۲۳٫ سوالات چند گزینه ای
مسابقه عکس
پاسخ ۲۴۴
فهرست ۲۴۹

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله