دانلود کتاب Histophilus Somni – Biology, Molecular Basis Of Pathogenesis, And Host Immunity, 2016

نام کتاب: Histophilus Somni – Biology, Molecular Basis Of Pathogenesis, And Host Immunity

نویسنده: Thomas J. Inzana

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۲۹۵۵۴۱, ۹۷۸۳۳۱۹۲۹۵۵۶۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۰

حجم کتاب: ۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Histophilus Somni – Biology, Molecular Basis Of Pathogenesis, And Host Immunity From Amazon


This volume reviews the current understanding of the taxonomy, disease syndromes, genetics, biology, and pathogenic factors of Histophilus somni, as well as the host immune response to this pathogen. H. somni is one of the most important bacterial pathogens in cattle and other ruminants, and its virulence factors are highly conserved with Haemophilus influenzae and other members of the Pasteurellaceae. H. somni has been recognized as a major cause of thrombotic meningoencephalitis, respiratory disease syndromes, myocarditis, reproductive disease syndromes, polyarthritis, mastitis, ocular disease, and septicemia. The only known habitats of H. somni are the mucosal surfaces of ruminants, making this bacterium an opportunistic pathogen. Although it is capable of causing inflammation at systemic sites and is toxic to epithelial and phagocytic cells, the bacterium’s wide array of virulence factors act primarily as a defense against, or to escape recognition from, host innate and adaptive immunity.

درباره کتاب Histophilus Somni – Biology, Molecular Basis Of Pathogenesis, And Host Immunity ترجمه شده از گوگل


این جلد ، درک فعلی از طبقه بندی ، سندرم های بیماری ، ژنتیک ، زیست شناسی و عوامل بیماری زای Histophilus somni و همچنین پاسخ ایمنی میزبان به این پاتوژن را مرور می کند. H. somni یکی از مهمترین عوامل بیماریزای باکتریایی در گاو و سایر نشخوارکنندگان است و عوامل حدت آن بسیار با Haemophilus influenzae و سایر اعضای Pasteurellaceae حفظ می شود. H. somni به عنوان یکی از دلایل عمده مننژوآنسفالیت ترومبوتیک ، سندرم های بیماری تنفسی ، میوکاردیت ، سندرم های بیماری باروری ، پلی آرتریت ، ورم پستان ، بیماری چشم و سپتی سمی شناخته شده است. تنها زیستگاه شناخته شده H. somni ، سطوح مخاطی نشخوارکنندگان است که این باکتری را به یک بیماری زا فرصت طلب تبدیل می کند. اگرچه این ماده قادر به ایجاد التهاب در سایتهای سیستمیک است و برای سلولهای اپیتلیال و فاگوسیتیک سمی است ، اما مجموعه وسیعی از فاکتورهای ویروس زا باکتری اساساً به عنوان دفاعی در برابر ایمنی ذاتی و تطبیقی ​​میزبان عمل می کند یا از شناسایی آن فرار می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله