دانلود کتاب Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete, 2021

نام کتاب: Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete

نویسنده: Leonid Dvorkin و Vadim Zhitkovsky و Nataliya Lushnikova و Yuri Ribakov

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۶۲۱۴۶, ۹۷۸۰۳۶۷۵۶۲۱۴۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۴۰

حجم کتاب: ۱۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete From Amazon


The book deals with modern theoretical concepts related to the impact of fly ash and metakaolin admixtures on structure formation processes of concrete. Results of the effect of fly ash, metakaolin and their composition on properties of self-compacting and self-leveling concrete are presented. Based on mathematical models, obtained using mathematical experiments planning methodology, the impact of the main factors and their combination on workability, strength and other properties that determine efficiency and durability of concrete are analyzed. Using calculated dependencies, a methodology for designing optimal compositions of concrete containing active mineral admixtures and superplasticizers is proposed. Features of industrial production of concrete for the proposed compositions are discussed. The book is intended for specialists working in the production of concrete and reinforced concrete products and elements. It can also be used by construction engineers to design compositions of cost-effective self-compacting and self-leveling concrete as well as to determine the rational direction of using technogenic raw materials like ash and metakaolin.

درباره کتاب Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete ترجمه شده از گوگل


این کتاب به مفاهیم نظری مدرن مرتبط با تأثیر خاکستر بادی و مواد افزودنی متاکائولین بر فرآیندهای تشکیل ساختار بتن می پردازد. نتایج اثر خاکستر بادی، متاکائولین و ترکیب آنها بر خواص بتن خود متراکم و خود تراز ارائه شده است. بر اساس مدل‌های ریاضی به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌شناسی برنامه‌ریزی آزمایش‌های ریاضی، تأثیر عوامل اصلی و ترکیب آن‌ها بر کارایی، مقاومت و سایر ویژگی‌هایی که کارایی و دوام بتن را تعیین می‌کنند، تحلیل می‌شود. با استفاده از وابستگی های محاسبه شده، روشی برای طراحی ترکیبات بهینه بتن حاوی مواد افزودنی معدنی فعال و فوق روان کننده ها پیشنهاد شده است. ویژگی های تولید صنعتی بتن برای ترکیبات پیشنهادی مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب برای متخصصانی است که در تولید محصولات و عناصر بتن و بتن مسلح کار می کنند. همچنین می تواند توسط مهندسان ساختمان برای طراحی ترکیبات مقرون به صرفه بتن خود متراکم و خود تراز و همچنین برای تعیین جهت منطقی استفاده از مواد خام تکنولوژیکی مانند خاکستر و متاکائولین استفاده شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله