دانلود کتاب Molecular Biology Of Metal Homeostasis And Detoxification – From Microbes To Man, 2006

نام کتاب: Molecular Biology Of Metal Homeostasis And Detoxification – From Microbes To Man

نویسنده: Jaekwon Lee و David Adle و Heejeong Kim و Markus J. Tamas و Enrico Martinoia

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۲۲۱۷۵۳, ۹۷۸۳۵۴۰۳۱۷۱۹۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۰۹

حجم کتاب: ۱۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Molecular Biology Of Metal Homeostasis And Detoxification – From Microbes To Man From Amazon


One of the challenges faced by every cell as well as by whole organisms is to maintain appropriate concentrations of essential nutrient metals while excluding nonessential toxic metals. Toward that end, all organisms have developed mechanisms for metal homeostasis and detoxification to maintain metal levels within physiological limits. This book brings together current knowledge of the molecular basis of metal homeostasis and detoxification in various eukaryotic model systems, including yeasts, plants, and mammals. It focuses on the cellular systems controlling metal transport, intracellular distribution, and immobilization as well as on systems regulating metal-dependent transcription. In addition to environmental aspects (including phytoremediation), the book treats the pathophysiology of metal deficiency and overload in relation to disease.

درباره کتاب Molecular Biology Of Metal Homeostasis And Detoxification – From Microbes To Man ترجمه شده از گوگل


یکی از چالش های پیش روی هر سلولی و همچنین موجودات زنده ، حفظ غلظت مناسب فلزات مغذی ضروری در عین حذف فلزات سمی غیر ضروری است. در این راستا ، همه موجودات مکانیسم هایی برای هموستاز فلزات و سم زدایی ایجاد کرده اند تا سطح فلز را در محدوده فیزیولوژیکی حفظ کنند. این کتاب دانش فعلی مبنای مولکولی هموستاز فلزات و سم زدایی را در سیستم های مختلف مدل یوکاریوتی ، از جمله مخمرها ، گیاهان و پستانداران جمع آوری می کند. این بر سیستم های سلولی کنترل کننده حمل و نقل فلز ، توزیع درون سلولی و بی حرکتی و همچنین سیستم های تنظیم رونویسی وابسته به فلز متمرکز است. این کتاب علاوه بر جنبه های زیست محیطی (از جمله گیاه پالایی) ، پاتوفیزیولوژی کمبود فلز و اضافه بار در ارتباط با بیماری را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله