دانلود کتاب Plant Surface Microbiology, 2008

نام کتاب: Plant Surface Microbiology

نویسنده: Dr. Ajit Varma و Dr. Lynette Abbott و Dr. Dietrich Werner و Rüdiger Hampp و Dr. Ajit Varma و Dr. Lynette Abbott و Dr. Dietrich Werner و Rüdiger Hampp

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۷۴۰۵۰۶, ۹۷۸۳۵۴۰۷۴۰۵۱۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۳۲

حجم کتاب: ۱۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Plant Surface Microbiology From Amazon


Most plants strongly rely on the co-existence with microorganisms: both groups benefit from these symbioses. It has been shown that a large number of specific genes in plants and microorganisms are only activated during these interactions. Of course, various microbes also act as pathogens.

Interactions between plants and microorganisms are often located on plant surfaces, such as leaf cuticles, seeds and mainly on the roots. The communication between plants and microbes is the main topic treated in Plant Surface Microbiology. The text discusses the signaling within a symbiosis or the molecular differences between symbiotic and pathogenic microorganisms, the role of microorganisms in growth and development of plants or in plant protection against deleterious agents and the interactions of microbes with genetically modified plants. Further contributions are devoted to: the analysis of bacterial communities in the rhizosphere; microbial population genetics; various aspects of mycorrhizal symbiosis; functional genomic approaches and the use of microorganisms as bio-indicator of soil disturbance.

درباره کتاب Plant Surface Microbiology ترجمه شده از گوگل


اکثر گیاهان به شدت به همزیستی با میکروارگانیسم ها اعتماد می کنند: هر دو گروه از این همزیست ها بهره مند می شوند. نشان داده شده است که تعداد زیادی از ژن های خاص در گیاهان و میکروارگانیسم ها فقط در طی این فعل و انفعالات فعال می شوند. البته میکروب های مختلف نیز به عنوان عوامل بیماری زا عمل می کنند.

فعل و انفعالات بین گیاهان و میکروارگانیسم ها اغلب در سطح گیاهان مانند کوتیکول برگ ، دانه ها و به طور عمده روی ریشه ها قرار دارد. ارتباط بین گیاهان و میکروب ها اصلی ترین موضوعی است که در میکروبیولوژی گیاهان سطحی مورد بررسی قرار می گیرد. متن در مورد سیگنالینگ در یک همزیستی یا تفاوت های مولکولی بین میکروارگانیسم های همزیست و بیماریزا ، نقش میکروارگانیسم ها در رشد و نمو گیاهان یا در محافظت گیاه در برابر عوامل مضر و فعل و انفعالات میکروب ها با گیاهان اصلاح شده ژنتیکی بحث می کند. سهم بیشتر به این موارد اختصاص داده شده است: تجزیه و تحلیل جوامع باکتریایی در ریزوسفر. ژنتیک جمعیت میکروبی جنبه های مختلف همزیستی میکوریزال ؛ رویکردهای ژنومی عملکردی و استفاده از میکروارگانیسم ها به عنوان شاخص زیستی برای آشفتگی خاک – سایپرز ، باشگاه دانش

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله