دانلود کتاب Sustainable And Safe Dams Around The World – Un Monde De Barrages Durables Et Securitaires, 2019

نام کتاب: Sustainable And Safe Dams Around The World – Un Monde De Barrages Durables Et Securitaires

نویسنده: Jean-Pierre Tournier و Tony Bennett و Johanne Bibeau

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۳۱۹۷۷۸, ۹۷۸۰۳۶۷۳۳۴۲۲۲, ۳۳۲۳۴۷۳۶۶۳, ۰۳۶۷۳۳۴۲۲۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۰۸

حجم کتاب: ۲۸۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Sustainable And Safe Dams Around The World – Un Monde De Barrages Durables Et Securitaires From Amazon


These proceedings include digital media with the full conference papers (3600+ pages).

Sustainable and Safe Dams Around the Worldcontains the contributions presented at the 2019 Symposium of the International Commission on Large Dams (ICOLD 2019, Ottawa, Canada, 9-14 June 2019). The main topics of the book include:

۱٫ Innovation (recent advancements and techniques for investigations, design, construction, operation and maintenance of water or tailings dams and spillways)
۲٫ Sustainable Development (planning, design, construction, operation, decommissioning and closure management strategies for water resources or tailings dams, e.g. climate change, sedimentation, environmental protection, risk management).
۳٫ Hazards (design mitigation and management of hazards to water or tailings dams, appurtenant structures, spillways and reservoirs (e.g. floods, seismic, landslides).
۴٫ Extreme Conditions (management for water or tailings dams (e.g. permafrost and ice loading, arid/wet climates, geo-hazards).
۵٫ Tailings (design, construction, operation and closure for tailings dams; recent advancements and best practice)

Sustainable and Safe Dams Around the World will be invaluable to academics and professionals interested or involved in dams.

Un monde de barrages durables et s�curitairescontiennent les contributions pr�sent�es lors du symposium de 2019 de la Commission internationale des grands barrages (CIGB 2019, Ottawa, Canada, 9-14 juin 2019). Les principaux sujets du livre incluent:

۱٫ Innovation (Avanc�es et techniques r�centes pour l’investigation, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de barrages hydrauliques, de barrages de st�riles et d’�vacuateurs de crues)
۲٫ D�veloppement durable (strat�gies de gestion pour la planification, la conception, la construction,  l’exploitation, la mise hors service et la fermeture de barrages hydrauliques ou des barrages de st�riles, par exemple, changement climatique, s�dimentation, protection de l’environnement, gestion des risques).
۳٫ Risques (mesures d’att�nuation et gestion des risques li�s aux barrages hydrauliques et barrages de st�riles, aux ouvrages annexes, aux �vacuateurs de crues et aux r�servoirs, par exemple, inondations, tremblements de terre,  glissements de terrain).
۴٫ Environnement extr�me (gestion des barrages hydrauliques et barrages de st�riles, par exemple, perg�lisol et charge de glace, climats secs / humides, g�orisques).
۵٫ Barrages de st�riles (conception, construction, exploitation et fermeture des barrages de st�riles; avanc�es r�centes et meilleures pratiques).

Un monde de barrages durables et s�curitairesseront d’une valeur inestimable pour les universitaires et les professionnels int�ress�s ou impliqu�s dans les barrages.

درباره کتاب Sustainable And Safe Dams Around The World – Un Monde De Barrages Durables Et Securitaires ترجمه شده از گوگل


این مجموعه شامل رسانه های دیجیتال با مقالات کنفرانس کامل (۳۶۰۰ صفحه) است.

سدهای پایدار و ایمن در سراسر جهان شامل مشارکت های ارائه شده در سمپوزیوم ۲۰۱۹ کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD 2019، اتاوا، کانادا، ۹-۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) است. موضوعات اصلی کتاب عبارتند از:

۱٫ نوآوری (پیشرفت ها و تکنیک های اخیر برای بررسی، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری سدها و سرریزهای آب یا باطله)
۲٫ توسعه پایدار (برنامه ریزی، طراحی، ساخت، بهره برداری، از کار انداختن و بسته شدن استراتژی های مدیریت منابع آب یا سدهای باطله، مانند تغییرات آب و هوا، رسوب گذاری، حفاظت از محیط زیست، مدیریت ریسک).
۳٫ خطرات (طراحی کاهش و مدیریت خطرات برای سدهای آبی یا باطله، سازه های وابسته، سرریزها و مخازن (مانند سیل، لرزه، رانش زمین).
۴٫ شرایط شدید (مدیریت سدهای آب یا باطله (مانند بارگیری دائمی یخ و یخ، آب و هوای خشک/مرطوب، خطرات زمین).
۵٫ باطله (طراحی، ساخت، بهره برداری و بستن سدهای باطله؛ پیشرفت های اخیر و بهترین عملکرد)

سدهای پایدار و ایمن در سرتاسر جهان برای دانشگاهیان و متخصصان علاقه مند یا درگیر سدها ارزشمند خواهد بود.

Un monde de barrages durables et s�curitairescontiennent les مشارکت‌ها، سمپوزیوم ۲۰۱۹ کمیسیون بین‌المللی باراژهای بزرگ را ارائه می‌کند (CIGB 2019، اتاوا، کانادا، ۹-۱۴ ژوئن ۲۰۱۹). Les principaux sujets du livre incluent:

۱٫ نوآوری (Avancés et technologys rôcentes pour l’investigation, la conception, la structure, l’exploitation et l’entretien de barrages hydrauliques, de barrages de stériles et d”wacuateurs de crues)
۲٫ توسعه بادوام (استراتژی های gestion pour planification, la conception, la structure,  l’exploitation, la mise hors service and la fermeture de barrages hydrauliques ou des barrages de stériles, par execution, change climatique, رسوب، حفاظت از محیط زیست، خطرات).
۳٫ خطرات (اقدامات تطبیق و انتقال مخاطرات در رگبارهای رگبار هیدرولیکی و رگبارهای رگباری، ضمیمه‌های کمک‌رسانی، کمک‌رسان‌های خلاء و کمک‌رسانی، رعشه‌ها، رعشه‌ها، موارد مشابه ،  glissements de terrain).
۴٫ محیطی فوق العاده (هیدرولیک رگبارها و رگبارهای استریل، نمونه مشابه، پرگلیزول و شارژ، آب و هوای چند ثانیه / رطوبت، نور).
۵٫ رگبارهای استریل (تصویر، ساخت، بهره برداری و تخمیر رگبارهای استریل؛ پیشروی ها و روش های عملی).

Un monde de barrages با دوام و امنیت و ارزش غیر قابل تخمین pour les universitaires et les professionnels int�ress’s ou impliqu’s dans les barrages.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله