دانلود کتاب Communication And Control In Electric Power Systems – Applications Of Parallel And Distributed Processing, 2003

نام کتاب: Communication And Control In Electric Power Systems – Applications Of Parallel And Distributed Processing نویسنده: Mohammad Shahidehpour و Yaoyu Wang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۴۵۳۲۵۰, ۹۷۸۰۴۷۱۴۵۳۲۵۳, ۹۷۸۰۴۷۱۴۶۲۹۱۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۴ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book Communication…

دانلود کتاب High Performance Parallel Database Processing And Grid Databases, 2008

نام کتاب: High Performance Parallel Database Processing And Grid Databases نویسنده: David Taniar و Clement H. C. Leung و Wenny Rahayu و Sushant Goel ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۱۰۷۶۲۶, ۹۷۸۰۴۷۰۱۰۷۶۲۱, ۹۷۸۰۴۷۰۳۹۱۳۵۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۵ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About…

دانلود کتاب Introduction To Parallel Processing – Algorithms And Architectures, 1999

نام کتاب: Introduction To Parallel Processing – Algorithms And Architectures نویسنده: Behrooz Parhami ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۰۳۰۶۴۵۹۷۰۱, ۹۷۸۰۳۰۶۴۶۹۶۴۰, ۹۷۸۰۳۰۶۴۵۹۷۰۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book Introduction To Parallel Processing – Algorithms And Architectures From Amazon…

دانلود کتاب Advanced Computer Architecture And Parallel Processing, 2004

نام کتاب: Advanced Computer Architecture And Parallel Processing نویسنده: Hesham El-Rewini و Mostafa Abd-El-Barr ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۴۶۷۴۰۵, ۹۷۸۰۴۷۱۴۶۷۴۰۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۷ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Interscience Description About Book Advanced Computer Architecture And Parallel Processing From Amazon No…

دانلود کتاب Distributed And Parallel Embedded Systems, 1999

نام کتاب: Distributed And Parallel Embedded Systems نویسنده: Franz J. Rammig ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۰۷۹۲۳۸۶۱۴۰, ۹۷۸۰۷۹۲۳۸۶۱۴۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book Distributed And Parallel Embedded Systems From Amazon No Description. درباره کتاب Distributed And…

دانلود کتاب Parallel Processing, 1975

نام کتاب: Parallel Processing نویسنده: N. F. Chen و C. L. Liu و Dr. Tse-Yun Feng ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۵ کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۰۷۱۳۵۰, ۹۷۸۳۵۴۰۰۷۱۳۵۸ فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۴۳۳ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Description About Book Parallel Processing From Amazon No…

دانلود کتاب Wopplot 86 Parallel Processing – Logic, Organization, And Technology, 1987

نام کتاب: Wopplot 86 Parallel Processing – Logic, Organization, And Technology نویسنده: I. Eisele و Jörg D. Becker و Ignaz Eisele ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۱۸۰۲۲۲, ۹۷۸۳۵۴۰۱۸۰۲۲۷ فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۲۲۸ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Description About Book…

دانلود کتاب Parallel Processing For Artificial Intelligence, 1997

نام کتاب: Parallel Processing For Artificial Intelligence نویسنده: C.B. Suttner ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۴۸۲۴۸۶۳, ۹۷۸۰۴۴۴۸۲۴۸۶۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۶ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Science & Technology Description About Book Parallel Processing For Artificial Intelligence From Amazon This is the…

دانلود کتاب Semantic Cognition – A Parallel Distributed Processing Approach, 2004

نام کتاب: Semantic Cognition – A Parallel Distributed Processing Approach نویسنده: Timothy T. Rogers و James L. Mcclelland ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۰۲۶۲۱۸۲۳۹۴, ۹۷۸۰۲۶۲۱۸۲۳۹۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۱ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Mit Press Description About Book Semantic Cognition –…

دانلود کتاب Parallel Distributed Processing, Vol. 2 – Psychological And Biological Models, 1987

نام کتاب: Parallel Distributed Processing, Vol. 2 – Psychological And Biological Models نویسنده: James L. Mcclelland و Jerome Feldman و Patrick Hayes و David E. Rumelhart ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۰۲۶۲۶۳۱۱۰۵, ۹۷۸۰۲۶۲۶۳۱۱۰۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۱۱ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: A…