دانلود کتاب Statistical Genetics Of Quantitative Traits – Linkage, Maps And Qtl, 2007

نام کتاب: Statistical Genetics Of Quantitative Traits – Linkage, Maps And Qtl نویسنده: Rongling Wu و Changxing Ma و George Casella ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۸۷۲۰۳۳۴۸, ۹۷۸۰۳۸۷۶۸۱۵۴۲, ۲۰۰۶۹۳۸۶۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۰ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Statistical…

دانلود کتاب Handbook Of Statistical Genetics, 3rd ed, 2007

نام کتاب: Handbook Of Statistical Genetics نویسنده: David J. Balding و Martin Bishop و Chris Cannings ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۰۵۸۳۰۷, ۹۷۸۰۴۷۰۰۵۸۳۰۵, ۹۷۸۰۴۷۰۹۹۷۶۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۴۰ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Handbook Of Statistical…

دانلود کتاب The Fundamentals Of Modern Statistical Genetics, 2011

نام کتاب: The Fundamentals Of Modern Statistical Genetics نویسنده: Nan M. Laird ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۱۴۴۱۹۷۳۳۷۰, ۹۷۸۱۴۴۱۹۷۳۳۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag New York Description About Book The Fundamentals Of Modern Statistical Genetics From Amazon This…

دانلود کتاب Statistical Human Genetics – Methods And Protocols, 2012

نام کتاب: Statistical Human Genetics – Methods And Protocols نویسنده: Robert C Elston و Jaya M Satagopan و Shuying Sun ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۱۷۷۹۵۵۵۸, ۱۶۱۷۷۹۵۵۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۳ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press Description About Book Statistical Human…

دانلود کتاب Parametric Statistical Change Point Analysis – With Applications To Genetics, Medicine, And Finance, 2nd ed, 2012

نام کتاب: Parametric Statistical Change Point Analysis – With Applications To Genetics, Medicine, And Finance نویسنده: Jie Chen و Arjun K. Gupta ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۰۸۱۷۶۴۸۰۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۳ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhäuser Basel Description About Book Parametric…

دانلود کتاب Parametric Statistical Change Point Analysis – With Applications To Genetics, Medicine, And Finance, 2nd ed, 2012

نام کتاب: Parametric Statistical Change Point Analysis – With Applications To Genetics, Medicine, And Finance نویسنده: Jie Chen و Arjun K. Gupta ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۰۸۱۷۶۴۸۰۰۳, ۹۷۸۰۸۱۷۶۴۸۰۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۳ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhäuser Basel Description About Book…

دانلود کتاب Practical Time Series Analysis – Prediction With Statistics And Machine Learning, 2019;2020

نام کتاب: Practical Time Series Analysis – Prediction With Statistics And Machine Learning نویسنده: Nielsen و Aileen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹;۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۹۲۰۴۱۶۵۸, ۱۴۹۲۰۴۱۶۵۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۸۰ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: O’Reilly Media Description About Book Practical Time Series Analysis –…

دانلود کتاب Copula-Based Markov Models For Time Series – Parametric Inference And Process Control, 2020

نام کتاب: Copula-Based Markov Models For Time Series – Parametric Inference And Process Control نویسنده: Li-Hsien Sun و Xin-Wei Huang و Mohammed S. Alqawba و Jong-Min Kim و Takeshi Emura ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۴۹۹۷۷, ۹۷۸۹۸۱۱۵۴۹۹۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۱ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت…

دانلود کتاب Semimartingales And Their Statistical Inference, 2018

نام کتاب: Semimartingales And Their Statistical Inference نویسنده: Rao B. L. S. Prakasa ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۴۱۶۹۲۴, ۱۳۵۱۴۱۶۹۲۸, ۹۷۸۱۳۵۱۴۱۶۹۳۱, ۱۳۵۱۴۱۶۹۳۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۹۹ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Semimartingales And Their Statistical Inference From Amazon Statistical…

دانلود کتاب Robustness Theory And Application, 2018

نام کتاب: Robustness Theory And Application نویسنده: Clarke و Brenton R ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۶۶۹۵۰۱, ۹۷۸۱۱۱۸۶۶۹۳۷۲, ۹۷۸۱۱۱۸۶۶۹۳۰۳, ۱۱۱۸۶۶۹۳۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۵ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: John Wiley & Sons Inc Description About Book Robustness Theory And Application From Amazon…