دانلود کتاب Medical Microbiology And Infection At A Glance, 4th ed, 2012

نام کتاب: Medical Microbiology And Infection At A Glance نویسنده: Stephen H. Gillespie و Kathleen B. Bamford ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۶۵۵۷۱۹, ۲۰۱۱۰۴۲۶۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۹ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Medical Microbiology And Infection At A…

دانلود کتاب Advances in Applied Microbiology 49, 2001

نام کتاب: Advances in Applied Microbiology 49 نویسنده: Allen I. Laskin و Geoffrey M. Gadd ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۰۰۲۶۴۹۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۶ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier, Academic Press Description About Book Advances in Applied Microbiology 49 From Amazon…

دانلود کتاب Environmental Microbiology, 2000

نام کتاب: Environmental Microbiology نویسنده: Alan Varnam نویسندهو Malcolm Evans نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۷۴۵۴۵۷۸۱, ۹۷۸۱۸۴۰۷۶۵۴۸۹, ۹۷۸۱۱۳۸۴۵۱۹۶۴, ۹۷۸۰۴۲۹۰۶۸۹۴۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۸ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Environmental Microbiology From Amazon Micro-organisms play a major role…

دانلود کتاب Encyclopedia Of Food Microbiology, Volumes 1-3, 2000

نام کتاب: Encyclopedia Of Food Microbiology, Volumes 1-3 نویسنده: Robinson و Richard K. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۱۱۹۳۹۶۴, ۹۷۸۳۸۵۷۴۸۱۰۵۵, ۰۱۲۲۲۷۰۷۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۶ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description About Book Encyclopedia Of Food Microbiology, Volumes 1-3 From Amazon Consisting…

دانلود کتاب Food Hygiene, Microbiology And Haccp, 3rd ed, 2000

نام کتاب: Food Hygiene, Microbiology And Haccp نویسنده: S. J. Forsythe و P. R. Hayes ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۱۹۵۱۹۶۰, ۹۷۸۱۴۷۵۷۵۲۵۴۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۹ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Us Description About Book Food Hygiene, Microbiology And Haccp From Amazon…

دانلود کتاب Dna Methods In Clinical Microbiology, 2000

نام کتاب: Dna Methods In Clinical Microbiology نویسنده: Paul Singleton ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۰۴۸۱۵۴۵۶۲, ۹۷۸۹۴۰۱۷۱۲۸۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Dna Methods In Clinical Microbiology From Amazon DNA Methods in Clinical Microbiology…

دانلود کتاب Encyclopedia Of Microbiology, 2nd ed, 2000

نام کتاب: Encyclopedia Of Microbiology نویسنده: Martin Alexander و Barry R. Bloom و David A. Hopwood و Roger Hull و Barbara H. Iglewski و Allen I. Laskin ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۲۲۶۸۰۰۸, ۹۷۸۰۱۲۲۲۶۸۰۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۰۷ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات:…

دانلود کتاب Advances in Applied Microbiology 47, 2000

نام کتاب: Advances in Applied Microbiology 47 نویسنده: Saul L. Neidleman و Allen I. Laskin و Joan W. Bennett و Geoffrey M. Gadd ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۰۰۲۶۴۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier, Academic Press Description About…

دانلود کتاب Advances in Applied Microbiology 47, 2000

نام کتاب: Advances in Applied Microbiology 47 نویسنده: Saul L. Neidleman و Allen I. Laskin و Joan W. Bennett و Geoffrey M. Gadd ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۰۰۲۶۴۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier, Academic Press Description About…

دانلود کتاب Advances in Applied Microbiology 47, 2000

نام کتاب: Advances in Applied Microbiology 47 نویسنده: Saul L. Neidleman و Allen I. Laskin و Joan W. Bennett و Geoffrey M. Gadd ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۰۰۲۶۴۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier, Academic Press Description About…