دانلود کتاب Encyclopedia Of Genetics, Genomics, Proteomics And Bioinformatics, 2005

نام کتاب: Encyclopedia Of Genetics, Genomics, Proteomics And Bioinformatics نویسنده: Michael J. Dunn و Lynn B. Jorde و Peter F. R. Little و Shankar Subramaniam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۸۴۹۷۴۳, ۰۴۷۰۸۴۹۷۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۴۶ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description…

دانلود کتاب Focus On Bio-Image Informatics, 2016

نام کتاب: Focus On Bio-Image Informatics نویسنده: Winnok H. De Vos و Sebastian Munck و Jean-Pierre Timmermans ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۳۳۱۹۲۸۵۴۷۵, ۹۷۸۳۳۱۹۲۸۵۴۷۴, ۹۷۸۳۳۱۹۲۸۵۴۹۸, ۳۳۱۹۲۸۵۴۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۲ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Focus On Bio-Image Informatics…

دانلود کتاب Focus On Bio-Image Informatics, 2016

نام کتاب: Focus On Bio-Image Informatics نویسنده: Winnok H. De Vos و Sebastian Munck و Jean-Pierre Timmermans ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۲۸۵۴۷۴, ۹۷۸۳۳۱۹۲۸۵۴۹۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۲ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Focus On Bio-Image Informatics…

دانلود کتاب Bioinformatics And Data Analysis In Microbiology, 2014

نام کتاب: Bioinformatics And Data Analysis In Microbiology نویسنده: Ozlem Tastan Bishop ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۱۹۰۸۲۳۰۳۹۸, ۹۷۸۱۹۰۸۲۳۰۳۹۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Caister Academic Press Description About Book Bioinformatics And Data Analysis In Microbiology From Amazon The…

دانلود کتاب High-Dimensional Single Cell Analysis – Mass Cytometry, Multi-Parametric Flow Cytometry And Bioinformatic Techniques, 2014

نام کتاب: High-Dimensional Single Cell Analysis – Mass Cytometry, Multi-Parametric Flow Cytometry And Bioinformatic Techniques نویسنده: Harris G. Fienberg و Garry P. Nolan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۵۴۸۲۶۰, ۹۷۸۳۶۴۲۵۴۸۲۷۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۵ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Description…

دانلود کتاب Introduction To Bioinformatics In Microbiology, 2018

نام کتاب: Introduction To Bioinformatics In Microbiology نویسنده: Henrik Christensen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۲۷۹۲, ۹۷۸۳۳۱۹۹۹۲۸۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۳ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Introduction To Bioinformatics In Microbiology From Amazon This textbook introduces to…

دانلود کتاب Anesthesia Informatics, 2009

نام کتاب: Anesthesia Informatics نویسنده: Jerry Stonemetz و Keith Ruskin ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۸۷۷۶۴۱۷۷, ۹۷۸۰۳۸۷۷۶۴۱۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۴ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag New York Description About Book Anesthesia Informatics From Amazon Anesthesia Information Management Systems (AIMS) have been…

دانلود کتاب Abc Of Health Informatics, 2006

نام کتاب: Abc Of Health Informatics نویسنده: Frank Sullivan و Jeremy Wyatt ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۷۲۷۹۱۸۵۰۸, ۹۷۸۰۷۲۷۹۱۸۵۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bmj Books Description About Book Abc Of Health Informatics From Amazon New addition to the…

دانلود کتاب Bioinformatics With Python Cookbook, 2nd ed, 2018

نام کتاب: Bioinformatics With Python Cookbook نویسنده: Tiago Antao ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۹۳۴۴۶۹۱, ۱۷۸۹۳۴۴۶۹۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۲ انتشارات: Packt Publishing Description About Book Bioinformatics With Python Cookbook From Amazon Discover modern, next-generation sequencing libraries from Python ecosystem to analyze large amounts of biological…

دانلود کتاب Bioinformatics – Volume I – Data, Sequence Analysis, And Evolution, 2nd ed, 2016

نام کتاب: Bioinformatics – Volume I – Data, Sequence Analysis, And Evolution نویسنده: Jonathan M. Keith ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۹۳۹۶۶۲۰۲, ۱۴۹۳۹۶۶۲۰۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۱ انتشارات: Humana Description About Book Bioinformatics – Volume I – Data, Sequence Analysis, And Evolution From Amazon This second…