دانلود کتاب Robotic Urology, 2008

نام کتاب: Robotic Urology نویسنده: A. Hoznek و Hubert John و Peter Wiklund ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۷۴۱۳۹۸, ۹۷۸۳۵۴۰۷۴۱۴۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۸ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Berlin Heidelberg Description About Book Robotic Urology From Amazon This multiauthored international text…

دانلود کتاب Biomaterials And Regenerative Medicine In Ophthalmology, 2nd ed, 2016

نام کتاب: Biomaterials And Regenerative Medicine In Ophthalmology نویسنده: Traian Chirila و Damien Harkin ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۰۰۸۱۰۰۱۴۷۹, ۹۷۸۰۰۸۱۰۰۱۴۷۹, ۹۷۸۰۰۸۱۰۰۱۸۴۴, ۰۰۸۱۰۰۱۸۴۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۲ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Woodhead Publishing Description About Book Biomaterials And Regenerative Medicine In Ophthalmology…

دانلود کتاب Robotic Urology, 2008

نام کتاب: Robotic Urology نویسنده: A. Hoznek و Hubert John و Peter Wiklund ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۰۷۶۲۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۹ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Berlin Heidelberg Description About Book Robotic Urology From Amazon This multiauthored international text covers…

دانلود کتاب Biomaterials And Tissue Engineering In Urology, 2009

نام کتاب: Biomaterials And Tissue Engineering In Urology نویسنده: J. Denstedt و A. Atala ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۱۴۳۹۸۰۱۷۷۰, ۹۷۸۱۴۳۹۸۰۱۷۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Biomaterials And Tissue Engineering In Urology From Amazon…

دانلود کتاب Robotic And Laparoscopic Reconstructive Surgery In Children And Adults, 2011

نام کتاب: Robotic And Laparoscopic Reconstructive Surgery In Children And Adults نویسنده: James F. Borin و Michael C. Ost ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۳۲۷۹۱۳۰, ۹۷۸۱۶۰۳۲۷۹۱۴۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۲ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press Description About Book Robotic And Laparoscopic…

دانلود کتاب Atlas Of Robotic Urologic Surgery, 2011

نام کتاب: Atlas Of Robotic Urologic Surgery نویسنده: Pierre Mozer و Jocelyne Troccaz و Dan Stoianovici و Li-Ming Su ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۷۶۱۰۲۵۶, ۹۷۸۱۶۰۷۶۱۰۲۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۳ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press Description About Book Atlas Of Robotic…

دانلود کتاب Robotic And Laparoscopic Reconstructive Surgery In Children And Adults, 2011

نام کتاب: Robotic And Laparoscopic Reconstructive Surgery In Children And Adults نویسنده: James F. Borin و Michael C. Ost ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۳۲۷۹۱۳X, 9781603279130, 1603279148, 9781603279147, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۲ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press Description About Book Robotic…

دانلود کتاب Deep Learning For Data Analytics – Foundations, Biomedical Applications, And Challenges, 2020

نام کتاب: Deep Learning For Data Analytics – Foundations, Biomedical Applications, And Challenges نویسنده: Himansu Das و Chittaranjan Pradhan و Nilanjan Dey ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۹۷۶۴۱, ۹۷۸۰۱۲۸۱۹۷۶۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۸ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press Description About Book…

دانلود کتاب Deep Learning For Biomedical Data Analysis – Techniques, Approaches, And Applications, 2021

نام کتاب: Deep Learning For Biomedical Data Analysis – Techniques, Approaches, And Applications نویسنده: Mourad Elloumi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۷۱۶۷۵۹, ۹۷۸۳۰۳۰۷۱۶۷۵۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۵ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Deep Learning For Biomedical Data Analysis –…