دانلود کتاب Battery Management Systems For Large Lithium Battery Packs, 2010

نام کتاب: Battery Management Systems For Large Lithium Battery Packs نویسنده: Andrea و Davide ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۸۰۷۱۰۴۳, ۱۶۰۸۰۷۱۰۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۰ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Artech House انتشاراتs Description About Book Battery Management Systems For Large Lithium Battery…

دانلود کتاب Fire Hazard Assessment Of Lithium Ion Battery Energy Storage Systems, 2016

نام کتاب: Fire Hazard Assessment Of Lithium Ion Battery Energy Storage Systems نویسنده: Andrew F. Blum و R. Thomas Long ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۹۳۹۶۵۵۵۷, ۹۷۸۱۴۹۳۹۶۵۵۶۴, ۱۴۹۳۹۶۵۵۵۷, ۱۴۹۳۹۶۵۵۶۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰ انتشارات: Springer Description About Book Fire Hazard Assessment Of Lithium Ion Battery Energy…

دانلود کتاب Fuel Cells And Hydrogen Production, 2019

نام کتاب: Fuel Cells And Hydrogen Production نویسنده: Timothy E. Lipman و Adam Z. Weber ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۹۳۹۷۷۸۸۸;۹۷۸۱۴۹۳۹۷۷۸۹۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۸۲ انتشارات: Springer New York Description About Book Fuel Cells And Hydrogen Production From Amazon No Description. درباره کتاب Fuel Cells And…

دانلود کتاب Hydrogen Storage And Technologies, 2018

نام کتاب: Hydrogen Storage And Technologies نویسنده: Mehmet Sankir و Nurdan Demirci Sankir ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸۱۱۲E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۵ انتشارات: Wiley-Scrivener Description About Book Hydrogen Storage And Technologies From Amazon Provides a comprehensive practical review of the available hydrogen storage technologies such…

دانلود کتاب Battery Management Systems, Volume 1 – Battery Modeling Battery Modeling, 2015

نام کتاب: Battery Management Systems, Volume 1 – Battery Modeling Battery Modeling نویسنده: Gregory L Plett ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۶۳۰۸۱۰۲۳۱, ۹۷۸۱۶۳۰۸۱۰۲۳۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۶ انتشارات: Artech House انتشاراتs Description About Book Battery Management Systems, Volume 1 – Battery Modeling Battery Modeling From Amazon…

دانلود کتاب Fuel Cell Fundamentals, 3rd ed, 2016

نام کتاب: Fuel Cell Fundamentals نویسنده: Ryan O’Hayre و Suk-Won Cha و Whitney G. Colella و Fritz B. Prinz ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۲۳۱۱۰۲۴۷, ۱۵۲۳۱۱۰۲۴۴, ۹۷۸۱۱۱۹۱۹۱۷۶۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۳ انتشارات: John Wiley & Sons Inc Description About Book Fuel Cell Fundamentals From Amazon A…

دانلود کتاب Electric Vehicle Battery Systems, 2001

نام کتاب: Electric Vehicle Battery Systems نویسنده: Sandeep Dhameja ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۷۵۰۶۹۹۱۶۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۰ انتشارات: Newnes Description About Book Electric Vehicle Battery Systems From Amazon In “Electric Vehicle Battery Systems”, there is no information on the author’s, Sandeep Dhameja’s, education. His…

دانلود کتاب Used Battery Collection And Recycling (Industrial Chemisrty Library, Volume 10), 2001

نام کتاب: Used Battery Collection And Recycling (Industrial Chemisrty Library, Volume 10) نویسنده: Pistoia G. و Wiaux J.-P. و Wolsky S.P. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۴۵۰۵۶۲۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۲ انتشارات: Elsevier Science Description About Book Used Battery Collection And Recycling (Industrial Chemisrty Library, Volume…

دانلود کتاب The Electric Battery – Charging Forward To A Low-Carbon Future, 2017

نام کتاب: The Electric Battery – Charging Forward To A Low-Carbon Future نویسنده: Kevin Jones و Benjamin Jervey و Matthew Roche و Sara Barnowski ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۰۸۴۹۰۱۵, ۹۷۸۱۴۴۰۸۴۹۰۲۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۸ انتشارات: Praeger Description About Book The Electric Battery – Charging Forward…

دانلود کتاب A Systems Approach To Lithium-Ion Battery Management, 2014

نام کتاب: A Systems Approach To Lithium-Ion Battery Management نویسنده: Weicker و Phillip ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۸۰۷۶۵۹۸, ۹۷۸۱۶۰۸۰۷۶۶۰۴, ۱۶۰۸۰۷۶۶۰۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۱ انتشارات: Artech House Description About Book A Systems Approach To Lithium-Ion Battery Management From Amazon Previously limited to heavy and bulky…