دانلود کتاب Introduction To Digital Systems Design, 2018

نام کتاب: Introduction To Digital Systems Design نویسنده: Giuliano Donzellini و Luca Oneto و Domenico Ponta و Davide Anguita ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۲۸۰۴۳, ۳۳۱۹۹۲۸۰۴X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۶ انتشارات: Springer Description About Book Introduction To Digital Systems Design From Amazon This book has been…

دانلود کتاب Introduction To Linear Control Systems, 2017

نام کتاب: Introduction To Linear Control Systems نویسنده: Yazdan Bavafa-Toosi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۲۷۴۸۱, ۹۷۸۰۱۲۸۱۲۷۴۸۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰۸ انتشارات: Academic Press Description About Book Introduction To Linear Control Systems From Amazon Introduction to Linear Control Systems is designed as a standard introduction to…

دانلود کتاب Digital Control And State Variable Methods – Conventional And Intelligent Control Systems, 4th ed, 2012

نام کتاب: Digital Control And State Variable Methods – Conventional And Intelligent Control Systems نویسنده: M. Gopal ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۱۳۳۳۲۷۶, ۰۰۷۱۳۳۳۲۷۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۴ انتشارات: Tata Mcgraw Hill Education Pte. Ltd. Description About Book Digital Control And State Variable Methods – Conventional…