دانلود کتاب Fulton’s Concrete Technology, 9th ed, 2009

نام کتاب: Fulton’s Concrete Technology نویسنده: Frederick Sandrock Fulton ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۵۸۴۷۷۹۱۸, ۰۹۵۸۴۷۷۹۱۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۵ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Document Transformation Technologies Description About Book Fulton’s Concrete Technology From Amazon No Description. درباره کتاب Fulton’s Concrete Technology…

دانلود کتاب Corrosion And Protection Of Reinforced Concrete, 2021

نام کتاب: Corrosion And Protection Of Reinforced Concrete نویسنده: Brian Cherry و Warren Green ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۵۱۷۶۰۱, ۹۷۸۰۳۶۷۵۱۷۶۱۸, ۹۷۸۱۰۰۳۰۸۱۳۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۳ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Corrosion And Protection Of Reinforced Concrete From…

دانلود کتاب Applied Mineralogy Of Cement & Concrete, 2012

نام کتاب: Applied Mineralogy Of Cement & Concrete نویسنده: Maarten Atm Broekmans و Herbert Pollmann و ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۳۹۹۵۰۸۸۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۳ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Mineralogical Society Of America Description About Book Applied Mineralogy Of Cement…

دانلود کتاب Seawater In Concrete Mix, 2021

نام کتاب: Seawater In Concrete Mix نویسنده: Hidenori Hamada و Nobuaki Otsuki و Takahiro Nishida ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۴۶۶۷۸, ۹۷۸۱۰۳۲۰۴۶۶۷۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۴ حجم کتاب: ۱۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Seawater In Concrete Mix From Amazon In…

دانلود کتاب Recycled Ceramics In Sustainable Concrete – Properties And Performance, 2020

نام کتاب: Recycled Ceramics In Sustainable Concrete – Properties And Performance نویسنده: Kwok Wei Shah و Ghasan Fahim Huseien ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۳۶۸۷۵, ۹۷۸۰۳۶۷۶۳۶۸۷۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۶ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Recycled Ceramics In…

دانلود کتاب Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete, 2021

نام کتاب: Metakaolin And Fly Ash As Mineral Admixtures For Concrete نویسنده: Leonid Dvorkin و Vadim Zhitkovsky و Nataliya Lushnikova و Yuri Ribakov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۶۲۱۴۶, ۹۷۸۰۳۶۷۵۶۲۱۴۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۰ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About…

دانلود کتاب Concrete Repair – A Practical Guide, 2011

نام کتاب: Concrete Repair – A Practical Guide نویسنده: Mike Grantham ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۴۴۷۳۴۸, ۰۴۱۵۴۴۷۳۴۸, ۹۷۸۰۲۰۳۹۳۱۴۰۰, ۰۲۰۳۹۳۱۴۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۸ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge/Taylor & Francis Description About Book Concrete Repair – A Practical Guide From Amazon…

دانلود کتاب Concrete For The Modern Age – Developments In Materials And Processes, 2017

نام کتاب: Concrete For The Modern Age – Developments In Materials And Processes نویسنده: Atef Badr و Fentiman Charles Hubert Fentiman و Mike Grantham و R. J Mangabhai ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۵۳۷۲۴, ۹۷۸۱۸۴۹۹۵۳۷۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴۴ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Applied Mineralogy Of Cement & Concrete, 2018

نام کتاب: Applied Mineralogy Of Cement & Concrete نویسنده: Maarten A.T.M. Broekmans و Herbert Pöllmann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۳۹۹۵۰۸۸۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۴ حجم کتاب: ۴۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: De Gruyter Description About Book Applied Mineralogy Of Cement & Concrete From Amazon…

دانلود کتاب Concrete In The Service Of Mankind Appropriate Concrete Technology, 1996

نام کتاب: Concrete In The Service Of Mankind Appropriate Concrete Technology نویسنده: Ravindra Dhir و Michael Mccarthy ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۹۲۱۴۷۰۰, ۰۴۱۹۲۱۴۷۰۴, ۰۲۰۳۳۶۲۳۹X, 0203379179, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۷۵ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Concrete In…