دانلود کتاب Design Of Industrial Structures – Reinforced Cement Concrete And Steel, 2021

نام کتاب: Design Of Industrial Structures – Reinforced Cement Concrete And Steel نویسنده: Ashoke Kumar Dasgupta ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۷۸۳۸۳, ۹۷۸۱۰۳۲۰۷۸۳۸۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۸ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Design Of Industrial Structures – Reinforced…

دانلود کتاب Design Analysis Of Beams, Circular Plates And Cylindrical Tanks On Elastic Foundations, 2nd ed, 2006

نام کتاب: Design Analysis Of Beams, Circular Plates And Cylindrical Tanks On Elastic Foundations نویسنده: Edmund Melerski ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۸۳۵۱X, 9780415383516, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۴ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Description About Book Design Analysis Of Beams, Circular Plates And…

دانلود کتاب ACI 371R-08 – Guide For The Analysis, Design, And Construction Of Elevated Concrete And Composite Steel-Concrete Water Storage Tanks, 2008

نام کتاب: ACI 371R-08 – Guide For The Analysis, Design, And Construction Of Elevated Concrete And Composite Steel-Concrete Water Storage Tanks نویسنده: Aci Committee 371 ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۷۰۳۱۲۹۲۲, ۰۸۷۰۳۱۲۹۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: American Concrete…

دانلود کتاب Design Examples For Strut And Tie Models, 2011

نام کتاب: Design Examples For Strut And Tie Models نویسنده: Karl-Heinz Reineck و Stein Atle Haugerud و Gordan Clark و Joao F. Almedia و Carlos Bajo ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۲۸۸۳۹۴۱۰۱۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۲ حجم کتاب: ۱۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: International Federation…

دانلود کتاب ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume Iii, 2019

نام کتاب: ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume Iii نویسنده: ACI ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۴۱۹۵۱۳۸۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ACI Description About Book ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume Iii From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume II, 2019

نام کتاب: ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume Ii نویسنده: ACI ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۰ حجم کتاب: ۸۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ACI Description About Book ACI 318-19 Handbook Concrete Design Volume Ii From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب FIBre Reinforced Concrete – Improvements And Innovations II – X Rilem-FIB International Symposium On FIBre Reinforced Concrete, 2021

نام کتاب: FIBre Reinforced Concrete – Improvements And Innovations II – X Rilem-FIB International Symposium On FIBre Reinforced Concrete نویسنده: Pedro Serna و Aitor Llano-Torre و José R. Martí-Vargas و Juan Navarro-Gregori ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۸۳۷۱۸۱, ۹۷۸۳۰۳۰۸۳۷۱۸۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۱۶ حجم کتاب: ۱۲۱…

دانلود کتاب Reinforced Concrete Bridge Design, 2nd ed, 1938

نام کتاب: Reinforced Concrete Bridge Design نویسنده: Cyril Stapely Chettoe و Haddon Clifford Adams ویرایش: ۲ سال انتشار: ۱۹۳۸ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۳ حجم کتاب: ۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Chapman & Hall Description About Book Reinforced Concrete Bridge Design From Amazon No Description….

دانلود کتاب Design And Detailing Of Low-Rise Reinforced Concrete Buildings, 2017

نام کتاب: Design And Detailing Of Low-Rise Reinforced Concrete Buildings نویسنده: David A. Fanella ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۹۴۳۹۶۱۳۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴۶ حجم کتاب: ۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Crsi Description About Book Design And Detailing Of Low-Rise Reinforced Concrete Buildings From Amazon…

دانلود کتاب Illustrated Design Of Reinforced Concrete Buildings, 8th ed, 2010

نام کتاب: Illustrated Design Of Reinforced Concrete Buildings نویسنده: Dr. V.L. Shah نویسندهBy Dr. S.R. Karve نویسنده ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۸۱۹۰۳۷۱۷۲X, 9788190371728, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۸ حجم کتاب: ۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Structures Publications Description About Book Illustrated Design Of Reinforced Concrete…