دانلود کتاب Fundamentals Of Rock Physics, 2022

نام کتاب: Fundamentals Of Rock Physics نویسنده: Nikolai Bagdassarov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۱۱۰۸۴۲۲۱۰۱, ۹۷۸۱۱۰۸۴۲۲۱۰۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۲ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Fundamentals Of Rock Physics From Amazon Rock physics encompasses practically all aspects…

دانلود کتاب Underwater Embankments On Soft Soil A Case History – A Case History, 2007

نام کتاب: Underwater Embankments On Soft Soil A Case History – A Case History نویسنده: William F. Van Impe و R. Daniel Verastequi Flores ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۴۲۶۰۳۰, ۹۷۸۰۴۱۵۴۲۶۰۳۹, ۹۷۸۰۲۰۳۹۴۶۲۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۴ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: T &…

دانلود کتاب Deep Foundations On Bored And Auger Piles, 2008

نام کتاب: Deep Foundations On Bored And Auger Piles نویسنده: Impe و William F. Van ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۸۸۲۸۷۰, ۹۷۸۰۴۱۵۴۷۵۵۶۳, ۰۴۱۵۴۷۵۵۶۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Deep Foundations On Bored And Auger…

دانلود کتاب Design Of Shallow And Deep Foundations, 2021

نام کتاب: Design Of Shallow And Deep Foundations نویسنده: Roger Frank و Fahd Cuira و Sébastien Burlon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۱۶۸۷۶, ۹۷۸۱۰۳۲۰۱۶۸۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۲ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Design Of Shallow And Deep…

دانلود کتاب Dynamics of Soils and Their Engineering Applications, 2021

نام کتاب: Dynamics of Soils and Their Engineering Applications نویسنده: Swami Saran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۶۷۵۲۹۸۷۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۶ حجم کتاب: ۱۸٫۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Dynamics of Soils and Their Engineering Applications From Amazon The book…

دانلود کتاب Soil And Rock Description In Engineering Practice, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Soil And Rock Description In Engineering Practice نویسنده: David Norbury ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۵۴۷۳۹, ۹۷۸۱۸۴۹۹۵۴۷۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ حجم کتاب: ۵۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Whittles Publishing Description About Book Soil And Rock Description In Engineering Practice From Amazon This…

دانلود کتاب Dynamics Of Wheel–Soil Systems – A Soil Stress And Deformation-Based Approach, 2013

نام کتاب: Dynamics Of Wheel–Soil Systems – A Soil Stress And Deformation-Based Approach نویسنده: Jaroslaw A. Pytka ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۶۵۱۵۲۸۴, ۱۴۶۶۵۱۵۲۸۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۲ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Dynamics Of Wheel–Soil Systems…

دانلود کتاب Rock Stress And Its Measurement, 1997

نام کتاب: Rock Stress And Its Measurement نویسنده: Bernard Amadei و Ove Stephansson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۰۶۲۴۷۳, ۹۷۸۹۴۰۱۱۵۳۴۶۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۰ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Rock Stress And Its Measurement From Amazon Rock masses…

دانلود کتاب Fundamentals Of Soil Dynamics And Earthquake Engineering, 2009

نام کتاب: Fundamentals Of Soil Dynamics And Earthquake Engineering نویسنده: Bharat Bhushan Prasad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۰۳۲۶۷۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۴ حجم کتاب: ۵٫۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: PHI Learning Pvt. Ltd. Description About Book Fundamentals Of Soil Dynamics And Earthquake Engineering From…

دانلود کتاب The Application Of Soil Mechanics To Highway Engineering, 1951

نام کتاب: The Application Of Soil Mechanics To Highway Engineering نویسنده: Edward S Barber ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۵۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۸ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University of Maryland Libraries Description About Book The Application Of Soil Mechanics To Highway…