دانلود کتاب Soil Mechanics And Foundation Engineering – Fundamentals And Applications, 2021

نام کتاب: Soil Mechanics And Foundation Engineering – Fundamentals And Applications نویسنده: Nagaratnam Sivakugan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۶۰۴۶۸۴۹۶, ۱۲۶۰۴۶۸۴۹۶, ۹۷۸۱۲۶۰۴۶۸۴۸۹, ۱۲۶۰۴۶۸۴۸۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۶۳۸ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: EPUB انتشارات: Mcgraw Hill Description About Book Soil Mechanics And Foundation Engineering –…

دانلود کتاب Design Guide For Frost Protected Shallow Foundation, Prepared By – Nahb Research Center Upper Marlboro Bd, June 1994, 1994

نام کتاب: Design Guide For Frost Protected Shallow Foundation, Prepared By – Nahb Research Center Upper Marlboro Bd, June 1994 نویسنده: NAHB ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۴ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: NAHB Description About Book Design Guide…

دانلود کتاب Practice Of Bayesian Probability Theory In Geotechnical Engineering, 2021

نام کتاب: Practice Of Bayesian Probability Theory In Geotechnical Engineering نویسنده: Wan-Huan Zhou و Zhen-Yu Yin و Ka-Veng Yuen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۹۱۰۴۴, ۹۷۸۹۸۱۱۵۹۱۰۵۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۴ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore Description About Book Practice Of Bayesian…

دانلود کتاب Geotechnical Engineering Of Dams, 2005

نام کتاب: Geotechnical Engineering Of Dams نویسنده: Robin Fell و Patrick Macgregor و David Stapledon و Graeme Bell ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۶۴۴۰X, 9780415364409, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۱۲ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Geotechnical Engineering Of…

دانلود کتاب Geotechnical Problems And Solutions – A Practical Perspective, 2020

نام کتاب: Geotechnical Problems And Solutions – A Practical Perspective نویسنده: Buddhima Indraratna و Ana Heitor و Jayan S. Vinod ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۴۸۹۴۴۱, ۹۷۸۱۱۳۸۴۸۹۴۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۴ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Geotechnical Problems…

دانلود کتاب New Horizons In Piling – Development And Application Of Press-In Piling, 2020

نام کتاب: New Horizons In Piling – Development And Application Of Press-In Piling نویسنده: Malcolm D. Bolton و Akio Kitamura و Osamu Kusakabe و Masaaki Terashi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۴۶۵۲۳, ۹۷۸۰۳۶۷۵۴۶۵۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۰ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC…

دانلود کتاب Groundwater Lowering In Construction – A Practical Guide To Dewatering, 2nd ed, 2012

نام کتاب: Groundwater Lowering In Construction – A Practical Guide To Dewatering نویسنده: Pat M. Cashman Author و Martin Preene Author ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۶۶۸۳۷۸, ۹۷۸۰۲۰۳۸۱۶۵۷۸, ۹۷۸۱۱۳۶۷۲۳۰۵۶, ۹۷۸۱۱۳۶۷۲۳۱۱۷, ۹۷۸۱۱۳۶۷۲۳۰۸۷, ۹۷۸۱۱۳۸۰۷۷۳۰۰, ۹۷۸۰۴۲۹۲۱۲۹۲۵, ۹۷۸۱۱۳۶۷۲۳۱۰۰, ۹۷۸۱۱۳۶۷۲۳۰۶۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۵ حجم کتاب: ۵۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Groundwater Lowering In Construction-A Practical Guide To Dewatering, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Groundwater Lowering In Construction-A Practical Guide To Dewatering نویسنده: Pat M. Cashman Author و Martin Preene Author ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۵۰۴۷۴۸, ۹۷۸۱۰۰۳۰۵۰۰۲۵, ۹۷۸۱۰۰۰۰۸۰۷۴۲, ۹۷۸۱۰۰۰۰۸۰۷۲۸, ۹۷۸۱۰۰۰۰۸۰۷۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۵۷ حجم کتاب: ۲۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book…

دانلود کتاب Coupled Phenomena In Environmental Geotechnics, 2013

نام کتاب: Coupled Phenomena In Environmental Geotechnics نویسنده: Mario Manassero ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۹۷۰۳۷۰۴, ۹۷۸۱۲۹۹۷۰۳۷۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۱ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Coupled Phenomena In Environmental Geotechnics From Amazon Environmental Geotechnics deals with a…

دانلود کتاب ۳۰۰ Solved Problems of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2009

نام کتاب: ۳۰۰ Solved Problems of Soil Mechanics and Foundation Engineering نویسنده: Luis A. Prieto-Portar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۲ انتشارات: – Description About Book 300 Solved Problems of Soil Mechanics and Foundation Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب ۳۰۰…