دانلود کتاب Surveying, 1987

نام کتاب: Surveying نویسنده: Venancio I. Besavilla Jr. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۱۸۵۱۰۱۱۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۶ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Vib انتشارات Description About Book Surveying From Amazon No Description. درباره کتاب Surveying ترجمه شده از گوگل بدون توضیح.  جهت…

دانلود کتاب Fs Fundamentals Of Surveying Reference Handbook 2.0, 2020

نام کتاب: Fs Fundamentals Of Surveying Reference Handbook 2.0 نویسنده: National Council Of Examiners For Engineering و Surveying Ncees ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۵ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: National Council Of Examiners For Engineering And Surveying (Ncees)…

دانلود کتاب Building Surveyor’s Pocket Book, 2021

نام کتاب: Building Surveyor’s Pocket Book نویسنده: Melanie Smith Building Surveyor و Christopher A. Gorse ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۳۰۷۹۱۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۳۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Building Surveyor’s Pocket Book From Amazon Building Surveyor’s Pocket…

دانلود کتاب Drone Technology In Architecture, Engineering, And Construction – A Strategic Guide To Unmanned Aerial Vehicle Operation And Implementation, 2021

نام کتاب: Drone Technology In Architecture, Engineering, And Construction – A Strategic Guide To Unmanned Aerial Vehicle Operation And Implementation نویسنده: Daniel Tal و Jon Altschuld ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۲۰۱۹۶, ۲۰۲۰۰۲۰۱۹۷, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۵۸۸۰, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۵۸۹۷, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۵۹۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۶ حجم کتاب: ۳۲ مگابایت کیفیت کتاب:…

دانلود کتاب Engineering Surveying Technology, 1990

نام کتاب: Engineering Surveying Technology نویسنده: T.J.M. Kennie نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۵۱۴۰۱۹۳۶, ۹۷۸۱۴۹۸۷۱۷۹۰۸, ۹۷۸۰۲۰۳۸۶۰۷۴۸, ۹۷۸۱۱۳۵۲۷۱۵۶۵, ۹۷۸۱۱۳۵۲۷۱۶۱۹, ۹۷۸۱۱۳۵۲۷۱۵۷۲, ۹۷۸۱۱۳۵۲۷۱۶۲۶, ۹۷۸۱۱۳۵۲۷۱۵۹۶, ۹۷۸۱۴۸۲۲۶۹۳۷۶, ۹۷۸۱۱۳۸۴۰۸۷۷۷, ۹۷۸۰۴۲۹۰۷۸۰۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۶ حجم کتاب: ۶۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Engineering Surveying Technology From…

دانلود کتاب Principles And Practice Of Surveying Ps Reference Handbook, 2019

نام کتاب: Principles And Practice Of Surveying Ps Reference Handbook نویسنده: National Council Of Examiners For Engineering و Surveying Ncees ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۹ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: National Council Of Examiners For Engineering And Surveying…

دانلود کتاب Fundamentals Of Surveying Practice Exam, 2020

نام کتاب: Fundamentals Of Surveying Practice Exam نویسنده: Ncees ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۹۴۷۸۰۱۰۶۶, ۹۷۸۱۹۴۷۸۰۱۰۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: NCEES Description About Book Fundamentals Of Surveying Practice Exam From Amazon This book contains 50 questions and solutions…

دانلود کتاب Civil Engineering – Surveying Mcq, 2021

نام کتاب: Civil Engineering – Surveying Mcq نویسنده: Patrick Frymark ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: B08YNY7RQT, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۷۰ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Unknown Description About Book Civil Engineering – Surveying Mcq From Amazon No Description. درباره کتاب Civil Engineering –…

دانلود کتاب Engineering Surveying And Deformation Surveys, 2020

نام کتاب: Engineering Surveying And Deformation Surveys نویسنده: Roumen A. Ivanov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۵۴۱۲۰۲۷۲۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۷ حجم کتاب: ۳۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: T. Kableshkov Description About Book Engineering Surveying And Deformation Surveys From Amazon This monograph defines the place,…

دانلود کتاب Surveying, 2012

نام کتاب: Surveying نویسنده: Jack C. Mccormac ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۴۹۶۶۱۹, ۲۰۱۱۰۵۱۱۴۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۳ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Surveying From Amazon Surveying Sixth ویرایشis designed to cover the standard topics in a basic surveying…