دانلود کتاب Shell Structures – Theory And Application, 2022

نام کتاب: Shell Structures – Theory And Application نویسنده: Mitchell Gohnert ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۸۴۸۰۶X, 9783030848064, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۶۳ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Shell Structures – Theory And Application From Amazon This text provides a…

دانلود کتاب Structural Shell Analysis – Understanding And Application, 2014

نام کتاب: Structural Shell Analysis – Understanding And Application نویسنده: Johan Blaauwendraad و Jeroen H. Hoefakker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۷۰۰۳, ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۷۰۱۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۰ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Structural Shell Analysis – Understanding And…

دانلود کتاب Refined Dynamical Theories Of Beams, Plates And Shells And Their Applications, 1987

نام کتاب: Refined Dynamical Theories Of Beams, Plates And Shells And Their Applications نویسنده: O. Mahrenholtz و J. Appeltauer و Professor Isaac Elishakoff و Professor Horst Irretier ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۱۷۵۷۳۵, ۹۷۸۳۶۴۲۸۳۰۴۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۶ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات:…

دانلود کتاب Buckling Of Bars, Plates, And Shells, 2006

نام کتاب: Buckling Of Bars, Plates, And Shells نویسنده: Robert M. Jones ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۴۹ حجم کتاب: ۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Taylor and Francis Description About Book Buckling Of Bars, Plates, And Shells From Amazon No Description….

دانلود کتاب Poisson Theory Of Elastic Plates, 2021

نام کتاب: Poisson Theory Of Elastic Plates نویسنده: Kaza Vijayakumar و Girish Kumar Ramaiah ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۳۳۴۲۰۹۵, ۹۷۸۹۸۱۳۳۴۲۱۰۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore Description About Book Poisson Theory Of Elastic Plates From Amazon This…

دانلود کتاب Recent Advances In Analysis, Design And Construction Of Shell & Spatial Structures In The Asia-Pacific Region, 2019

نام کتاب: Recent Advances In Analysis, Design And Construction Of Shell & Spatial Structures In The Asia-Pacific Region نویسنده: Kok Keong Choong و Mustafasanie M. Yussof و Jat Yuen Richard Liew ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۲۸۴۷۱۷, ۹۷۸۱۰۰۰۷۳۴۶۷۶, ۹۷۸۱۰۰۰۷۳۴۴۷۸, ۹۷۸۱۰۰۰۷۳۴۲۷۰, ۹۷۸۰۳۶۷۲۴۸۵۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۹ انتشارات:…

دانلود کتاب Structural Shell Analysis – Understanding And Application, 2014

نام کتاب: Structural Shell Analysis – Understanding And Application نویسنده: Johan Blaauwendraad و Jeroen H. Hoefakker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۷۰۰۳, ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۷۰۱۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۰ انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Structural Shell Analysis – Understanding And Application From Amazon The mathematical description of…

دانلود کتاب Nonlinear Behaviour And Stability Of Thin-Walled Shells, 2013

نام کتاب: Nonlinear Behaviour And Stability Of Thin-Walled Shells نویسنده: Natalia I. Obodan و Olexandr G. Lebedeyev و Vasilii A. Gromov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۳۶۴۷, ۹۷۸۹۴۰۰۷۶۳۶۵۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۸ انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Nonlinear Behaviour And Stability Of Thin-Walled Shells From…

دانلود کتاب Laminated Composite Plates And Shells – 3D Modelling, 2003

نام کتاب: Laminated Composite Plates And Shells – 3D Modelling نویسنده: Jianqiao Ye Phd ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۷۱۱۰۹۱۰, ۹۷۸۱۴۴۷۱۰۰۹۵۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۳ انتشارات: Springer-Verlag London Description About Book Laminated Composite Plates And Shells – 3D Modelling From Amazon Laminated Composite Plates and Shells…

دانلود کتاب Thin Shell Theory – New Trends And Applications, 1980

نام کتاب: Thin Shell Theory – New Trends And Applications نویسنده: W. Olszak ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۲۱۱۸۱۶۰۲۸, ۹۷۸۳۷۰۹۱۲۴۴۲۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۱ انتشارات: Springer-Verlag Wien Description About Book Thin Shell Theory – New Trends And Applications From Amazon No Description. درباره کتاب Thin Shell…