دانلود کتاب Practical Guide To Cost Estimating, 2013

نام کتاب: Practical Guide To Cost Estimating نویسنده: AASHTO ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۰۵۱۵۳۳۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۵ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Aashto Description About Book Practical Guide To Cost Estimating From Amazon A State Department of Transportation’s (DOT) ability to…

دانلود کتاب Building Design Cost Management, 2002

نام کتاب: Building Design Cost Management نویسنده: David Jagger و Andrew Ross و Jim Smith و Peter Love ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۰۶۳۲۰۵۸۰۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۰ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Building Design Cost Management…

دانلود کتاب Accounting And Financial Management For Residential Construction, 6th ed, 2021

نام کتاب: Accounting And Financial Management For Residential Construction نویسنده: Emma Shinn ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۶۷۱۸۷۸۱۶, ۹۷۸۰۸۶۷۱۸۷۸۱۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Builderbooks Description About Book Accounting And Financial Management For Residential Construction From Amazon Take control…

دانلود کتاب Construction Estimating Using Excel, 3rd ed, 2017

نام کتاب: Construction Estimating Using Excel نویسنده: Steven Peterson Mba Pe ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۴۴۰۵۵۰۱, ۹۷۸۰۱۳۴۴۰۵۵۰۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۸۰ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Construction Estimating Using Excel From Amazon For beginning to intermediate courses in…

دانلود کتاب Construction Economics And Building Design – A Historical Approach, 1986

نام کتاب: Construction Economics And Building Design – A Historical Approach نویسنده: R. Gregory Turner ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۶ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۲۲۸۳۰۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Van Nostrand Reinhold Company Description About Book Construction Economics And Building…

دانلود کتاب Spon’S Railways Construction Price Book, 2nd ed, 2003

نام کتاب: Spon’S Railways Construction Price Book نویسنده: Franklin + Andrews ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۲۶۲۳۰, ۹۷۸۰۴۱۵۳۲۶۲۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spons Architecture Price Book Description About Book Spon’S Railways Construction Price Book From Amazon Over £۶…

دانلود کتاب Construction Cost Estimating, 2021

نام کتاب: Construction Cost Estimating نویسنده: Len Holm و John E. Schaufelberger ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۹۰۲۶۸۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۵۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Construction Cost Estimating From Amazon Construction Cost Estimating equips a new generation…

دانلود کتاب Estimating, Tendering And Bidding For Construction – Theory And Practice, 1995

نام کتاب: Estimating, Tendering And Bidding For Construction – Theory And Practice نویسنده: Adrian J. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۴۹۱۳۶۳۲۲, ۹۷۸۱۳۴۹۱۳۶۳۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۸ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Macmillan Education Uk Description About Book Estimating, Tendering And Bidding For…

دانلود کتاب Cornerstones Of Cost Accounting, 2012

نام کتاب: Cornerstones Of Cost Accounting نویسنده: Don R Hansen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۷۶۵۰۰۹۳۱, ۰۱۷۶۵۰۰۹۳۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۹ انتشارات: Nelson Education Description About Book Cornerstones Of Cost Accounting From Amazon No Description. درباره کتاب Cornerstones Of Cost Accounting ترجمه شده از گوگل بدون…

دانلود کتاب Essential Maths For Engineering And Construction – How To Avoid Mistakes, 2011

نام کتاب: Essential Maths For Engineering And Construction – How To Avoid Mistakes نویسنده: Mark Breach ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۱۵۲۷۲۵۱۱, ۹۷۸۱۳۵۱۹۸۸۴۹۰, ۹۷۸۱۳۵۱۹۸۸۰۲۵, ۹۷۸۱۳۵۱۹۸۸۹۵۷, ۹۷۸۰۲۰۳۸۵۱۷۳۹, ۹۷۸۰۴۱۵۵۷۹۲۷۸, ۹۷۸۰۴۱۵۵۷۹۲۶۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۱ انتشارات: CRC Press Description About Book Essential Maths For Engineering And Construction – How…