دانلود کتاب Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques – Applications To Structural Dynamics, 2010

نام کتاب: Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques – Applications To Structural Dynamics نویسنده: Tshilidzi Marwala ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۶۳۲۲۳, ۹۷۸۱۸۴۹۹۶۳۲۲۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag London Description About Book Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques…

دانلود کتاب Boundary And Finite Elements. Theory And Problems, 2000

نام کتاب: Boundary And Finite Elements. Theory And Problems نویسنده: J. Raamachandran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۲۶۵۰۱۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۴۱ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Alpha Science International Ltd. Description About Book Boundary And Finite Elements. Theory And Problems From Amazon…

دانلود کتاب Finite Element Method For Solids And Structures – A Concise Approach, 2021

نام کتاب: Finite Element Method For Solids And Structures – A Concise Approach نویسنده: Sung W. Lee و Peter W. Chung ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۸۴۹۷۰۹۱, ۱۱۰۸۴۹۷۰۹۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۶ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Cambridge University Press Description About Book…

دانلود کتاب Damage Modeling Of Composite Structures – Strength, Fracture, And Finite Element Analysis, 2021

نام کتاب: Damage Modeling Of Composite Structures – Strength, Fracture, And Finite Element Analysis نویسنده: Pengfei Liu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۲۰۹۶۳۱, ۹۷۸۰۱۲۸۲۰۹۶۳۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۶ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description About Book Damage Modeling Of Composite Structures –…

دانلود کتاب Finite Element Analysis – Method, Verification And Validation, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Finite Element Analysis – Method, Verification And Validation نویسنده: Barna Szabó ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۴۲۶۴۲۱, ۹۷۸۱۱۱۹۴۲۶۴۲۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۴ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Finite Element Analysis – Method, Verification And Validation From Amazon…

دانلود کتاب Matrix And Finite Element Displacement Analysis Of Structures, 1984

نام کتاب: Matrix And Finite Element Displacement Analysis Of Structures نویسنده: D.J. Dawe ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۴ کد ISBN کتاب: ۰۱۹۸۵۶۲۱۱X, 9780198562115, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۲ حجم کتاب: ۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Oxford University Press Description About Book Matrix And Finite Element Displacement Analysis Of Structures…

دانلود کتاب Finite Element Techniques In Structural Mechanics, 1996

نام کتاب: Finite Element Techniques In Structural Mechanics نویسنده: Carl T.F. Ross ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۱۸۹۸۵۶۳۲۵X, 9781898563259, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۷ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Albion Pub. Description About Book Finite Element Techniques In Structural Mechanics From Amazon This advanced…

دانلود کتاب Solution To Engineering Problems Using Finite Element Methods, 2000s

نام کتاب: Solution To Engineering Problems Using Finite Element Methods نویسنده: Vijay K. Goyal و Vinay K. Goyal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰s کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۸۷ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: – Description About Book Solution To Engineering Problems Using Finite…

دانلود کتاب Finite Element Method Vs. Classical Methods, 2007

نام کتاب: Finite Element Method Vs. Classical Methods نویسنده: Rao و H. S. Govinda ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۲۴۲۳۴۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۴ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: New Age International (P) Ltd., انتشاراتs Description About Book Finite Element Method Vs. Classical…

دانلود کتاب Engineering Analysis Using Pafec Finite Element Software, 1991

نام کتاب: Engineering Analysis Using Pafec Finite Element Software نویسنده: C H Woodford نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۹۷۳۳۲۵, ۹۷۸۱۱۳۴۹۹۲۸۴۳, ۹۷۸۱۱۳۴۹۹۲۸۰۵, ۹۷۸۱۱۳۴۹۹۲۸۵۰, ۹۷۸۱۱۳۴۹۹۲۸۲۹, ۹۷۸۱۴۸۲۲۶۷۳۷۲, ۹۷۸۰۲۱۶۹۲۹۰۱۲, ۹۷۸۰۴۲۹۱۷۶۶۷۸, ۹۷۸۰۳۶۷۸۶۳۷۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۰ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Engineering…