دانلود کتاب Mechatronics And Robotics – New Trends And Challenges, 2020

نام کتاب: Mechatronics And Robotics – New Trends And Challenges نویسنده: Roberto Oboe و Marina Indri ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۳۰۶۶۳, ۲۰۲۰۰۳۰۶۶۴, ۹۷۸۰۳۶۷۳۶۶۵۸۲, ۹۷۸۰۴۲۹۳۴۷۴۷۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۱ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Mechatronics And Robotics –…

دانلود کتاب Introduction To Robotics – Analysis, Control, Applications, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Introduction To Robotics – Analysis, Control, Applications نویسنده: Saeed B. Niku ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۲۷۶۲۷, ۹۷۸۱۱۱۹۵۲۷۶۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۸ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Introduction To Robotics – Analysis, Control, Applications From Amazon The…

دانلود کتاب Automation 2017 – Innovations In Automations, Robotics And Measurement Techniques, 2017

نام کتاب: Automation 2017 – Innovations In Automations, Robotics And Measurement Techniques نویسنده: Małgorzata Kaliczyńska و Roman Adam Szewczyk و Cezary Mariusz Zieliński ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۵۴۰۴۱۲, ۹۷۸۳۳۱۹۵۴۰۴۲۹, ۳۳۱۹۵۴۰۴۱۶, ۳۳۱۹۵۴۰۴۲۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۶ انتشارات: Springer Science+Business Media Description About Book Automation 2017 –…

دانلود کتاب Beginning Robotics With Raspberry Pi And Arduino, 2018

نام کتاب: Beginning Robotics With Raspberry Pi And Arduino نویسنده: Black. Cicolani. و Jeff Cicolani ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۸۴۲۳۴۶۱۷, ۹۷۸۱۴۸۴۲۳۴۶۲۴, ۱۴۸۴۲۳۴۶۱۸ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۸۰ انتشارات: Apress Description About Book Beginning Robotics With Raspberry Pi And Arduino From Amazon Learn how to use a…

دانلود کتاب Robot Systems For Rail Transit Applications, 2020

نام کتاب: Robot Systems For Rail Transit Applications نویسنده: Hui Liu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۲۲۹۶۸۳, ۹۷۸۰۱۲۸۲۲۹۶۸۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۸ انتشارات: Elsevier Description About Book Robot Systems For Rail Transit Applications From Amazon Robot Systems for Rail Transit Applications presents the latest advances in…

دانلود کتاب Introduction To Robotics Analysis, Control, Applications, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Introduction To Robotics Analysis, Control, Applications نویسنده: Saeed Benjamin Niku ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۲۷۵۹۶, ۱۱۱۹۵۲۷۵۹۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۰ انتشارات: Description About Book Introduction To Robotics Analysis, Control, Applications From Amazon No Description. درباره کتاب Introduction To Robotics Analysis, Control, Applications ترجمه…

دانلود کتاب Human Inspired Dexterity In Robotic Manipulation, 2018

نام کتاب: Human Inspired Dexterity In Robotic Manipulation نویسنده: Tetsuyou Watanabe و Kensuke Harada و Mitsunori Tada ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۳۳۸۵۶, ۹۷۸۰۱۲۸۱۳۳۸۵۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۸ انتشارات: Academic Press Description About Book Human Inspired Dexterity In Robotic Manipulation From Amazon Human Inspired Dexterity in…

دانلود کتاب Fundamentals Of Robotic Mechanical Systems, 2006

نام کتاب: Fundamentals Of Robotic Mechanical Systems نویسنده: Jorge Angeles ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۶۲۸۱۹۰۷ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۵۰ انتشارات: Springer International Publishing, Cham Description About Book Fundamentals Of Robotic Mechanical Systems From Amazon This book deals with robots – such as remote manipulators, multifingered…

دانلود کتاب Robotics – Modelling, Planning And Control, 2008

نام کتاب: Robotics – Modelling, Planning And Control نویسنده: Bruno Siciliano و Lorenzo Sciavicco و Luigi Villani و Giuseppe Oriolo ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۶۲۸۶۴۲۱, ۱۸۴۶۲۸۶۴۲۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۳۲ انتشارات: Springer Science & Business Media Description About Book Robotics – Modelling, Planning And Control…

دانلود کتاب Robotic Process Automation Projects – Build Real-World Rpa Solutions Using Uipath And Automation Anywhere, 2020

نام کتاب: Robotic Process Automation Projects – Build Real-World Rpa Solutions Using Uipath And Automation Anywhere نویسنده: Nandan Mullakara و Arun Kumar Asokan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۳۹۲۱۷۳۵۹, ۹۷۸۱۸۳۹۲۱۷۳۵۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۸ انتشارات: Packt Publishing Description About Book Robotic Process Automation Projects – Build…