دانلود کتاب ۳۴ Autocad Tips To Become A Power User, 2021

نام کتاب: ۳۴ Autocad Tips To Become A Power User نویسنده: Official Autodesk Autocad Blog ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۲ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: – Description About Book 34 Autocad Tips To Become A Power User From…

دانلود کتاب Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease, 2021

نام کتاب: Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease نویسنده: Madhumita Kshirsagar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۹۸۷۱۱۸۷۰۶۱۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۴ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Independently published Description About Book Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease From Amazon This book…

دانلود کتاب Advanced Autocad 2022 Exercise Workbook – For Windows, 2021

نام کتاب: Advanced Autocad 2022 Exercise Workbook – For Windows نویسنده: Cheryl R. Shrock و Steve Heather ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۳۱۱۳۶۶۷۷, ۹۷۸۰۸۳۱۱۳۶۶۷۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۴۸ حجم کتاب: ۴۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Industrial Press, Inc. Description About Book Advanced Autocad 2022 Exercise…

دانلود کتاب Concepts Of Materials Science, 2021

نام کتاب: Concepts Of Materials Science نویسنده: Adrian P. Sutton Frs ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۹۲۸۴۶۸۳۳, ۹۷۸۰۱۹۲۸۴۶۸۳۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۰ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press Description About Book Concepts Of Materials Science From Amazon All technologies depend on…

دانلود کتاب Autocad 2022 Beginners Guide, 9th ed, 2021

نام کتاب: Autocad 2022 Beginners Guide نویسنده: Amit Bhatt ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: B096QTRJ9D, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۵ حجم کتاب: ۴۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cadfolks Description About Book Autocad 2022 Beginners Guide From Amazon If you want to learn AutoCAD to create technical…

دانلود کتاب Advanced Welding And Deforming, 2021

نام کتاب: Advanced Welding And Deforming نویسنده: Kapil Gupta و J. Paulo Davim ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۲۲۰۴۹X, 9780128220498, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۶ حجم کتاب: ۶۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description About Book Advanced Welding And Deforming From Amazon Advanced Welding and Deforming…

دانلود کتاب Metallurgy And Technology Of Steel Castings, 2018;2017

نام کتاب: Metallurgy And Technology Of Steel Castings نویسنده: Bentham Science انتشاراتs. و Jan Głownia ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸;۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۸۱۰۸۵۷۰۸, ۹۷۸۱۶۸۱۰۸۵۷۱۵, ۱۶۸۱۰۸۵۷۱۲, ۱۶۸۱۰۸۵۷۰۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰, ۳۱۸, ۲۵ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bentham Science انتشاراتs Description About Book Metallurgy And…

دانلود کتاب Bearing Steel Technologies – 12Th Volume, Progress In Bearing Steel Metallurgical Testing And Quality Assurance, 2020

نام کتاب: Bearing Steel Technologies – 12Th Volume, Progress In Bearing Steel Metallurgical Testing And کیفیت کتاب Assurance نویسنده: John M. Beswick ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۰۳۱۷۶۹۲۸, ۰۸۰۳۱۷۶۹۲۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۳ حجم کتاب: ۱۷۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Astm International Description About Book…

دانلود کتاب Steel Making, 3rd ed, 2007

نام کتاب: Steel Making نویسنده: Chakrabarti A.K. ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۰۳۳۰۵۰۱, ۹۷۸۸۱۲۰۳۳۰۵۰۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۰ حجم کتاب: ۱۰۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Phi Learning Description About Book Steel Making From Amazon “Steel Making” is designed to give students a strong grounding in…

دانلود کتاب An Introduction To Modern Steel Making, 7th ed, 2008

نام کتاب: An Introduction To Modern Steel Making نویسنده: R. H. Tupkary و V. R. Tupkary ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۷۴۰۹۰۲۶۳, ۹۷۸۱۶۸۳۹۲۱۳۸۷, ۲۰۱۷۹۴۸۳۱۷, ۸۱۷۴۰۹۰۲۶۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۱۷ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Khanna انتشاراتs Description About Book An Introduction To Modern…