دانلود کتاب CNC Machining Certification Exam Guide, 2019

نام کتاب: CNC Machining Certification Exam Guide نویسنده: Ken Evans ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۳۱۱۹۵۰۱۴, ۹۷۸۰۸۳۱۱۹۵۰۲۱, ۹۷۸۰۸۳۱۱۹۵۰۰۷, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۸۴ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Industrial Press, Inc. Description About Book CNC Machining Certification Exam Guide From Amazon CNC Machining Certification…

دانلود کتاب The Welding Handbook For Maritime Welders, 2009

نام کتاب: The Welding Handbook For Maritime Welders نویسنده: WSS ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۴ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: WSS Description About Book The Welding Handbook For Maritime Welders From Amazon ۱۰th edition. — Oslo: Unitor ASA,…

دانلود کتاب Complete Guide In Autocad 2021 – 2D And 3D, 2021

نام کتاب: Complete Guide In Autocad 2021 – 2D And 3D نویسنده: Mike Meyers ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۹۸۵۸۹۵۷۱۰۸۰, فرمت: EPUB تعداد صفحه: – حجم کتاب: ۱۹۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Independently Published Description About Book Complete Guide In Autocad 2021 – 2D And 3D…

دانلود کتاب Mechanical Testing Of Engineering Materials, 2nd ed, 2017

نام کتاب: Mechanical Testing Of Engineering Materials نویسنده: Kyriakos Komvopoulos Author ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۵۱۶۵۱۳۳۷۱, ۹۷۸۱۵۱۶۵۱۳۳۷۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۸ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cognella Academic Publishing Description About Book Mechanical Testing Of Engineering Materials From Amazon In Mechanical Testing…

دانلود کتاب Mechanical Design, Materials And Manufacturing, 2019

نام کتاب: Mechanical Design, Materials And Manufacturing نویسنده: Sandip A. Kale ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۸۰۶۰۴۷۸, ۲۰۱۹۰۰۰۰۳۲, ۹۷۸۱۵۳۶۱۴۷۹۲۶, ۹۷۸۱۵۳۶۱۴۷۹۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۴ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Nova Science Publishers Description About Book Mechanical Design, Materials And Manufacturing From Amazon Though…

دانلود کتاب Steel-Rolling Technology – Theory And Practice, 1989

نام کتاب: Steel-Rolling Technology – Theory And Practice نویسنده: Ginzburg Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۶۵۹۳۵۱۰, ۹۷۸۰۸۲۴۷۸۱۲۴۸, ۹۷۸۰۴۲۹۰۷۴۱۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۶ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Steel-Rolling Technology – Theory And Practice From Amazon “This state-of-the-art…

دانلود کتاب Steel Heat Treatment Handbook – 2 Volume Set, 2nd ed, 2006

نام کتاب: Steel Heat Treatment Handbook – 2 Volume Set نویسنده: George E. Totten ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۲۴۷۲۷۴۱۳, ۹۷۸۱۴۸۲۲۹۳۰۲۹, ۹۷۸۱۴۲۰۰۱۵۲۵۶, ۹۷۸۰۴۲۹۱۸۲۶۰۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۷۱ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Steel Heat Treatment Handbook – 2…

دانلود کتاب Theory And Design For Mechanical Measurements, 7th ed, 2019

نام کتاب: Theory And Design For Mechanical Measurements نویسنده: Richard S. Figliola و Donald E. Beasley ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۸۰۵۶۴۶۱, ۲۰۱۸۰۵۶۶۶۹, ۹۷۸۱۱۱۹۴۹۵۱۹۲, ۹۷۸۱۱۱۹۴۷۵۶۵۱, ۹۷۸۱۱۱۹۴۷۵۶۶۸, ۹۷۸۱۱۱۹۴۹۵۲۲۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۰ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book…

دانلود کتاب Manufacturing Processes And Systems, 9th ed, 2008

نام کتاب: Manufacturing Processes And Systems نویسنده: Phillip F. Ostwald و Jairo Munoz ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۶۵۱۸۹۳۶, ۹۷۸۸۱۲۶۵۱۸۹۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۴ حجم کتاب: ۳۰۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Manufacturing Processes And Systems From Amazon No…

دانلود کتاب Modern Welding, 12th ed, 2018

نام کتاب: Modern Welding نویسنده: Andrew D. Althouse و Carl H. Turnquist و William A. Bowditch و Kevin E. Bowditch و Mark A. Bowditch ویرایش: ۱۲ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۶۳۵۶۳۶۸۶۸, ۹۷۸۱۶۳۵۶۳۶۸۶۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۸ حجم کتاب: ۱۶۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Goodheart-Willcox Description About…