دانلود کتاب The Automotive Chassis – Volume 1 – Components Design, 2020

نام کتاب: The Automotive Chassis – Volume 1 – Components Design نویسنده: Giancarlo Genta و Lorenzo Morello ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۶۳۴۷, ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۶۳۵۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۳۳ انتشارات: Springer International Publishing Description About Book The Automotive Chassis – Volume 1 – Components Design From Amazon…

دانلود کتاب The Automotive Chassis – Volume 2 – System Design, 2nd ed, 2020

نام کتاب: The Automotive Chassis – Volume 2 – System Design نویسنده: Giancarlo Genta و Lorenzo Morello ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۳۵۷۰۸۲, ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۷۰۸۵, ۹۷۸۳۰۳۰۳۵۷۰۹۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۸۰ انتشارات: Springer Description About Book The Automotive Chassis – Volume 2 – System Design From Amazon This…

دانلود کتاب Transmission, Chassis And Materials, 1982

نام کتاب: Transmission, Chassis And Materials نویسنده: John Whipp و Roy Brooks ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۴۹۰۶۶۴۵۲, ۹۷۸۱۳۴۹۰۶۶۴۳۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۳ انتشارات: Macmillan Education Uk Description About Book Transmission, Chassis And Materials From Amazon No Description. درباره کتاب Transmission, Chassis And Materials ترجمه شده…

دانلود کتاب Motorcycle Handling And Chassis Design – The Art And Science, 2002

نام کتاب: Motorcycle Handling And Chassis Design – The Art And Science نویسنده: Tony Foale ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۸ انتشارات: Tony Foale Description About Book Motorcycle Handling And Chassis Design – The Art And Science From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب ۹Th International Munich Chassis Symposium 2018 – Chassis.Tech Plus, 2019

نام کتاب: ۹Th International Munich Chassis Symposium 2018 – Chassis.Tech Plus نویسنده: Peter Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۲۲۰۴۹۵;۹۷۸۳۶۵۸۲۲۰۵۰۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۹ انتشارات: Springer Fachmedien Wiesbaden;Springer Vieweg Description About Book 9Th International Munich Chassis Symposium 2018 – Chassis.Tech Plus From Amazon By forming the…

دانلود کتاب ۱۰Th International Munich Chassis Symposium 2019 – Chassis.Tech Plus, 2020

نام کتاب: ۱۰Th International Munich Chassis Symposium 2019 – Chassis.Tech Plus نویسنده: Peter E. Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۲۶۴۳۴۵, ۹۷۸۳۶۵۸۲۶۴۳۵۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۲۹ انتشارات: Springer Fachmedien Wiesbaden;Springer Vieweg Description About Book 10Th International Munich Chassis Symposium 2019 – Chassis.Tech Plus From Amazon The…

دانلود کتاب ۷Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus, 2017

نام کتاب: ۷Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus نویسنده: Prof. Dr. Peter E. Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۱۴۲۱۹۳, ۹۷۸۳۶۵۸۱۴۲۱۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۵۷ انتشارات: Springer Vieweg Description About Book 7Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus From Amazon In…

دانلود کتاب ۷Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus, 2017

نام کتاب: ۷Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus نویسنده: Prof. Dr. Peter E. Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۱۴۲۱۹۳, ۹۷۸۳۶۵۸۱۴۲۱۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۵۷ انتشارات: Springer Vieweg Description About Book 7Th International Munich Chassis Symposium 2016 – Chassis.Tech Plus From Amazon In…

دانلود کتاب ۶Th International Munich Chassis Symposium 2015 – Chassis.Tech Plus, 2015

نام کتاب: ۶Th International Munich Chassis Symposium 2015 – Chassis.Tech Plus نویسنده: Peter Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۰۹۷۱۰۳, ۹۷۸۳۶۵۸۰۹۷۱۱۰, ۳۰۵۳۲۵۳۴۷X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۷۱ انتشارات: Springer Vieweg Description About Book 6Th International Munich Chassis Symposium 2015 – Chassis.Tech Plus From Amazon Connectivity has arrived…

دانلود کتاب ۵Th International Munich Chassis Symposium 2014 – Chassis – Tech Plus, 2014

نام کتاب: ۵Th International Munich Chassis Symposium 2014 – Chassis – Tech Plus نویسنده: Peter E. Pfeffer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۵۸۰۵۹۷۷۴, ۹۷۸۳۶۵۸۰۵۹۷۸۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۹۵ انتشارات: Springer Vieweg Description About Book 5Th International Munich Chassis Symposium 2014 – Chassis – Tech Plus From…