دانلود کتاب Aero Engine Combustor Casing – Experimental Design And Fatigue Studies, 2017

نام کتاب: Aero Engine Combustor Casing – Experimental Design And Fatigue Studies نویسنده: Sashi Kanta Panigrahi و Niranjan Sarangi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۳۲۸۳۵, ۱۱۳۸۰۳۲۸۳۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۶ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Aero Engine Combustor…

دانلود کتاب Dictionary Of Aeronautical Terms, 7th ed, 2020

نام کتاب: Dictionary Of Aeronautical Terms نویسنده: Dale Crane ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۴۴۲۵۰۵۶X, 9781644250563, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۳۲ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Aviation Supplies & Academics, Inc. Description About Book Dictionary Of Aeronautical Terms From Amazon Dale Crane’s ultimate reference…

دانلود کتاب Elementary Flight Dynamics With An Introduction To Bifurcation And Continuation Methods, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Elementary Flight Dynamics With An Introduction To Bifurcation And Continuation Methods نویسنده: Nandan K. Sinha و N. Ananthkrishnan ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۶۲۰۷۳, ۹۷۸۰۳۶۷۵۶۲۰۷۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۹ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Elementary Flight…

دانلود کتاب Ise Introduction To Flight, 9th ed, 2021

نام کتاب: Ise Introduction To Flight نویسنده: John Anderson و Mary L. Bowden ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۹۷۹۹۷, ۹۷۸۱۲۶۰۵۹۷۹۹۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: – حجم کتاب: ۳۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Ise Introduction To Flight From Amazon Anderson’s Introduction to…

دانلود کتاب Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective, 2017

نام کتاب: Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective نویسنده: Stephen Corda ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۹۵۳۳۶۳, ۹۷۸۱۱۱۸۹۵۳۳۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۸ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective…

دانلود کتاب Fundamentals Of Medium-Heavy Duty Diesel Engines, 2015

نام کتاب: Fundamentals Of Medium-Heavy Duty Diesel Engines نویسنده: Gus Wright ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۲۸۴۰۶۷۰۵X, 9781284067057, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۳۹۴ حجم کتاب: ۱۷۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Jones & Bartlett Learning Description About Book Fundamentals Of Medium-Heavy Duty Diesel Engines From Amazon Based…

دانلود کتاب Machinery Dynamics, 2021

نام کتاب: Machinery Dynamics نویسنده: Ce Zhang و Jianming Yang و Zongyu Chang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۵۷۸۵۲, ۹۷۸۰۱۲۸۱۵۷۸۵۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press Description About Book Machinery Dynamics From Amazon Machinery Dynamics includes recent advancements…

دانلود کتاب Optimization Modelling – A Practical Approach, 2008

نام کتاب: Optimization Modelling – A Practical Approach نویسنده: Ruhul Amin Sarker و Charles S. Newton ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۱۴۲۰۰۴۳۱۰۲, ۹۷۸۱۴۲۰۰۴۳۱۰۵, ۹۷۸۱۴۲۰۰۴۳۱۱۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۴ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Optimization Modelling – A Practical…

دانلود کتاب Boundary And Finite Elements. Theory And Problems, 2000

نام کتاب: Boundary And Finite Elements. Theory And Problems نویسنده: J. Raamachandran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۲۶۵۰۱۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۴۱ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Alpha Science International Ltd. Description About Book Boundary And Finite Elements. Theory And Problems From Amazon…

دانلود کتاب Plasticity Of Metallic Materials – Modeling And Applications To Forming, 2020

نام کتاب: Plasticity Of Metallic Materials – Modeling And Applications To Forming نویسنده: Oana Cazacu و Benoit Revil-Baudard ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۷۹۸۴۸, ۹۷۸۰۱۲۸۱۷۹۸۴۰, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۶۰ حجم کتاب: ۱۴۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description About Book Plasticity Of Metallic Materials –…