دانلود کتاب Thermal And Hydraulic Machines, 2nd ed, 2011

نام کتاب: Thermal And Hydraulic Machines نویسنده: G.S. Sawhney ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۰۳۴۴۷۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۸ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall India Learning Private Limited Description About Book Thermal And Hydraulic Machines From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب Hydraulic Machines, 2013

نام کتاب: Hydraulic Machines نویسنده: K. Subramanya ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۵۹۰۰۶۸۴۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۱۵ انتشارات: Tata McGraw Hill Description About Book Hydraulic Machines From Amazon This text book on Hydraulic Machines provides an in-depth coverage of the descriptions, characteristics, underlying principles of working…

دانلود کتاب Introduction To Fluid Mechanics And Fluid Machines, 3rd ed, 2011

نام کتاب: Introduction To Fluid Mechanics And Fluid Machines نویسنده: S. K. Som ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۱۳۲۹۱۹۶, ۹۷۸۰۰۷۱۳۲۹۱۹۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۴۶ انتشارات: Mc Graw Hill India Description About Book Introduction To Fluid Mechanics And Fluid Machines From Amazon No Description. درباره کتاب Introduction…

دانلود کتاب Textbook Of Fluid Mechanics Hydraulic Machines In Si Units, 6th ed, 2015

نام کتاب: Textbook Of Fluid Mechanics Hydraulic Machines In Si Units نویسنده: R. K. Rajput ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۳۸۵۴۰۱۳۷۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۷۰ انتشارات: S CHAND & Company Limited Description About Book Textbook Of Fluid Mechanics Hydraulic Machines In Si Units From Amazon No…

دانلود کتاب Hydraulic Control Systems, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Hydraulic Control Systems نویسنده: Roger C. Fales و Noah D Manring ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۴۱۶۴۷۰, ۱۱۱۹۴۱۶۴۷۷, ۹۷۸۱۱۱۹۴۱۶۴۸۷, ۹۷۸۱۱۱۹۴۱۶۴۹۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۹ انتشارات: Wiley Description About Book Hydraulic Control Systems From Amazon Provides key updates to a must-have text on hydraulic control…

دانلود کتاب Fluid Mechanics And Hydraulic Machines, 2019

نام کتاب: Fluid Mechanics And Hydraulic Machines نویسنده: Manush Kumar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۵۳۴۳۳۶۹۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۹۳ انتشارات: Pearson Education Description About Book Fluid Mechanics And Hydraulic Machines From Amazon No Description. درباره کتاب Fluid Mechanics And Hydraulic Machines ترجمه شده از گوگل…

دانلود کتاب Optimization Of Hydraulic Fracture Stages And Sequencing In Unconventional Formations, 2019

نام کتاب: Optimization Of Hydraulic Fracture Stages And Sequencing In Unconventional فرمتions نویسنده: Ahmed Alzahabi و Mohamed Y Soliman ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۶۱۸۲۲۹, ۱۳۵۱۶۱۸۲۲۹, ۹۷۸۱۳۵۱۶۱۸۲۳۶, ۱۳۵۱۶۱۸۲۳۷, ۹۷۸۱۱۳۸۰۸۵۹۵۴, ۹۷۸۱۳۱۵۱۱۱۱۶۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۹ انتشارات: Crc Press Description About Book Optimization Of Hydraulic Fracture Stages And…

Mechanical Design And Manufacturing Of Hydraulic Machinery, 2016

دانلود کتاب Mechanical Design And Manufacturing Of Hydraulic Machinery, 2016

نام کتاب: Mechanical Design And Manufacturing Of Hydraulic Machinery نویسنده: Zu-Yan Mei ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۱۵۲۴۹۴۰۷, ۱۳۱۵۲۴۹۴۰۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۳ انتشارات: Routledge Description About Book Mechanical Design And Manufacturing Of Hydraulic Machinery From Amazon Describes the features of the mechanical design of hydraulic…

Hydraulic Machinery And Cavitation, 1996

دانلود کتاب Hydraulic Machinery And Cavitation, 1996

نام کتاب: Hydraulic Machinery And Cavitation نویسنده: E. Cabrera و V. Espert و F. Martínez ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۰۹۳۸۷۳, ۹۷۸۹۴۰۱۰۹۳۸۵۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۸۱ انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Hydraulic Machinery And Cavitation From Amazon Hydraulic machinery such as turbines and pumps is…

دانلود کتاب Hydraulic Machines Textbook, 2011

نام کتاب: Hydraulic Machines Textbook نویسنده: Zagazig University ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۹ انتشارات: Zagazig University Description About Book Hydraulic Machines Textbook From Amazon No Description. درباره کتاب Hydraulic Machines Textbook ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی…