دانلود کتاب Troubleshooting Rotating Machinery – Including Centrifugal Pumps And Compressors, Reciprocating Pumps And Compressors, Fans, Steam Turbines, Electric Motors, And More, 2016

نام کتاب: Troubleshooting Rotating Machinery – Including Centrifugal Pumps And Compressors, Reciprocating Pumps And Compressors, Fans, Steam Turbines, Electric Motors, And More نویسنده: Andrew P. Conkey و Robert X Perez ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۲۹۴۱۳۴, ۹۷۸۱۱۱۹۲۹۴۱۳۹, ۹۷۸۱۱۱۹۲۹۴۳۹۹, ۱۱۱۹۲۹۴۳۹۸, ۹۷۸۱۱۱۹۲۹۴۴۴۳, ۱۱۱۹۲۹۴۴۴۴ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۸۴ انتشارات:…

Computational Techniques Of Rotor Dynamics With The Finite Element Method, 2012

دانلود کتاب Computational Techniques Of Rotor Dynamics With The Finite Element Method, 2012

نام کتاب: Computational Techniques Of Rotor Dynamics With The Finite Element Method نویسنده: Komzsik و Louis و Vollan و Arne ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۳۹۸۴۷۷۰۱, ۱۴۳۹۸۴۷۷۰۳, ۹۷۸۱۴۳۹۸۴۷۷۲۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۲ انتشارات: Crc Press Description About Book Computational Techniques Of Rotor Dynamics With The Finite…

Rotating Machinery Vibration - From Analysis To Troubleshooting, 2000

دانلود کتاب Rotating Machinery Vibration – From Analysis To Troubleshooting, 2000

نام کتاب: Rotating Machinery Vibration – From Analysis To Troubleshooting نویسنده: Maurice L. Adams ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۵۸۵۴۱۸۳۳۹, ۹۷۸۰۸۲۴۷۰۲۵۸۸, ۰۸۲۴۷۰۲۵۸۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۱ انتشارات: Crc Press Description About Book Rotating Machinery Vibration – From Analysis To Troubleshooting From Amazon A comprehensive reference/textbook detailing…