دانلود کتاب The Lighting Supervisor’s Toolkit – Collaboration, Interrogation, And Innovation Toward Engineering Brilliant Lighting Designs, 2020

نام کتاب: The Lighting Supervisor’s Toolkit – Collaboration, Interrogation, And Innovation Toward Engineering Brilliant Lighting Designs نویسنده: Jason E. Weber ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۰۴۶۶۹, ۹۷۸۰۳۶۷۵۰۴۶۶۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۶ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book The Lighting Supervisor’s…

دانلود کتاب Acoustics And Audio Technology, 3rd ed, 2012

نام کتاب: Acoustics And Audio Technology نویسنده: Kleiner Mendel ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۴۲۷۰۵۲۷, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۰۵۲۵, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۷۲۴۱, ۱۶۰۴۲۷۷۲۴۶, ۹۷۸۱۶۸۰۱۵۴۹۰۰, ۱۶۸۰۱۵۴۹۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: J. Ross Publishing Description About Book Acoustics And Audio Technology From Amazon Acoustics and…

دانلود کتاب Worship Space Acoustics, 2014;2010

نام کتاب: Worship Space Acoustics نویسنده: Mendel Kleiner و David Lloyd Klepper و Rendell R Torres ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴;۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۰۳۷۲, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۶۹۲۳, ۱۶۰۴۲۷۶۹۲۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۸ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ft. Lauderdale J. Ross Publishing Inc Description About Book Worship…

دانلود کتاب Acoustics Of Small Rooms, 2014

نام کتاب: Acoustics Of Small Rooms نویسنده: Mendel Kleiner و Jiri Tichy ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۸۶۹۲۴۶, ۰۲۰۳۸۶۹۲۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۸ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Acoustics Of Small Rooms From Amazon Much time is spent…

دانلود کتاب Electroacoustics, 2013

نام کتاب: Electroacoustics نویسنده: Kleiner و Mendel ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۳۹۸۳۶۱۸۷, ۹۷۸۱۴۶۶۵۹۹۴۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۰ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Electroacoustics From Amazon No Description. درباره کتاب Electroacoustics ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود…

دانلود کتاب Acoustics And Architecture, 1932

نام کتاب: Acoustics And Architecture نویسنده: Paul. E Sabine ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۳۲ کد ISBN کتاب: ۱۴۴۳۷۲۷۳۲۶, ۹۷۸۱۴۴۳۷۲۷۳۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book Acoustics And Architecture From Amazon Many of the earliest books, particularly those dating back…

دانلود کتاب A Practical Guide To Stage Lighting, 3rd ed, 2013

نام کتاب: A Practical Guide To Stage Lighting نویسنده: Steven Louis Shelley و Jennifer Tipton Foreword ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۸۱۲۰۰۹, ۹۷۸۰۲۰۳۵۵۳۲۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۳ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Focal Press Description About Book A Practical Guide To Stage Lighting…

دانلود کتاب Living The Lighting Life – A Guide To A Career In Entertainment Lighting, 2020

نام کتاب: Living The Lighting Life – A Guide To A Career In Entertainment Lighting نویسنده: Brad Schiller ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۳۴۹۳۳۲, ۹۷۸۰۳۶۷۳۴۹۳۲۵, ۹۷۸۰۴۲۹۳۲۸۷۸۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۵ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge / Focal Press Description About Book Living…

دانلود کتاب The Art Of Light On Stage – Lighting In Contemporary Theatre, 2015

نام کتاب: The Art Of Light On Stage – Lighting In Contemporary Theatre نویسنده: Yaron Abulafia و Romeo Castellucci Foreword ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۹۱۳۶۵۳, ۹۷۸۱۱۳۸۹۱۳۶۸۴, ۹۷۸۱۳۱۵۶۹۱۳۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۵ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book The Art…

دانلود کتاب Stage Lighting – Design Applications And More, 2018

نام کتاب: Stage Lighting – Design Applications And More نویسنده: Richard E Dunham ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۴۸۵۱۰۵, ۹۷۸۱۱۳۸۶۷۱۳۷۹, ۹۷۸۱۳۱۵۵۶۲۵۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۶ حجم کتاب: ۵۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Stage Lighting – Design Applications And More From Amazon…