دانلود کتاب Engineering Mechanics, 5th ed, 2017

نام کتاب: Engineering Mechanics

نویسنده: S. Timoshenko و D.H. Young و J.V. Rao و Sukumar Pati

ویرایش: ۵

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ISBN10: 9781259062667 ; ISBN13: 9781259062667

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۴۴

انتشارات: Mcgraw Hill Education

Description About Book Engineering Mechanics From Amazon


Engineering Mechanics (In SI Units) (SIE) is a textbook that has been used for the last eight decades by academicians, tutors, and students and they have always praised the book due to its content and the explanation of the concepts. This fifth edition contains the original format of the book, while several new topics and concepts has been added with new educational modules. The book is very useful and a long term guide.

The book covers detailed explanations on Mechanics of Engineering. It explains the Statics and Dynamics mechanisms with the use of scalar approach and the SI Units are used throughout the book. The book has explanations elaborating on the mechanisms of Friction and Kinematics. The contents of the book include Introduction, Concurrent Forces in a Plane, Force Systems in Space, Rectilinear Translation, Curvilinear Translation, Rotation of a Rigid Body about a Fixed Axis, Parallel Forces in a Plane, Principle of Virtual work, General Case of Forces in a Plane, Rotation of a Rigid Body about a Fixed Axis and Relative Motion. There are four Appendices in the book. They are namely Moments of Inertia of Plane Figures, Moments of Inertia of Material Bodies, Forced Vibrations, and Balancing of Rigid Rotors. Each of the contents are well explained and illustrated with flowcharts and diagrams. The book is descriptive which makes it easier for teachers to follow and firm up the syllabus and their teaching. The book helps the students with clear understanding of the topics.

This fifth edition of the Engineering Mechanics (In SI Units) (SIE) was published by TATA McGraw-Hill Education in 2013. It is available in paperback.

Key Features:

The book has been a favourite for teachers and students for the last eight decades.
It has added topics and content in this fifth edition

درباره کتاب Engineering Mechanics ترجمه شده از گوگل


مهندسی مکانیک (در سیستم واحدهای SI) (SIE) یک کتاب درسی است که برای هشت دهه گذشته توسط دانشگاهیان، معلمان، و دانش آموزان استفاده می شده است و آنها همواره این کتاب با توجه به محتوای آن و توضیح مفاهیم را ستود. این نسخه پنجم شامل فرمتاصلی این کتاب، در حالی که چند موضوع و مفاهیم جدید را با ماژول های جدید آموزشی اضافه شده است. این کتاب بسیار مفید و یک راهنمای بلند مدت است.

را پوشش می دهد کتاب توضیحات در مکانیک مهندسی دقیق. این مکانیسم استاتیک و دینامیک با استفاده از روش عددی و واحدهای SI در سراسر این کتاب مورد استفاده قرار می دهد. این کتاب دارای توضیحات تشریح مکانیسم اصطکاک و سینماتیک. محتویات این کتاب شامل مقدمه، نیروهای همزمان در یک هواپیما، نیروی سیستم های در فضا، سیر کننده درخط مستقیم ترجمه، منحنی، چرخش یک جسم صلب در مورد یک محور ثابت، نیروهای امنیتی موازی در یک هواپیما، اصل کار مجازی، عمومی مورد نیروهای در یک هواپیما، چرخش یک جسم صلب در مورد یک محور ثابت و حرکت نسبی. چهار ضمائم در این کتاب وجود دارد. آنها یعنی اینرسی هواپیما ارقام، گشتاور اینرسی اجسام مواد، ارتعاشات اجباری، و حفظ تعادل روتور و فاضلاب می باشد. هر یک از مطالب به خوبی توضیح داده و نشان داده شده با فلوچارت و نمودار. این کتاب توصیفی است که آن را آسان تر برای معلمان به دنبال پرداخته و برنامه درسی و تدریس خود را می سازد. این کتاب کمک می کند تا دانش آموزان با درک روشنی از موضوع است.

این نسخه پنجم از مهندسی مکانیک (در سیستم واحدهای SI) (SIE) توسط Tata مک هیل آموزش و پرورش در سال ۲۰۱۳٫ منتشر شد. این جلد کاغذی در دسترس است.

ویژگی های کلیدی:

این کتاب مورد علاقه برای معلمان و دانش آموزان در هشت دهه گذشته بوده است.
این موضوعات و محتوای اضافه شده است در این نسخه پنجم

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *