دانلود کتاب Hypodontia – A Team Approach to Management, 2014

Hypodontia - A Team Approach to Management, 2014

نام کتاب: Hypodontia – A Team Approach to Management

نویسنده: John A. Hobkirk و Daljit S. Gill و Steven P. Jones و Kenneth W. Hemmings و G. Steven Bassi و Amanda L. O’Donnell و Jane R. Goodman

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۰۵۱۸۸۵۹۳, ۹۷۸۱۱۱۸۷۸۴۸۷۷, ۱۴۰۵۱۸۸۵۹۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۸

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Hypodontia – A Team Approach to Management From Amazon


Hypodontia: A Team Approach to Management provides specialist clinicians with a practical reference to the multidisciplinary management of patients with this condition. The book synthesises current information and best practice from specialties involved in the treatment of hypodontia into one comprehensive volume, emphasising a problem-based approach throughout.
This volume is structured over three sections. Part One offers background information on the epidemiology and aetiology of hypodontia, its inheritance patterns and syndromic associations, as well as describing the clinical features of the condition and outlining the importance of a multidisciplinary approach to patient care. Part Two addresses key issues in hypodontia management, namely challenges posed by excessive or inadequate space within and between the dental arches, specific occlusal considerations, and problems related to the supporting tissues. Part Three considers treatment of hypodontia within the framework of three broad stages of dental development: the primary/early fixed dentition, the late mixed dentition/early permanent dentition, and finally the established dentition.
Hypodontia: A Team Approach to Management draws on the best available evidence and opinion to provide a complete, in-depth practical resource for dental specialists dealing with this complex condition. Complete multidisciplinary resource on hypodontiaContent:
Chapter 1 Definitions, Prevalence and Aetiology (pages 1–۱۳): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 2 Features (pages 14–۲۷): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 3 Providing Care (pages 28–۴۱): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 4 Space (pages 43–۵۹): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 5 Occlusion (pages 60–۸۱): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 6 Supporting Tissues (pages 82–۱۰۱): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 7 Primary/Early Mixed Dentition (pages 103–۱۲۳): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 8 Late Mixed and Early Permanent Dentition (pages 124–۱۴۹): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman
Chapter 9 The Established Dentition with Hypodontia (pages 150–۱۸۷): John A. Hobkirk, Daljit S. Gill, Steven P. Jones, Kenneth W. Hemmings, G. Steven Bassi, Amanda L. O’Donnell and Jane R. Goodman

درباره کتاب Hypodontia – A Team Approach to Management ترجمه شده از گوگل


هیپودونشیا: رویکرد یک تیم به مدیریت فراهم می کند پزشکان متخصص با یک مرجع عملی به مدیریت چند رشته ای از بیماران مبتلا به این بیماری است. این کتاب synthesises اطلاعات فعلی و بهترین عمل از تخصص های درگیر در درمان هیپودونشیا به یک دوره جامع، با تاکید بر یک رویکرد مبتنی بر مشکل در سراسر.
این حجم بیش از سه بخش می گردد. قسمت اول پیشنهادات اطلاعات در زمینه اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیپودونشیا، الگوهای وراثتی خود و انجمن های سندرمی، و همچنین توصیف ویژگی های بالینی از شرایط و ترسیم اهمیت یک رویکرد چند رشته به مراقبت از بیمار. بخش دوم به مسائل کلیدی در مدیریت هیپودونشیا، یعنی چالش های فضای بیش از حد یا ناکافی در داخل و بین قوس دندانی، ملاحظات اکلوزال خاص، و مشکلات مربوط به بافت های حمایت از مطرح کرد. اولیه / دندان اوایل ثابت، اواخر دوره دندانی مختلط / اوایل دوره دندانی دائمی، و در نهایت دندان تاسیس: قسمت سوم درمان هیپودونشیا در چارچوب سه مرحله گسترده ای از توسعه دندان می داند.
هیپودونشیا: رویکرد یک تیم به مدیریت تساوی در بهترین شواهد و نظر برای ارائه کامل، در عمق منبع عملی برای متخصصان دندان برخورد با این شرایط پیچیده در دسترس. کامل منابع چند رشته ای در hypodontiaContent:
فصل ۱ تعاریف، شیوع و اتیولوژی (صفحات ۱-۱۳): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۲ ویژگی های (صفحات ۱۴-۲۷): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۳ ارائه مراقبت (صفحات ۲۸-۴۱): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۴ فضایی (صفحات ۴۳-۵۹): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۵ انسداد (صفحات ۶۰-۸۱): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۶ بافت های حمایت (صفحات ۸۲-۱۰۱): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۷ اولیه / اوایل مخلوط دندانی (صفحات ۱۰۳-۱۲۳): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن
فصل ۸ در اواخر مخلوط و اوایل دائمی دندانی (صفحات ۱۲۴-۱۴۹): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. مردخوب
فصل ۹ تاسیس دندانی با هیپودونشیا (صفحات ۱۵۰-۱۸۷): جان ای Hobkirk، شما Daljit S. گیل، استیون ص جونز، کنت دبلیو همینگز، G. استیون BASSI، آماندا L. اودانل و جین R. گودمن

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *