دانلود کتاب Immunohematology And Blood Banking Ii Md0846, 100th ed, 2006

نام کتاب: Immunohematology And Blood Banking Ii Md0846

نویسنده: Us Army Medical Department

ویرایش: ۱۰۰

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب:

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۲

انتشارات: Us Army Medical Department

Description About Book Immunohematology And Blood Banking Ii Md0846 From Amazon


IMMUNOHEMATOLOGY AND BLOOD BANKING II
INTRODUCTION
Blood for transfusion is a biologically active therapeutic substance. It has
specific effects on the human organism and dosage requirements, just as any other therapeutic substance. Blood differs, however, from other biologicals in that it must be obtained from healthy individuals of the human race. At our present state of knowledge, human whole blood is a perishable substance, and being derived from human beings, must be collected in thousands of widely spread laboratories, rather than being produced in a handful of qualified and well regulated laboratories. The responsibilities of those who collect, process, and issue whole blood for transfusion are tremendous.

Blood transfusion attempts are recorded as far back as the 16th century. At first, animal blood was transfused to humans. Later, human blood was used. However, facts concerning the characteristics of even human blood were not known, and these early transfusions frequently caused severe reactions, and often death.

It can be readily seen that immunohematology is a relatively new medical area, if one stops to consider that Landsteiner discovered three of the four blood groups in the ABO system in 1900. A year later the fourth blood group was discovered, but it was not until 1937 that the Rh factor was discovered. Since that time, tremendous strides have been made in the field of hematology and blood banking.

The safety of blood transfusion is directly proportional to the knowledge, skill, and sense of responsibility of the laboratory technicians. It is not sufficient to establish appropriate procedures and techniques. Continuous instruction and training are required, to assure highest quality and safety in performance of blood bank procedures. That is why, in this subcourse, instruction is concerned with immunohematology, the newborn, and blood transfusion for such.

Subcourse Components:
This subcourse consists of two lessons and an appendix.
Lesson 1, Immune Hemolytic Anemia and Hemolytic Disease of the Newborn.
Lesson 2, Blood Transfusion.
Appendix, Bibliography.

BLOOD DONOR OPERATIONS I
INTRODUCTION
Blood for transfusion is a biologically active therapeutic substance. It has
specific effects on the human organism and dosage requirements just as any other therapeutic substance. Blood differs, however, from other biologicals in that it must be obtained from healthy individuals of the human race. The 1980’s brought increasing complexity of blood banking operations and problems associated with assessment and management practices for donor suitability, deferral, and adherence to appropriate testing practices and prevention of inappropriate release of blood and blood components. The responsibilities of those who collect, process, and issue blood for
transfusion are tremendous.

The safety of blood transfusion is directly proportional to the knowledge, skill, and sense of responsibility of the laboratory technicians. It is not sufficient to establish appropriate procedures and techniques. Continuous instruction and training are required to assure the highest quality and safety in performance of blood bank procedures. That is why in this subcourse, instruction is concerned with blood donor center and transfusion service
activities, including preparation of blood products for transfusion therapy.
Subcourse Components:

This subcourse consists of three lessons, a glossary of blood banking
terms and definitions, six annexes, a bibliography, and an examination. The lessons are:
Lesson 1, Donor Suitability and Blood Collection.
Lesson 2, Component Processing, Testing, Labeling, Storage, and Distribution.
Lesson 3, Compatibility Testing and Blood Transfusion.

درباره کتاب Immunohematology And Blood Banking Ii Md0846 ترجمه شده از گوگل


IMMUNOHEMATOLOGY و خون بانکداری دوم
مقدمه
خون برای انتقال یک ماده درمانی بیولوژیک فعال است. این دارد
اثرات خاص بر روی ارگانیسم و ​​دوز مورد نیاز انسان، فقط به عنوان هر ماده درمانی دیگر. متفاوت خون، با این حال، از دیگر بیولوگیکال که در آن باید از افراد سالم از نژاد بشر به دست آمده باشد. در حالت فعلی دانش، کل خون انسان یک ماده فاسد شدنی است، و از انسان مشتق شده است، باید در هزاران نفر از آزمایشگاه به طور گسترده پخش جمع آوری می شود، به جای اینکه در تعداد انگشت شماری از آزمایشگاه های معتبری و به خوبی تنظیم تولید شده است. مسئولیت کسانی که جمع آوری، پردازش و صدور خون برای انتقال فوق العاده ای هستند.

تلاش انتقال خون به عنوان دور برگشت به عنوان قرن ۱۶ ثبت شده است. در ابتدا، خون حیوانات به انسان انتقال شد. پس از آن، خون انسان استفاده شد. با این حال، حقایق مربوط به ویژگی های حتی خون انسان شناخته شده بودند، و این انتقال اوایل اغلب موجب بروز واکنش های شدید، و اغلب به مرگ.

می توان آن را به آسانی دیده می شود که immunohematology یک منطقه پزشکی نسبتا جدید است، اگر یکی متوقف می شود در نظر بگیرید که لندشتاینر کشف سه تن از چهار گروه های خونی در سیستم ABO در سال ۱۹۰۰٫ یک سال بعد به گروه خون چهارم کشف شد، اما آن را تا نمی ۱۹۳۷ که عامل Rh کشف شد. از آن زمان، گام های فوق العاده در زمینه هماتولوژی و بانک خون ساخته شده است.

ایمنی انتقال خون به طور مستقیم به دانش، مهارت و احساس مسئولیت از تکنسین های آزمایشگاهی متناسب است. این است که برای ایجاد روش ها و تکنیک های مناسب کافی نیست. آموزش مستمر و آموزش مورد نیاز است، برای اطمینان از بالاترین کیفیت کتابو ایمنی در عملکرد فرایندهای بانک خون. به همین دلیل، در این subcourse، آموزش با immunohematology، نوزاد، و انتقال خون برای چنین نگران کرده است.

Subcourse قطعات:
این subcourse شامل دو درس و آپاندیس.
درس ۱، ایمنی کم خونی و بیماری همولیتیک از نوزاد.
درس ۲، انتقال خون.
ضمیمه، کتابشناسی.

خون اهدا کننده عملیات من
مقدمه
خون برای انتقال یک ماده درمانی بیولوژیک فعال است. این دارد
اثرات خاص بر روی ارگانیسم و ​​دوز مورد نیاز انسان فقط به عنوان هر ماده درمانی دیگر. متفاوت خون، با این حال، از دیگر بیولوگیکال که در آن باید از افراد سالم از نژاد بشر به دست آمده باشد. سال ۱۹۸۰ افزایش پیچیدگی عملیات بانکی خون و مشکلات مرتبط با ارزیابی و مدیریت شیوه برای اهدا کننده مناسب بودن، تعویق، و پایبندی به مناسب تست شیوه ها و پیشگیری از انتشار نامناسب از خون و فرآوردههای خونی است. مسئولیت کسانی که جمع آوری، پردازش، و خون مسئله برای
انتقال فوق العاده ای هستند.

ایمنی انتقال خون به طور مستقیم به دانش، مهارت و احساس مسئولیت از تکنسین های آزمایشگاهی متناسب است. این است که برای ایجاد روش ها و تکنیک های مناسب کافی نیست. آموزش مستمر و آموزش های مورد نیاز برای اطمینان از بالاترین کیفیت کتابو ایمنی در عملکرد فرایندهای بانک خون. به همین دلیل است در این subcourse، آموزش با مرکز اهدا کننده خون و سازمان انتقال نگران
فعالیت ها، از جمله آماده سازی فرآورده های خونی برای انتقال درمان است.
Subcourse قطعات:

این subcourse شامل سه درس، واژه نامه بانک خون
اصطلاحات و تعاریف، شش ضمایم آن، یک کتابشناسی و معاینه. درس عبارتند از:
درس ۱، اهدا کننده مناسب و جمع آوری خون.
درس ۲، پردازش و اجزای تشکیل، تست، برچسب زدن، ذخیره سازی، و توزیع.
درس ۳، سازگاری دستگاه کنترل و انتقال خون.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *