دانلود کتاب Neural Tube Defects – Prevalence, Pathogenesis And Prevention, 2013

نام کتاب: Neural Tube Defects – Prevalence, Pathogenesis And Prevention

نویسنده: Alberich Klein Ed.

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۱۶۲۴۱۷۸۹۳۶, ۹۷۸۱۶۲۴۱۷۸۹۳۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۷

انتشارات: Nova Science انتشاراتs

Description About Book Neural Tube Defects – Prevalence, Pathogenesis And Prevention From Amazon


Neural Tube Defects (NTDs) are congenital malformations of the central nervous system caused by partial or complete failure of the neural tube to close, within 28 days of conception. They represent the second most frequent cause of congenital abnormality. In this book, the authors discuss the prevalence, pathogenesis and prevention of neural tube defects. Topics include preconception folic acid as a primary prevention tool for NTD and its risk assessment; understanding and preventing folic acid-resistant neural tube defects; knowledge of the cellular mechanisms responsible for normal neural tube formation in comprehending and preventing NTDs; developmental delay in interneuron, motor neuron, sensory tract, and synapse formation in chick spina bifida; and an examination of whether neural tube defects lead to structural alterations in the urinary and genital organs in human fetuses.

درباره کتاب Neural Tube Defects – Prevalence, Pathogenesis And Prevention ترجمه شده از گوگل


نقص لوله عصبی (از NTDs) ناهنجاری های مادرزادی سیستم عصبی مرکزی ناشی از شکست نسبی یا کامل از لوله عصبی به نزدیک، ظرف ۲۸ روز از مفهوم هستند. آنها نشان دهنده دومین علل مکرر ناهنجاری مادرزادی. در این کتاب، نویسندهدر مورد شیوع، پاتوژنز و پیشگیری از نقص لوله عصبی. مباحث عبارتند از قبل و حین حاملگی اسید فولیک به عنوان یک ابزار پیشگیری اولیه NTD و ارزیابی ریسک آن؛ درک و جلوگیری از نقص لوله عصبی مقاوم در برابر اسید فولیک؛ آگاهی از مکانیسم های سلولی مسئول تشکیل لوله عصبی طبیعی در درک و جلوگیری از NTDs؛ اختلال رشد در interneuron، نورون حرکتی، دستگاه حسی، و سیناپس در جوجه اسپینا بیفیدا؛ و بررسی این که آیا نقص لوله عصبی منجر به تغییر ساختار اندام های ادراری و تناسلی در جنین انسان است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *