دانلود کتاب Principles Of Environmental Engineering And Science, 4th ed, 2020

نام کتاب: Principles Of Environmental Engineering And Science

نویسنده: Susan J. Masten و Mackenzie L. Davis

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۲۵۹۸۹۳۵۴۵, ۹۷۸۱۲۵۹۸۹۳۵۴۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۸۹۶

حجم کتاب: ۲۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mcgraw-Hill Education

Description About Book Principles Of Environmental Engineering And Science From Amazon


Davis, Mackenzie Leo, 1941- author. | Masten, Susan J., author.
Principles of environmental engineering science / Mackenzie L. Davis,
Michigan State University, Susan J. Masten, Michigan State University.
Principles of environmental engineering and science
Fourth edition. | New York, NY: McGraw-Hill Education, [2020] |
Includes bibliographical references and index.
LCCN 2018048530 | ISBN 9781259893544 (bound edition)
LCSH: Environmental engineering. | Environmental sciences.
LCC TD145 .D2623 2020 | DDC 628—dc23
LC record available at https://lccn.loc.gov/2018048530

درباره کتاب Principles Of Environmental Engineering And Science ترجمه شده از گوگل


توضیحی وجود ندارد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله