دانلود کتاب Water And Urban Development Paradigms – Towards An Integration Of Engineering, Design And Management Approaches, 2008

نام کتاب: Water And Urban Development Paradigms – Towards An Integration Of Engineering, Design And Management Approaches

نویسنده: Jan Feyen و Kelly Shannon و Matthew Neville

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۴۸۳۳۴۴, ۹۷۸۰۴۱۵۴۸۳۳۴۶, ۹۷۸۰۲۰۳۸۸۴۱۰۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۱۲

حجم کتاب: ۱۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Water And Urban Development Paradigms – Towards An Integration Of Engineering, Design And Management Approaches From Amazon


Communication across and integration of disciplines in the urban-water sector seems today more imperative than ever before. Water is a strategic and shrinking resource. It is probably the world’s most valuable resource and clean water has even been touted as the ‘next oil’. Control of water – from access to management – has always been a highly politicised affair. The complexities that surround it are proving to be major challenges as the world continues to urbanise and human habits of mass consumption and pollution deplete natural resources and destroy natural eco-systems. Water issues are increasingly high on the international agenda – particularly in desert, tropical and sub-tropical regions.

Water and Urban Development Paradigms
includes the papers presented at the International Conference on Water and Urban Development Paradigms: Towards an Integration of Engineering, Design and Management Approaches (Leuven, Belgium, 15-19 September 2008), and intends to bridge the gap between the disciplines of water management, ecology and the approaches of engineering, urban design and spatial planning. The volume explores a number of themes, discussing the historical relationship between water systems and human settlements, and related management problems regarding urban floods, water use and water sanitation.
The aim of Water and Urban Development Paradigms is to contribute to the better integration of approaches currently considered in the separate disciplines of water management, water engineering, urban planning and design, and aquatic ecology – and lead to the emergence of new, more effective water and urban development paradigms. The book will be of special interest to scientists and professionals in the fields of architecture, urban planning, water resources engineering, water supply and sanitation, flood protection, among related fields; to public and non-governmental organizations active in urban planning and the water sector, and to university teachers and students in architecture, urbanism and planning, water and sanitation engineering.

درباره کتاب Water And Urban Development Paradigms – Towards An Integration Of Engineering, Design And Management Approaches ترجمه شده از گوگل


امروزه ارتباط و ادغام رشته ها در بخش آب شهری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. آب یک منبع استراتژیک و کوچک کننده است. این احتمالاً با ارزش ترین منبع جهان است و آب تمیز حتی به عنوان “روغن بعدی” معرفی شده است. کنترل آب – از دسترسی به مدیریت – همیشه امری بسیار سیاسی بوده است. با ادامه شهرنشینی و عادات انسانی مصرف انبوه و آلودگی منابع طبیعی و تخریب اکوسیستم های طبیعی ، پیچیدگی های پیرامون آن به چالش های بزرگی تبدیل شده است. مسائل مربوط به آب به طور فزاینده ای در دستور کار بین المللی قرار دارد-به ویژه در مناطق بیابانی ، گرمسیری و نیمه گرمسیری.

پارادایم های آب و توسعه شهری
شامل مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی پارادایم های آب و توسعه شهری: به سوی ادغام رویکردهای مهندسی ، طراحی و مدیریت (لوون ، بلژیک ، ۱۵-۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸) ، و قصد دارد شکاف بین رشته های مدیریت آب را پر کند ، اکولوژی و رویکردهای مهندسی ، طراحی شهری و برنامه ریزی فضایی. این مجله تعدادی از موضوعات را مورد بحث قرار می دهد ، در مورد رابطه تاریخی بین سیستم های آب و سکونتگاه های انسانی ، و مشکلات مدیریت مربوط به سیل های شهری ، استفاده از آب و بهداشت آب صحبت می کند.
هدف پارادایم های آب و توسعه شهری کمک به ادغام بهتر رویکردهایی است که در حال حاضر در رشته های جداگانه مدیریت آب ، مهندسی آب ، برنامه ریزی و طراحی شهری و اکولوژی آبزیان مورد توجه قرار گرفته است و منجر به ظهور آب جدید و م effectiveثرتری می شود. و الگوهای توسعه شهری این کتاب مورد توجه ویژه دانشمندان و متخصصان در زمینه های معماری ، شهرسازی ، مهندسی منابع آب ، تامین آب و بهداشت ، حفاظت از سیل ، در میان زمینه های مرتبط خواهد بود. به سازمان های عمومی و غیردولتی فعال در برنامه ریزی شهری و بخش آب و به معلمان دانشگاه و دانشجویان در معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی ، مهندسی آب و بهداشت.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله