دانلود کتاب Construction Of Buildings, Volume 5, 3rd ed, 1998

نام کتاب: Construction Of Buildings, Volume 5 نویسنده: Robin Barry ویرایش: ۳ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۶۳۲۰۴۹۳۲۵, ۰۶۳۲۰۴۹۳۲۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۲ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Construction Of Buildings, Volume 5 From Amazon The fifth volume in this classic…

دانلود کتاب Construction Of Buildings, Volume 3, 4th ed, 1993

نام کتاب: Construction Of Buildings, Volume 3 نویسنده: R. Barry ویرایش: ۴ سال انتشار: ۱۹۹۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۶۳۲۰۳۷۴۲۱, ۰۶۳۲۰۳۷۴۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۷ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Construction Of Buildings, Volume 3 From Amazon This new edition takes account of…

دانلود کتاب Construction Of Buildings, Volume 2, 1999

نام کتاب: Construction Of Buildings, Volume 2 نویسنده: R. Barry ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۰۶۳۲۰۵۰۹۲۶, ۹۷۸۰۶۳۲۰۵۰۹۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۲ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Construction Of Buildings, Volume 2 From Amazon Since publication in 1958 of the…

دانلود کتاب The Construction Of Buildings, 7th ed, 1999

نام کتاب: The Construction Of Buildings نویسنده: Robin Barry ویرایش: ۷ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۶۳۲۰۵۲۶۱۵, ۰۶۳۲۰۵۲۶۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۷ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Blackwell Science Description About Book The Construction Of Buildings From Amazon Since publication of the first volume of…

دانلود کتاب Interior Design Details – 1,000 New Ideas For The Home, 2006

نام کتاب: Interior Design Details – 1,000 New Ideas For The Home نویسنده: Nonie Niesewand ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۰۶۱۱۳۷۶۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۲۸٫۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Harper Collins Description About Book Interior Design Details – 1,000 New…

دانلود کتاب Zinc Surfaces – A Guide To Alloys, Finishes, Fabrication, And Maintenance In Architecture And Art, 2021

نام کتاب: Zinc Surfaces – A Guide To Alloys, Finishes, Fabrication, And Maintenance In Architecture And Art نویسنده: L. William Zahner ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۴۱۶۱۱, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۱۶۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۶ حجم کتاب: ۲۶۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Zinc Surfaces…

دانلود مجله Detail Magazine 2021 - 10

دانلود مجله Detail Magazine 2021 – 10

نام مجله: مجله Detail Magazine 2021 – 10 موضوع این شماره: طراحی نما سال انتشار : ۲۰۲۱ فرمت : PDF زبان: انگلیسی و آلمانی تعداد صفحه : ۱۳۴ About Detail Magazine 2021 – 10 – From DETAIL Site Thanks to their facades, buildings get on well with their neighbours or…

دانلود کتاب Fundamentals Of Building Construction – Materials And Methods, 1990

نام کتاب: Fundamentals Of Building Construction – Materials And Methods نویسنده: Edward Allen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۵۰۹۱۱۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۳ حجم کتاب: ۱۳۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Wiley Description About Book Fundamentals Of Building Construction – Materials And Methods From…

دانلود کتاب House Construction Details, 7th ed, 1979

نام کتاب: House Construction Details نویسنده: Nelson Lincoln Burbank و Arnold B. Romney ویرایش: ۷ سال انتشار: ۱۹۷۹ کد ISBN کتاب: ۰۶۸۴۱۶۸۲۴۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۰ حجم کتاب: ۸۳٫۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Encore Editions Description About Book House Construction Details From Amazon A comprehensive text…

دانلود کتاب Graphic Guide To Site Construction – Over 325 Details For Builders And Designers, 2003

نام کتاب: Graphic Guide To Site Construction – Over 325 Details For Builders And Designers نویسنده: Rob Thallon و Stanton I. Jones ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۱۵۸۵۴۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۵ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Taunton Description About Book…