دانلود کتاب Revit Architecture 2022 For Designers., 2022

نام کتاب: Revit Architecture 2022 For Designers. نویسنده: Douglas R. Seidler ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۰۱۳۸۵۵۶۸, ۱۵۰۱۳۸۵۵۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۱ حجم کتاب: ۶۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Fairchild Books Description About Book Revit Architecture 2022 For Designers. From Amazon Revit is rapidly replacing…

دانلود کتاب Practical Architectural Modelling With Autodesk Revit, 2021

نام کتاب: Practical Architectural Modelling With Autodesk Revit نویسنده: Nigel Davies و Joseph Frame و Daniel Heselwood ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۱ حجم کتاب: ۵۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Evolve Techcon Ltd. Description About Book Practical Architectural Modelling With Autodesk…

دانلود کتاب The How to Guide to Building Autodesk Revit Families Volume I, 2021

نام کتاب: The How to Guide to Building Autodesk Revit Families Volume I نویسنده: Michael J. Lindsay, P.E. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۱۳۶۱۵۹۷۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۶۱ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Kincaide Publishing Description About Book The How to Guide to…

دانلود کتاب Autodesk Revit Architecture 2012 – No Experience Required, 2011

نام کتاب: Autodesk Revit Architecture 2012 – No Experience Required نویسنده: Eric Wing ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۹۴۵۰۶۰, ۹۷۸۰۴۷۰۹۴۵۰۶۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۰۳۲ حجم کتاب: ۷۵ مگابایت کیفیت کتاب: ocr انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Autodesk Revit Architecture 2012 – No Experience…

دانلود کتاب Autodesk Revit 2022 Architecture, 2021

نام کتاب: Autodesk Revit 2022 Architecture نویسنده: Munir Hamad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۶۸۳۹۲۷۲۱۴, ۹۷۸۱۶۸۳۹۲۷۲۱۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۴ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mercury Learning & Information Description About Book Autodesk Revit 2022 Architecture From Amazon Covering all of the major…

دانلود کتاب Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects, 2021

نام کتاب: Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects نویسنده: Fabio Roberti, Decio Ferreira ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۸۰۰۵۶۶۸۰۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۲ حجم کتاب: ۳۲٫۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Packt Publishing Description About Book Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects From Amazon…

دانلود کتاب Introducing Autodesk Revit Architecture 2011, 2010

نام کتاب: Introducing Autodesk Revit Architecture 2011 نویسنده: Patrick Davis و Charlie Busa و Beau Turner و Stephen Stafford ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۶۴۹۷۱۲, ۹۷۸۰۴۷۰۶۴۹۷۱۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۰ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Sybex Description About Book Introducing Autodesk Revit Architecture…

دانلود کتاب Autodesk Revit Architecture 2016 Essentials,

نام کتاب: Autodesk Revit Architecture 2016 Essentials نویسنده: Duell Ryan و Hathorn Tessa Reist و Hathorn Tobias. ویرایش: ۱ سال انتشار: کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۰۵۹۸۸۷ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۵۱ حجم کتاب: ۳۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Sybex Description About Book Autodesk Revit Architecture 2016 Essentials From Amazon Put…

دانلود کتاب Exploring Autodesk Revit 2019 For Architecture, 15th ed, 2018

نام کتاب: Exploring Autodesk Revit 2019 For Architecture نویسنده: Prof. Sham Tickoo ویرایش: ۱۵ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۶۴۰۵۷۰۳۵۷, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۸۸۶ حجم کتاب: ۶۵٫۸۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CADCIM Technologies Description About Book Exploring Autodesk Revit 2019 For Architecture From Amazon Exploring Autodesk Revit…

دانلود کتاب Introducing Revit Architecture 2009 Bim For Beginners, 2010

نام کتاب: Introducing Revit Architecture 2009 Bim For Beginners نویسنده: Greg Demchak و Tatjana Dzambazova و Eddy Krygiel ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۵۹۵۹۷۸, ۹۷۸۰۴۷۰۱۸۴۹۵۰, ۰۴۷۰۱۸۴۹۵۷, ۹۷۸۰۴۷۰۲۶۰۹۸۲, ۰۴۷۰۲۶۰۹۸X, 0470595973 فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۹۸ انتشارات: John Wiley & Sons, Ltd.;Wiley Pub Description About Book Introducing Revit Architecture…