دانلود کتاب Building Regulations Pocket Book, 2018

نام کتاب: Building Regulations Pocket Book نویسنده: Samantha Alford و Ray Tricker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۱۵۳۶۸۳۷۳, ۹۷۸۰۸۱۵۳۶۸۳۸۰, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۴۸۰۹, ۰۸۱۵۳۶۸۳۷۲, ۰۸۱۵۳۶۸۳۸۰, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۴۷۷۹, ۱۳۵۱۲۵۴۷۷۴, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۴۷۸۶, ۱۳۵۱۲۵۴۷۸۲, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۴۷۹۳, ۱۳۵۱۲۵۴۷۹۰, ۱۳۵۱۲۵۴۸۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۷ حجم کتاب: ۳۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Building…

دانلود کتاب Building Services Handbook, 9th ed, 2017

نام کتاب: Building Services Handbook نویسنده: Fred Hall و Roger Greeno ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۲۴۴۳۵X, 9781138244351, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۰ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Building Services Handbook From Amazon The ninth edition of Hall and Greeno’s…

دانلود کتاب The Architecture Of Law – Rebuilding Law In The Classical Tradition, 2018

نام کتاب: The Architecture Of Law – Rebuilding Law In The Classical Tradition نویسنده: Brian M. Mccall ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۶۸۱۰۳۳۵۴, ۹۷۸۰۲۶۸۱۰۳۳۶۱, ۹۷۸۰۲۶۸۱۰۳۳۳۰, ۰۲۶۸۱۰۳۳۳X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴۸ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Notre Dame Press Description About Book…

دانلود کتاب The Architecture Of Persuasion – How To Write Well-Constructed Sales Letters, 2009

نام کتاب: The Architecture Of Persuasion – How To Write Well-Constructed Sales Letters نویسنده: Michael Masterson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۸۲۱۵۰۰۰۹, ۰۹۸۲۱۵۰۰۰۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۲۱ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Writers & Artists, Inc. Description About Book The Architecture Of…

دانلود کتاب Ethics For Architects – 50 Dilemmas Of Professional Practice, 48911th ed, 2010

نام کتاب: Ethics For Architects – 50 Dilemmas Of Professional Practice نویسنده: Thomas Fisher ویرایش: ۴۸۹۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۸۹۸۹۴۶۶, ۹۷۸۱۵۶۸۹۸۹۴۶۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۴ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Princeton Architectural Press Description About Book Ethics For Architects – 50 Dilemmas Of…

دانلود کتاب Architect’S Legal Handbook – The Law For Architects, 10th ed, 2021

نام کتاب: Architect’S Legal Handbook – The Law For Architects نویسنده: Anthony Speaight Qc و Matthew Thorne ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۲۸۹۵۱, ۲۰۲۰۰۲۸۹۵۲, ۹۷۸۰۳۶۷۲۳۳۶۷۹, ۹۷۸۰۳۶۷۲۳۳۶۸۶, ۹۷۸۰۴۲۹۲۷۹۵۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۵ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Architect’S Legal Handbook…

دانلود کتاب Architectural Forensics, 2008

نام کتاب: Architectural Forensics نویسنده: Sam Kubba ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۱۴۹۸۴۲۷, ۹۷۸۰۰۷۱۴۹۸۴۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۷ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Professional Description About Book Architectural Forensics From Amazon Successfully Conduct and Report on Any Architectural Forensic Investigation Architectural Forensics…

دانلود کتاب The Ethics Of Architecture, 2021

نام کتاب: The Ethics Of Architecture نویسنده: Mark Kingwell ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۹۷۵۵۸۵۴۲, ۹۷۸۰۱۹۷۵۵۸۵۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۶ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press Description About Book The Ethics Of Architecture From Amazon A lively and accessible discussion of…

دانلود کتاب Practical Law Of Architecture, Engineering, And Geoscience, 3rd ed, 0

نام کتاب: Practical Law Of Architecture, Engineering, And Geoscience نویسنده: Brian M. Samuels و Doug R. Sanders ویرایش: ۳ سال انتشار: ۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۳۵۷۵۲۳۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۷ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Practical Law Of Architecture, Engineering, And Geoscience…

دانلود کتاب Practical Law Of Architecture, Engineering, And Geoscience, 2nd ed, 2011

نام کتاب: Practical Law Of Architecture, Engineering, And Geoscience نویسنده: Brian M. Samuels و Doug R. Sanders ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۷۰۰۴۰۸۷, ۹۷۸۰۱۳۷۰۰۴۰۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۴ حجم کتاب: ۱۰۴ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Pearson Education Canada Description About Book Practical Law Of Architecture,…