دانلود کتاب A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control, 2022

نام کتاب: A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control نویسنده: Len Holm ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۸۱۳۵۲۲, ۹۷۸-۱۱۱۹۸۱۳۵۲۱ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۰۰ حجم کتاب: ۲۶٫۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control From Amazon…

دانلود کتاب Risk Management For Design And Construction, 2011

نام کتاب: Risk Management For Design And Construction نویسنده: Ovidiu Cretu و Robert B. Stewart و Terry Berends ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۶۳۵۳۸X, 9780470635384, 9781118028612, 9781118028629, 9781118028636, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۸ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rsmeans Description About Book Risk Management…

دانلود کتاب Managerial Economics & Organizational Architecture, 7th ed, 2021

نام کتاب: Managerial Economics & Organizational Architecture نویسنده: Clifford W. Smith و Jerold Zimmerman James Brickley ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۱۲۱۱, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۱۲۱۹, فرمت: EPUB تعداد صفحه: حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book Managerial Economics & Organizational Architecture From Amazon ISBN:…

دانلود کتاب The Manager’S Path – A Guide For Tech Leaders Navigating Growth And Change, 2017

نام کتاب: The Manager’S Path – A Guide For Tech Leaders Navigating Growth And Change نویسنده: Camille Fournier ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۴۹۱۹۷۳۸۹۷, ۹۷۸۱۴۹۱۹۷۳۸۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۴ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: O’Reilly Media Description About Book The Manager’S Path –…

دانلود کتاب Project Management For Engineering And Technology, 2013

نام کتاب: Project Management For Engineering And Technology نویسنده: David Goetsch ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۲۸۱۶۴۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Project Management For Engineering And Technology From Amazon The complete, up-to-date guide to…

دانلود کتاب Project Management Toolkit – The Basics For Project Success, 2nd ed, 2007

نام کتاب: Project Management Toolkit – The Basics For Project Success نویسنده: Trish Melton ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۹۳۸۵۰۱۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۰ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann Description About Book Project Management Toolkit – The Basics For Project Success From…

دانلود کتاب The Silver Bullets Of Project Management, 2021

نام کتاب: The Silver Bullets Of Project Management نویسنده: Christopher Lennon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۴, ۹۷۸۱۰۳۲۰۳۷۸۱۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book The Silver Bullets Of Project Management From Amazon This book provides practical…

دانلود کتاب Management Of Design – Engineering And Management Perspectives, 1994

نام کتاب: Management Of Design – Engineering And Management Perspectives نویسنده: Friedrich B. Prinz و Sriram Dasu و Charles Eastman ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۰۴۶۰۹۱, ۹۷۸۹۴۰۱۱۱۳۹۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۷ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Management Of…

دانلود کتاب Facilities Manager’s Desk Reference, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Facilities Manager’s Desk Reference نویسنده: Jane M. Wiggins ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۶۳۳۶۰۰, ۱۱۱۹۶۳۳۶۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۹۵ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Facilities Manager’s Desk Reference From Amazon A practical guide to the principle services…

دانلود کتاب A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 7th ed, 2021

نام کتاب: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge نویسنده: Pmi ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۲۸۲۵۶۶۷۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۰ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Project Management Institute, انتشارات Description About Book A Guide To The Project Management Body Of…