دانلود کتاب Corrosion Science And Technology, 1997

نام کتاب: Corrosion Science And Technology نویسنده: David E.J. Talbot و James D.R. Talbot ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۷ کد ISBN کتاب: ۰۸۴۹۳۸۲۲۴۶, ۷۸۱۹۹۷۶۱۶۰, ۹۷۸۰۸۴۹۳۸۲۲۴۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۲ انتشارات: CRC Press Description About Book Corrosion Science And Technology From Amazon Although they often appear to be permanent, metals…

دانلود کتاب Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors – Principles And Applications, 2020

نام کتاب: Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors – Principles And Applications نویسنده: Mumtaz A. Quraishi و Dheeraj Singh Chauhan و Viswanathan S. Saji ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۸۵۵۸۹, ۹۷۸۰۱۲۸۱۸۵۵۸۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۸ انتشارات: Elsevier Description About Book Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors – Principles And Applications…

دانلود کتاب Corrosion And Materials In The Oil And Gas Industries, 2013

نام کتاب: Corrosion And Materials In The Oil And Gas Industries نویسنده: Javaherdashti R. و Nwaoha C. و Tan H. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۶۵۵۶۲۵۶, ۱۴۶۶۵۵۶۲۵۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۰۱ انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Corrosion And Materials In The Oil And Gas…

دانلود کتاب Corrosion Inhibitors In The Oil And Gas Industry, 2020

نام کتاب: Corrosion Inhibitors In The Oil And Gas Industry نویسنده: Viswanathan S. Saji و Saviour A. Umoren ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۲۷۳۴۶۱۸۹, ۳۵۲۷۳۴۶۱۸X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۴ انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Corrosion Inhibitors In The Oil And Gas Industry From…

دانلود کتاب Challenges In Corrosion – Costs, Causes, Consequences, And Control, 2015

نام کتاب: Challenges In Corrosion – Costs, Causes, Consequences, And Control نویسنده: V. S. Sastri ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۵۲۲۱۰۳, ۱۱۱۸۵۲۲۱۰۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۲ انتشارات: Wiley Description About Book Challenges In Corrosion – Costs, Causes, Consequences, And Control From Amazon Provides detailed methods to…

دانلود کتاب Atmospheric Corrosion, 2nd ed, 2016

نام کتاب: Atmospheric Corrosion نویسنده: Christofer Leygraf و Inger Odnevall Wallinder و Johan Tidblad و Thomas Graedel ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۷۶۲۲۷۴, ۹۷۸۱۱۱۸۷۶۲۲۷۱ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۰۰ انتشارات: Wiley Description About Book Atmospheric Corrosion From Amazon Presents a comprehensive look at atmospheric corrosion, combining expertise…

دانلود کتاب High Temperature Corrosion Fundamentals And Engineering, 2018

نام کتاب: High Temperature Corrosion Fundamentals And Engineering نویسنده: César A. C. Sequeira ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۴۷۴۴۲۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۰ انتشارات: Wiley Description About Book High Temperature Corrosion Fundamentals And Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب High Temperature Corrosion Fundamentals And Engineering…

دانلود کتاب Corrosion Chemistry, 2011

نام کتاب: Corrosion Chemistry نویسنده: Volkan Cicek و Bayan Al-Numan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۹۴۳۰۷۶, ۹۷۸۰۴۷۰۹۴۳۰۷۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۰ انتشارات: Wiley-Scrivener Description About Book Corrosion Chemistry From Amazon Corrosion Chemistry details the scientific background of the corrosion process and contemporary applications for dealing with…

دانلود کتاب Corrosion Prevention And Protection Practical Solutions, 2007

نام کتاب: Corrosion Prevention And Protection Practical Solutions نویسنده: Sastri V.S. و Ghali E. و Elboujdani M. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۰۲۴۰۲X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۰ انتشارات: Wiley Description About Book Corrosion Prevention And Protection Practical Solutions From Amazon No Description. درباره کتاب Corrosion Prevention…

دانلود کتاب Cathodic Corrosion Protection Systems – A Guide For Oil And Gas Industries, 2014

نام کتاب: Cathodic Corrosion Protection Systems – A Guide For Oil And Gas Industries نویسنده: Alireza Bahadori ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۰۰۲۷۴۲, ۹۷۸۰۱۲۸۰۰۳۷۹۴, ۰۱۲۸۰۰۳۷۹۰, ۱۳۰۶۹۳۹۴۰۲, ۹۷۸۱۳۰۶۹۳۹۴۰۹, ۰۱۲۸۰۰۲۷۴۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۳ انتشارات: Gulf Professional Publishing, , Elsevier Inc Description About Book Cathodic Corrosion Protection Systems…