دانلود کتاب Ise General, Organic, & Biological Chemistry, 5th ed, 2021

نام کتاب: Ise General, Organic, & Biological Chemistry نویسنده: Janice Gorzynski Smith Dr. ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۴۶۴۷۴۱۷, ۹۷۸۱۲۶۴۶۴۷۴۱۵, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۰۲۴ حجم کتاب: ۱۳۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Ise General, Organic, & Biological Chemistry From Amazon General,…

دانلود کتاب Chemistry – The Central Science In Si Units, Global Edition, 15th ed, 2021

نام کتاب: Chemistry – The Central Science In Si Units, Global ویرایش نویسنده: Theodore Brown و H. Lemay و Bruce Bursten و Catherine Murphy و Patrick Woodward و Matthew Stoltzfus ویرایش: ۱۵ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۴۰۷۶۱۱, ۹۷۸۱۲۹۲۴۰۷۶۱۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۲۳ حجم کتاب: ۱۰۴ مگابایت کیفیت…

دانلود کتاب Computational Quantum Chemistry, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Computational Quantum Chemistry نویسنده: Ram Yatan Prasad و Pranita ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۷۹۶۹۸, ۹۷۸۰۳۶۷۶۷۹۶۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۱۳ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Computational Quantum Chemistry From Amazon Computational Quantum Chemistry, Second ویرایش, is…

دانلود کتاب Introduction To General, Organic, And Biochemistry, 12th ed, 2019

نام کتاب: Introduction To General, Organic, And Biochemistry نویسنده: Frederick و Jerry March و Willia Bettelheim Brown و William H. Brown و Mary K. Campbell و Shawn O Farrell و Omar Torres ویرایش: ۱۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۳۳۷۵۷۱۳۵۰, ۹۷۸۱۳۳۷۵۷۱۳۵۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۱۲ حجم کتاب: ۹۰…

دانلود کتاب General, Organic, And Biological Chemistry Structures Of Life, 6th ed, 2021

نام کتاب: General, Organic, And Biological Chemistry Structures Of Life نویسنده: Marykay Orgill و Karen C. Timberlake ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۲۷۵۶۴۲, ۱۲۹۲۲۷۵۶۴۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۳۸ حجم کتاب: ۱۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book General, Organic, And Biological Chemistry Structures Of…

دانلود کتاب Chemistry For Engineering Students, 4th ed, 2018

نام کتاب: Chemistry For Engineering Students نویسنده: Lawrence Brown و Thomas Holme ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۷۹۳۴۱۹۷, ۹۷۸۱۳۳۷۳۹۸۹۰۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۵ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning Description About Book Chemistry For Engineering Students From Amazon Enhanced with new problems…

دانلود کتاب Chemistry – A Molecular Approach, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Chemistry – A Molecular Approach نویسنده: Nivaldo J. Tro و Lawton Shaw و Travis David Fridgen ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۴۷۵۵۳۸۰, ۰۱۳۴۷۵۵۳۸۳, ۹۷۸۰۱۳۴۸۹۴۸۲۹, ۰۱۳۴۸۹۴۸۲۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۵۷ حجم کتاب: ۲۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Chemistry – A…

دانلود کتاب Chemistry – A Molecular Approach, Global Edition, 5th ed, 2020

نام کتاب: Chemistry – A Molecular Approach, Global ویرایش نویسنده: Nivaldo Tro ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۳۴۸۹۰۹, ۹۷۸۱۲۹۲۳۴۸۹۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۲۳ حجم کتاب: ۲۰۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Chemistry – A Molecular Approach, Global ویرایشFrom Amazon This title is…

دانلود کتاب Chemistry – The Central Science In Si Units, Expanded Edition, Global Edition, 15th ed, 2021

نام کتاب: Chemistry – The Central Science In Si Units, Expanded ویرایش, Global ویرایش نویسنده: Theodore Brown و H. Lemay و Bruce Bursten و Catherine Murphy و Patrick Woodward و Matthew Stoltzfus ویرایش: ۱۵ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۴۰۸۷۶۶, ۹۷۸۱۲۹۲۴۰۸۷۶۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۶۴ حجم کتاب: ۱۳۴…

دانلود کتاب Lange’s Handbook Of Chemistry, 17th ed, 2016

نام کتاب: Lange’s Handbook Of Chemistry نویسنده: James Speight ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۵۹۵۸۶۱۰۱, ۱۲۵۹۵۸۶۱۰۳, ۹۷۸۱۲۵۹۵۸۶۰۹۵, ۱۲۵۹۵۸۶۰۹X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۱۱ حجم کتاب: ۴۲۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw Hill Description About Book Lange’s Handbook Of Chemistry From Amazon The Go-To Reference for Chemists…