دانلود کتاب Chemical Engineering For Non-Chemical Engineers, 2017

نام کتاب: Chemical Engineering For Non-Chemical Engineers نویسنده: Hipple و Jack ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۱۶۹۵۸۱, ۱۱۱۹۱۶۹۵۸۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۰۹۶۳۵, ۱۱۱۹۳۰۹۶۳۸, ۹۷۸۱۱۱۹۳۶۹۱۹۶, ۱۱۱۹۳۶۹۱۹۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۴ انتشارات: Description About Book Chemical Engineering For Non-Chemical Engineers From Amazon No Description. درباره کتاب Chemical Engineering For Non-Chemical Engineers…

Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering, 7th ed, 2003

دانلود کتاب Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering, 7th ed, 2003

نام کتاب: Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering نویسنده: David M. Himmelblau و James B. Riggs ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۱۴۰۶۳۴۵, ۹۷۸۰۱۳۱۴۰۶۳۴۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۷۲ انتشارات: Prentice Hall Description About Book Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering From Amazon This book is…

Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering, 8th ed, 2012.epub

دانلود کتاب Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering, 8th ed, 2012

نام کتاب: Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering نویسنده: David M. Himmelblau و James B. Riggs ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۲۳۴۶۶۰۳, ۰۱۳۲۳۴۶۶۰۵ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۷۶۸ انتشارات: Prentice Hall Description About Book Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering From Amazon David Himmelblau is…