دانلود کتاب Fluid Mechanics For Cardiovascular Engineering – A Primer, 2021

نام کتاب: Fluid Mechanics For Cardiovascular Engineering – A Primer نویسنده: Gianni Pedrizzetti ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۸۵۹۴۲۸, ۹۷۸۳۰۳۰۸۵۹۴۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۵ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Fluid Mechanics For Cardiovascular Engineering – A Primer From Amazon…

دانلود کتاب Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics, 2006

نام کتاب: Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics نویسنده: P. Balachandran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۰۳۲۸۵۷۴, ۹۷۸۸۱۲۰۳۲۸۵۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۶ حجم کتاب: ۱۵۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Phi Description About Book Fundamentals Of Compressible Fluid Dynamics From Amazon Brand New درباره کتاب Fundamentals Of…

دانلود کتاب Fluid Mechanics, 9th ed, 2010

نام کتاب: Fluid Mechanics نویسنده: Victor L. Streeter ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۰۷۰۱۴۰۷, ۹۷۸۰۰۷۰۷۰۱۴۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۴ حجم کتاب: ۷۷ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Mc Graw Hill India Description About Book Fluid Mechanics From Amazon No Description. درباره کتاب Fluid Mechanics ترجمه شده…

دانلود کتاب Fluid Mechanics – An Intermediate Approach, 2015

نام کتاب: Fluid Mechanics – An Intermediate Approach نویسنده: Bijay K. Sultanian ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۴۶۶۵۹۸۹۸۰, ۹۷۸۱۴۶۶۵۹۸۹۸۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۰ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Fluid Mechanics – An Intermediate Approach From Amazon Fluid Mechanics:…

دانلود کتاب Measurement In Fluid Mechanics, 2005

نام کتاب: Measurement In Fluid Mechanics نویسنده: Stavros Tavoularis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۰۵۲۱۸۱۵۱۸۵, ۹۷۸۰۵۲۱۸۱۵۱۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۰ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Measurement In Fluid Mechanics From Amazon Measurement in Fluid Mechanics is an…

دانلود کتاب Munson, Young And Okiishi’s Fundamentals Of Fluid Mechanics, 9th ed, 2020

نام کتاب: Munson, Young And Okiishi’s Fundamentals Of Fluid Mechanics نویسنده: Philip M. Gerhart و Andrew L. Gerhart و John I. Hochstein ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۹۷۳۰۷, ۹۷۸۱۱۱۹۵۹۷۳۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۹۸ حجم کتاب: ۱۹۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Wiley Description About Book Munson,…

دانلود کتاب An Introduction To Compressible Flow, 2nd ed, 2021

نام کتاب: An Introduction To Compressible Flow نویسنده: Forrest E. Ames و Clement Tang ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۸۹۵۶۷۹, ۹۷۸۰۳۶۷۶۹۷۷۹۲, ۹۷۸۱۰۰۳۰۴۲۹۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book An Introduction To Compressible Flow From Amazon…

دانلود کتاب Introduction To Fluid Mechanics, 6th ed, 2020

نام کتاب: Introduction To Fluid Mechanics نویسنده: William S. Janna ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۳۴۱۲۷۱, ۹۷۸۰۳۶۷۳۴۱۲۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۴ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Introduction To Fluid Mechanics From Amazon Introduction to Fluid Mechanics, Sixth ویرایش,…

دانلود کتاب Fluid Mechanics In Si Units, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Fluid Mechanics In Si Units نویسنده: Russell Hibbeler ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۴۶۴۹۲۹۰, ۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۹۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۳ حجم کتاب: ۱۸۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education Limited Description About Book Fluid Mechanics In Si Units From Amazon For Fluid…

دانلود کتاب Fluid Mechanics Solutions, 2nd ed, 2018

نام کتاب: Fluid Mechanics Solutions نویسنده: R. C. Hibbeler و Kai Beng Yap ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۲۶ حجم کتاب: ۱۹۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Fluid Mechanics Solutions From Amazon Solution Manual for Hibbeler’s 2nd…