دانلود کتاب Linear Algebra With Applications, Global Edition, 10th ed, 2021

نام کتاب: Linear Algebra With Applications, Global Edition نویسنده: Steven Leon و Lisette De Pillis ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۳۵۴۸۶۰, ۹۷۸۱۲۹۲۳۵۴۸۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۶ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Linear Algebra With Applications, Global Edition From Amazon…

دانلود کتاب The Drinking Water Handbook, 3rd ed, 2018

نام کتاب: The Drinking Water Handbook نویسنده: Frank R Spellman ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۶۴۷۲, ۱۱۳۸۰۶۶۴۷۸, ۹۷۸۱۳۱۵۱۵۹۱۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۵ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press Description About Book The Drinking Water Handbook From Amazon This new edition of The…

دانلود کتاب An Introduction To Compressible Flow, 2nd ed, 2021

نام کتاب: An Introduction To Compressible Flow نویسنده: Forrest E. Ames و Clement Tang ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۸۹۵۶۷۹, ۹۷۸۰۳۶۷۶۹۷۷۹۲, ۹۷۸۱۰۰۳۰۴۲۹۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book An Introduction To Compressible Flow From Amazon…

دانلود کتاب Environment, 10th ed, 2018

نام کتاب: Environment نویسنده: David M. Hassenzahl و Mary Catherine Hager و Nancy Y. Gift و Linda R. Berg و Peter H. Raven ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۳۹۳۴۸۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۴۸۱, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۴۱۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۴۸ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About…

دانلود کتاب Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition نویسنده: John R. Reisel ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۵۷۱۱۱۷۹۶, ۹۷۸۰۳۵۷۱۱۱۷۹۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning Description About Book Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition From Amazon Master the…

دانلود کتاب Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition نویسنده: John R. Reisel ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۵۷۱۱۱۷۹۶, ۹۷۸۰۳۵۷۱۱۱۷۹۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning Description About Book Principles Of Engineering Thermodynamics, SI Edition From Amazon Master the…

دانلود کتاب Reservoir Simulation – Problems And Solutions, 2020

نام کتاب: Reservoir Simulation – Problems And Solutions نویسنده: Turgay Ertekin و Qian Sun و Jian Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۱۳۹۹۶۹۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۰ حجم کتاب: ۲۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Society of Petroleum Engineers Description About Book Reservoir Simulation – Problems…

دانلود کتاب The Drinking Water Handbook, 3rd ed, 2018

نام کتاب: The Drinking Water Handbook نویسنده: Frank R Spellman ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۶۴۷۲, ۱۱۳۸۰۶۶۴۷۸, ۹۷۸۱۳۱۵۱۵۹۱۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۵ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press Description About Book The Drinking Water Handbook From Amazon This new edition of The…

دانلود کتاب Applying Engineering Thermodynamics – A Case Study Approach, 2020

نام کتاب: Applying Engineering Thermodynamics – A Case Study Approach نویسنده: Frank A. Di Bella ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۲۰۵۲۳X, 9789811205231, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۰ حجم کتاب: ۳۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: World Scientific Pub Co Inc Description About Book Applying Engineering Thermodynamics –…

دانلود کتاب Introduction To Fluid Mechanics, 6th ed, 2020

نام کتاب: Introduction To Fluid Mechanics نویسنده: William S. Janna ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۳۴۱۲۷۱, ۹۷۸۰۳۶۷۳۴۱۲۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۴ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Introduction To Fluid Mechanics From Amazon Introduction to Fluid Mechanics, Sixth Edition,…