دانلود کتاب Physics, 11th ed, 2018

نام کتاب: Physics نویسنده: John D. Cutnell و Kenneth W. Johnson و David Young و Shane Stadler ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۳۹۱۸۶۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۱۸۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰۷ حجم کتاب: ۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Physics From Amazon Physics 11E provides…

دانلود کتاب A Q&A Approach To Organic Chemistry, 2020

نام کتاب: A Q&A Approach To Organic Chemistry نویسنده: Michael B. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۲۲۴۲۷۵, ۹۷۸۰۳۶۷۲۲۴۲۷۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۸ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book A Q&A Approach To Organic Chemistry From Amazon A QA…

دانلود کتاب Organic Chemistry, 11th ed, 2019

نام کتاب: Organic Chemistry نویسنده: Francis Carey و Robert Giuliano ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۱۴۸۹۲۰, ۹۷۸۱۲۶۰۱۴۸۹۲۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۲۴۸ حجم کتاب: ۸۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Organic Chemistry From Amazon For eleven editions, Organic Chemistry has been designed…

دانلود کتاب Problems And Solutions In Organic Chemistry For Jee, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Problems And Solutions In Organic Chemistry For Jee نویسنده: Surendra K. Mishra ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۳۵۳۵۰۴۰۲۳, ۹۷۸۹۳۵۳۵۰۴۰۲۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۴ حجم کتاب: ۱۸۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Cengage India Description About Book Problems And Solutions In Organic Chemistry For Jee…

دانلود کتاب Prealgebra & Introductory Algebra, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra نویسنده: Julie Miller و Molly O’Neill و Nancy Hyde ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۶۵ حجم کتاب: ۱۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Prealgebra & Introductory Algebra From Amazon Create…

دانلود کتاب Petroleum Nanobiotechnology – Modern Applications For A Sustainable Future, 2021

نام کتاب: Petroleum Nanobiotechnology – Modern Applications For A Sustainable Future نویسنده: Nour Shafik El-Gendy و Hussein Nabil Nassar و James G. Speight ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۷۷۴۶۳۰۰۵۲, ۹۷۸۱۷۷۴۶۳۰۰۵۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۲ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apple Academic Press Description…

دانلود کتاب Removal Of Refractory Pollutants From Wastewater Treatment Plants, 2021

نام کتاب: Removal Of Refractory Pollutants From Wastewater Treatment Plants نویسنده: Maulin P. Shah ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۷۵۸۱۲۱, ۹۷۸۰۳۶۷۷۵۸۱۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۴ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Removal Of Refractory Pollutants From Wastewater Treatment Plants…

دانلود کتاب Basic Concepts In Environmental Biotechnology, 2021

نام کتاب: Basic Concepts In Environmental Biotechnology نویسنده: Neetu Sharma و Abhinashi Singh Sodhi و Navneet Batra ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۶۵۲۵۹۳, ۹۷۸۰۳۶۷۶۷۴۶۹۴, ۹۷۸۱۰۰۳۱۳۱۴۲۷, ۰۳۶۷۶۵۲۵۹۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۰ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Basic Concepts In…

دانلود کتاب Lange’s Handbook Of Chemistry, 17th ed, 2016

نام کتاب: Lange’s Handbook Of Chemistry نویسنده: James Speight ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۵۹۵۸۶۱۰۱, ۱۲۵۹۵۸۶۱۰۳, ۹۷۸۱۲۵۹۵۸۶۰۹۵, ۱۲۵۹۵۸۶۰۹X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۱۱ حجم کتاب: ۴۲۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw Hill Description About Book Lange’s Handbook Of Chemistry From Amazon The Go-To Reference for Chemists…

دانلود کتاب Chemistry – An Atoms-Focused Approach, 2nd ed, 2017

نام کتاب: Chemistry – An Atoms-Focused Approach نویسنده: Thomas R. Gilbert و Rein V. Kirss و Stacey Lowery Bretz و Natalie Foster ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۰۳۹۳۶۱۴۰۵۰, ۹۷۸۰۳۹۳۶۱۴۰۵۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۵۶ حجم کتاب: ۱۰۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: W. W. Norton & Company…